Category Archives: ታሃነ ብሎግ

ዝታኣሰረስ ይራኸብ ደኣ !

ዘይሞተስ  ይራኸብ  ዳኣ  ዶ  ኣይኮነን  ዝባሃል  ደቀይ ? ኩሉ ይባሃል ፡  እንታይ ከ  ኣሎ  ዘይባሃል !  ዘይሞተስ ይራኸብ  ዳኣ ፡  ዝሞተስ  ይራኸብ  ዳኣ ፡  ዝተመርዓወስ  ይራኸብ  ዳኣ ፡  ዝሰኸረስ  ይራኸብ  ዳኣ ፡ ዝታኣሰረስ  ይራኸብ  ዳኣ  ፡  ዝተሰደድስ  ይራኸብ  ዳኣ  ፡  … Continue reading

Posted in ታሃነ ብሎግ | 1 Comment

እቲ ዓቃቢ ንብረት !

ናይ ሕክምና ዶክተር ኮይንካ ንክትሰርሕ ናይ ዶክትረይት ማዕርግ ክህልወካ ኣሎዎ’ዶ  ሓቀይ  ። ኪኢላ   ቅየሳ  ኮይንካ  ኣብ ናይ ሪይል ስተይት  ትካል ክትቁጸር ድማኒ  ብዓዉደ  ቅየሳ ብዉሑዱ ዲግሪ  ክትጽዕን ኣሎካ ። ብምህንድስና ኣብ ናይ ህንጻ ትካል ንክትሰርሕ’ዉን  ናይ ምህንድስና  ድግሪ  ዘይብልካ እንተኾይኑ … Continue reading

Posted in ታሃነ ብሎግ | 1 Comment

ኣነን ስመይን

” ኣብ ስም እንታይ ኣሎ ፡ ንጽግረዳ ወላ  ብኻልእ ስም እንተንጽዉዓ ‘ዉን  ጽገረዳ  ምሸተተት”  ሸክስፐር ኣብ  ስም  ዳኣ  ኹሉ ኣሎ ! ብዉሑድ-ዉሑዱ፥  ዉልቀ-መንነት ፡ ኣታሓሳስባና ፡ እንታይነትና ፡ ኣረኣእይና፡ ዕሽነትናን ልቦናናን ፡ጽቡቅናን ሕማቅናን ኣሎ ። መንጉስቱ ፡ ሂትለር ፡ ኢደ … Continue reading

Posted in ታሃነ ብሎግ | 1 Comment

ጽሓይ ኣብ ዓድኹም ኣላትኩም’ዶ ?

ኣንታይ  ዝበልዎ  ዓሻ  ሕቶ’ዩ  እዚ ! ወላ  ንሓደ ካብ  ኣላስካ  ዝመጸ ወዲ  ኣስኪሞ  ‘ዉን  ከምዚ ዓይነት  ጥያቀ  ምቅራብ  ኩልኩል  ሙኻኑ  ዘይ ፈልጥ  ኣሎና? ነዚ  ዝመስል  ሕቶ  ዘቅርብ  ድማ  ንስሙ  ኣብ  ሊስታ  ናይ  ዝዓሸዉ  ሰባት  ብምስፋር  ጥራይ  ዝሓልፈሉ   ኣይኮነን ። … Continue reading

Posted in ታሃነ ብሎግ | 1 Comment