Category Archives: ስነ – ጥበብ

ኣቕርቦ መጽሓፍ

ብዛዕባ ኣኳውና ደብዳቤታት ሰይጣን ብዳንኤል ሰመረ ተስፋይ ካብ መወዳእታ ነሓሰ ጀሚሩ <ደብዳቤታት ሰይጣን> ዝተሰየመት መጽሓፍ ደሪሰ፡ ኣሕቲመ ናብ ኣንበብቲ ምዝርጋሕ ጀሚረ ኣሎኹ። እቲ ኣርእስቲ‘ቲ መጽሓፍ ኣሰንባዲ እዩ። ቈራቢ ኣማኒ እየ ከም‘ዚ ዝኣመሰለ መጽሓፍ ብኢደይ ኣይትንክፍን! ኢሎም ዝብርግጉን፣ ከም‘ዚ ዝኣመሰልዎ መጽሓፍ … Continue reading

Posted in ስነ - ጥበብ | Leave a comment

20 ጥቕስታት ካብ መጽሓፍ ‘’ድኳን ትበርህ’’

’ኣጆኻ ኣነ ኣብዚ ከትርፈካ እየ፡ ንስኻ ድማ ምሳኻ ሒዝካኒ ኺድ፡’’ ‘’. . . .ብዙሕ ድምጺ ኣይሰምዐን፡ ዝባና ዝቀለዐት ሰሚራ ካብቲ ጸልማት ዉሻጠ ናብ ሙሉእ ኣካላቱ ተኻዕያቶ። ሽታ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ንኣፍንጭኡ ሰርሲሩ ክኣቱ እንከሎ ተሰሚዕዎ። ብጸሓይን ብንፋስን ዝተረረ ከናፍራ ምስ ከናፍሩ … Continue reading

Posted in ስነ - ጥበብ | 4 Comments

ፍጹም ዘሚኪኤልን ናይ ሙዚቃ ዓለሙን

  ድምጻዉን ጸሓፊ ሕድማን ዝኾነ ፍጹም ዘሚኪኤል፡ ሓደ ካብ ሳልሳይ ወለዶ ሙዚቀኛታትና’ዩ።  ካብ ፈለምኡ ናተይ ዝብሎ ዕሊ ኣዘያይማ፡ ህርመት ፡ ቅዲ፡ ስነ-ጥበባዊ ቓንቃን ምንቅስቃስን ሒዙ’ዩ ናብ ዓለመ ሙዚቃ መጺኡ። ኣብ ቦኽሪ ፍርያቱ ድማ ኣመና  በሪኹ ተራእዩ። ኣበጋግስኡ ጥራይ፡  ናብቲ ዝራሓቀ … Continue reading

Posted in ስነ - ጥበብ | 7 Comments

ኤርትራ እታ ዘይተነበበት መጽሓፍ

ኩቡራት ኣንበብቲ! ንተሰፋዬ ገብራኣብመቸም ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ዝብል፡  ግምት ኣሎኒ! ደራሲ ናይታ ”የ ጋዜጠኛዉ ማስተወሻ ” ዝተበህለት፡  ናብ ትግርኛ ብ”መዘክር’ቲ ጋዜጠኛ” ተባሂላ ብኣሉላን ፍጹምን ዝተተርጎሞት መጽሓፍ’ዩ። ፕሮፈስር ኣስሞሮም ለገሰ፡ንተሰፋዬ ገብራኣብ፡ ”ብዘይ ጥርጥር እቲ ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ዲያሪስት ናይ ዘመና ”ክብሉ ከም … Continue reading

Posted in ስነ - ጥበብ | 1 Comment

እዛ ደርፊ !!

ኩቡር ኣምባቢ ከምዚ ከማይ ዶ ኣብ ደርፊ ትኣምን ትኸዉን ?ሓንቲ ብወዝቢ ይኹን  ኣዘዉቲርካ  እትሰምዓ ደርፊ  ፡ ሂወትካ ከም እትቅየር ዶ ትኣምን? ነታ ደርፊ ዝሓዘለ ሙዚቃ ናብ ዉሽጥኻ ኣትዩ ካብ ኣንጉዐ-ደምካ ንሰሚዒትካ ፈርፊሩ ከዉጽኣልካ ዶ ትፈቅደሉ ? ነቲ ሕድማ ( ግጥሚ) … Continue reading

Posted in ስነ - ጥበብ | 4 Comments

መደረ ናይቲ ዓቢ ዉልቀመላኺ

ኣብ እዋን 1ይ ኩናት ዓለም ሓደ ምስ ሰራዊት ቶማንያ ተሰሊፉ ዝነበረ ተራ ወታሃደር( ቻፒሊን) ንሓደ ሹርተዝ ዝባሃል ሞከንን ካብ ምት የድሕኖ ። ምስቲ ሞኮነንን ሓቢሮም ዝተሰቀልዋ ነፋሪት ምስ ወደቀት ግን፡ እቲ ተራ ወትሃደር ዝኽረቱ ይድምሰስ’ሞ ናብ ሆስፒታል ይዉሰድ ። ስልዚ … Continue reading

Posted in ስነ - ጥበብ, Uncategorized | 2 Comments

ቅልዕቲ ደብዳበ ናብ ኢሰያስ ጸጋይ

ዝኸበርካ  ኢሰያስ ስለምንታይ ነዛ  ደብዳበ  ይጽሕፈልካ  ኣሎኹ  ኣይርዳኣንን’ዩ  ዘሎ  ። ስምባደ  ዝነዉነዎ  ባሕሪ ከብደይ እንከዕለብጥ፡ ዝደፈኦ ንብዓት ግን፡  ብመሳኹቲ  ኣዒንተይ  ክዞርቅ  ይደናደን  ከም ዘሎ፡  ክሓብኣልካ   ኣይደልይን’የ ። ብኣኻ’ኳ –  ናብቲ  ናሓዋሩ  እትሕባኣሉ  ሰፈር  እናኸድካ ዘይታሓጎስኩ ፡  ስሚዒተይ  ሓቢአ  ከማስን  ክቅንን  … Continue reading

Posted in ስነ - ጥበብ | 1 Comment