ኣብ ጽባሕ እታ ዕለት

ኢድካ ታኣሲሩ ኩሩንኩሪት

‘ህህ’ ተበሉኻ ብኩርኒዒት

እንተመኸሩልካ ለይትን ቀትርን

እንተደርበዩልካ እምንን በትርን

ኣይበልካ ዳሓን ክትል ክትል

ኣይተስግል ሕደግ ኣይትስፍልል . . በየነ ሃይለማርያም ( ‘ከም ቆሎ መሸላ ‘ ካብ እትብል ግጥሚ ዝተጨፍጨፈ )

ሎሚ ጽባሕ ናይታ ትማሊ ንመበል 11 ዓመታ ተዘኪራ ዝዋዓለት ፡ ጃምላዊ ምእሳር ናይቶም ንኣካይዳ መንግስቲ( መንግስቲ ማለት ፕረዝደንት ምኻኑ እዩ ) ዝተቃዎሙ ደለይቲ ለዉጢ- ሰበ -ስልጣናት መንግስቲ ፡ ኣዘዝቱ ሰራዊት ፡ ኣባላት ባይቶን ነቲ ተቃዉሞ ኣሳሲኹም ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታትን ዝተፈጸመላ ዕለተ -18 መሰከረም 2001 ።

ብቅንያቱ እተን ዝርካበን ናይ ለዉጢ ማዕከናት ዜና ፡ ዉዱባት ፡ ማሕበራትን ቁንጣሮ ጉዱሳት ዜጋታትን ኣብታ ኣብ ታሪኽ ናጻ ኤርትራ መዘና ዘይብሉ ግህሰት ሕግን መሰልን ዝተፈጸመላ ዕለት ታዓብዒቡ ዘሎ ጽዋ ናብ ኣእዛን ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ንምብጻሕ ክደኽሙ እዩም ቀንዩም ። እታ ኣዉራ ዕለት ድማ ትማሊ  ካብ ናይ ሓደ ብጽምዋ ዝተበለዐ ነጨ -በረር ዘሕልፋ ተዝካር ሞት ወላዲቱ ብዘይፍለ ኣገባብ እያ ተዝኪራ ሓሊፋ ዘላ ።

እዚስ ኣይሕንኽን ዶ . . .

ብዝኮነ ሎሚ እቲ ፍጻመ ዘጋጠመላ ዕለት   12 ዓመታ ንምድፋን ኣሃዱ ኢላ ትፍልም ኣላ ። ንዓመታ ከምዚ ሎሚ ድማ ናይ 12 ዓመታ ተዝካር ክንገብረላ ኢና ማለት እዩ ።

ሰላም የቅንየና ስጋብ ሽዑ !

እንተለቢምናን ተቢዕናን  ድማ  ነታ ተዝካር ከምዘን ዝሓለፋ ናይ 11 ዓመታት ተዝካር ብጽሙዋን ሓዘንን ዘይኮነ ብሓበንን ተድላን ኢና ክንዝክራ ።

ይኹን እስከ በሉ . .

ከይተበራበርካ ዝሰጠማቀር ንግሆ ስለዘየልቦ ግና . . .ፈለማ ካብ ድቃስና ክንባራበርን ካብቲ ን11 ዓመት ደቂስናሉ ዘሎና ናይ ነብሰ-ምትላል ዓራትና ወሪድና ነታ ድሮ በሪቃ ዘላ ጻሓይ ሓቂ ገጽ ንገጽ ንምጥማታ ትብዓት ከነጥሪ ይግባኣና ።

ትማሊ እታ ዕለት ከመይ ዊዒላ ትኸዉን !

እቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ተፈጺሙ ዘሎ ግፍዒ ክንደይ ማዓት – ብሰንኩ ኣብ ህዝቢ ተፈጢሩ ዘሎ ስምብራት መሪር -ኣብ ገጽ ኤርትራ ገዲፍዎ ዘሎ በሰላ ገዚፍ  ክንሱ ገና ኣብ ዉሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ ነታ ዕለት ከምዘይናቱ ኣጋንይዋ ምርኣይ ”ኣበት . .እንድዒኸ . .እንድዒኸ ‘ ዘብል’ዩ ። እቲ ኣብ ዉሽጢ ሃገር ዘሎስ ዝጸቀጠ ጸቂጥዎ – ትም ‘ተለ ግርም ፡ ንፍትሒ እንተጨደረ ድማ ግርም ‘ዩ ነይሩ ። ናይቲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ፋሕ ኢሉ ዘሎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝግመት ኤርትራዊ ስቅታ ወይ ዕሽሽታ ዳኣ ብምንታይ እዩ ክምኽነ ?

ነስተዉዕል ልዕሊ 1 ሚልዮን ኤርትራዊ ፍቀዱኡ ፋሕ ኢሉ ኣሎ  ንብል ኣሎና ።  ክንደይ ካብዚ ሓደ ሚልዮን ህዝቢ እዩ ግና ነዛ ንዛረበላ ዞሎና ዕለት ( 18 መስከረም 2001)  ኣብ ታሪኽና ማዕረ 24 ግምቦትን 20 ሰነን  ዕዙዝ ሰፈር ሒዛ ምህላዋ ዝተሰዎጦ ?ንምኻኑኸ  እታ ናይ ትማሊ ዕለት   ባቡር ታሪኽ  ናጻ ኤርትራ  ካብ ሓዲዱ ዝወጻኣላ ምኻና ዝርዶኦ ክንደይ ይኸዉን ? እታ ካብ ሓዲዳ ዝወጸት ባቡር  ገና ናብ ህልም ዝበለ ዉቂያኖስ ጸልማት ኣንፋ ብፍጥነት ተሕምበብ ምህላዋ ዘፍርሖ ኤርትራዊ ኸ ክንደይ ይኸዉን ? ነብስና ንሕተ. . .ት

ከምዚ ኢልና እስከ ንሕሰብ . . .

ነቲ ብ ዉዱብ ሑቡራት ሃገራት ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዘሕሎፎ እገዳ ( ታሕሳስ 2009) ንምቅዋም( እምቢ ‘ዘለ ኩርኒዒት ትረዶ’ዩ ነይሩ ) ኣብ ለካቲት 2 ናብ ጎደናታት ኣመሪካን ኦዉሮፓን ዘወጸ ኤርትራዊ  ፡ ቁጽሩ ክንደይ ምንባሩ ንዝክሮ ኢና ። ወላ እካ እቲ ሰለማዊ ሰልፊ ንኤርትራ መሕነኺኣ እንተነበረ ፡ ንህግደፍ ግና ንጊዚኡ ግርም መጃሃሪ ዝኾኖም ግዝፊ ‘ዩ ነይሩዎ ።

ሕጂ ክንሓስቦ ዘሎና ግና ስለምንታይ’ዩ ክንድኡን ብኸምኡን መገዲ ንተግባራት መንግስቲ ኤርትራ ዝኹንን ሰልፍታት ክዉደብ ጋዶ ኮይኑ ዘሎ ? ስለምንታይ እዩ ኸ ዝበዘሐ ህዝቢ ተዋላዋሊ ፡ ተጠራጠሪ ወይ ዘይሻራዊ መርገጺ ክሕዝ ዝመርጽ ዘሎ ?

እናፈለጥካ ከምዘይፈለጥካ . . .

ን 18 መስከረም 2001ን ከርሲ  ናይታ ዕለት ጸይሩዎ ዝነብር ዘሎ ጸሊም ታሪኽን ካብ ኣእሙሮ ኤርትራ ንሓዋሩ ንምፍሓቁ ዘተገብረ ወፍሪ ማይ ዓሚኹ ኣይተረፈን ። ዳርጋ ካብ ኣእሙሮ መላኣ ህዝቢ እታ ዕለት ከምዘይነበረት ኮይና ኣላ ። ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ ንሞያን ታሪኽና ናይቶም ኣብታ ጸላም ሰሉስ ግድይ ዝኾኑ ሓርበኛታት ክዝክርሲ ይትረፍ ፡ መን መን ምኻኑ ፈልዩ ኣብ ዘይገልጸሉ ኩነት-ኣእሙሮ እዩ ጢሒሉ ዘሎ ። ዉሑድ ዝቁጽሩ ህዝቢ ድማ ብሳላ ዉልቃዊ ጻዕሩን ህንጡይነቱን ‘ዩ ነታ ዕለት  ከም ስእሊ ወላዲቱ ኣብ መናድቅ ልቡ ጠቂዑ ምስኣ ክዛረብ ወጊሓ ትዓርቦ ዘላ ።

ሓቂ ዘረባ እናፈለጠ ከምዘይፈለጠ ክኸዉን ዝደሊ ደኣ ይበዝሕ ‘ምበር ፡ ንፍጻመ  መስከረም 18, 2001ንን ግዳያታን ዘይፈልጥ ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ዘይኩዉንነታዊ እዩ ።እቲ መንግስቲ ዘቅረቦ  ናይ ጎዶና ክሲ ” ምሻጥ . .ሃገር ” ብዝብል መዐመምያ እኳ እንተተጎልበበ ኣማስያኡስ ባህርያትን ጡሙሓትን ፕረዝደንት ጉልባቡ ምስ ቀለዐ ፡ እቲ ናይ ጎደና ክሲ ንፋስ ጎደና  ከምዝወደሰዶ’ዉን ዘይፈልጥ ኤርትራዊ የልቦን ።

ብዓቢኡ ዓምን ሎምን እቶም ቁዩዳት ‘ ሸየጥቲ ዶ ኣይሸየጥን . .ንጹሃት ዶ ጠላማት ” እናበልካ ምጥርጣርን ምክታዕን እዋኑ ከምዘብቀዐ ዝጭድር ድምጺ ኣብ ዉሽጢ ኩሉና የእዊ  ኣሎ። ሎሚ እቶም ” ቁዋም ይተግበር ” ጥራይ ስለ’ዘሉ ዝተጋደሉላ ሃገር እናራዩ እናሰምዑ ቀቢራቶም ዘላ ተቃለስቲ ፡ ፍትሕን ሓርነትን ዝረኽብሉ – ብመስዋእቶም ዝምጎሱሉ – ብኣበርኩቶኦም ኣኽሊል ሓርነት ዝሽለምሉ እዋን ምኻኑ ዝኾነ ልብን ኣእሙሮን ዘሎዎ ኤርትራዊ ዘስተንትኖ ዘሎ፡ ካብ ጻሓይ ዝደምቅ ሓቂ እዩ ።

ኩሉ ኤርትራዊ ግና ነዚ እናፈለጠ ከምዘይፈለጠ ምኻን ከም ጨልነት ወሲድዎ ሰላም ኣብዘይብሉ ናብርኡ ዘገም ይብል ኣሎ ። ዘገም ይብል ኣሎኹ . . .ዘገም ትብሊ ኣሎኺ . . .ዘገም ትብል ኣሎኻ . .ዘገም ትብሉ ኣሎኹም . .

ባህሊ እናፈለጥካ ከም ዘይፈለጥካ !!

እናፈለጥካ ከምዘይፈለጥካ ምኻን ኣብ ትሕቲ ብምልኪ ዝምራሕ ህዝቢ ዝረአ ኣዕናዊ ባህሊ እዩ ።ከም ሩድኡ እቲ ብዙሕ ዝደጋገም ልምዲ እዩ ናብ ባህሊ ዝምዕብል ።ባህሊ ድማ ተሰጋጋራይ ብምኻኑ ንመጻእቲ ወለዶ ከዕኑን ክሃንጽን ዘኽእሎ ሓይሊ ኣሎዎ ።

እዚ እናፈለጥካ ከምዘይፈለጥካ ናይ ምኻን ባህሊ ኣብ ኤርትራ ከመይ ኢሉ ከምዝማዕበለ ንምርዳእ ነዛ ብጆርጅ ኦርወል ካብ ዝተጻሓፈት 1984 እትብል መጽሓፉ ዝተመንጨተት ሕጥቦ -ጽሕፍቲ  እስከ ብሓንሳብ ነንብባ ። እታ መጽሓፍ  ንሓንቲ ኦሾንያ ዝተሰምየት ልብ -ወለዳዊት ሃገር ንዝገዝእ ብዓቢ ሓዉ(BIG BROTHER) ብዝፍለጥ ዉልቀ መለኺ ንዝምራሕ ናይ ምልኪ ምምሕዳር እትገልጽ ብርቂ መጽሓፍ እያ ።

ኣዉራ ጠባይ ናይታ መጽሓፍ ዊንስተን ስሚዝ ዝስሙ ሰራሕተኛ ኒዉ-ስፒክ ‘ዩ ። ኣብታ መጽሓፍ ድማ ብዛዕባ እቲ ስርዓት ከምዚ እናበል ይሓስብ . .እስከ በሉ ንሕና ድማ ምስኡ ንሕሰብ !

” . . .እቲ ሰልፊ ኦሻንያ ምስ ኡረሽያ ተማሕዝያ ከምዘይትፈልጥ’ዩ ዝምድር ። ዊንስተን ስሚዝ ንባዕሉ ቅድሚ 4 ዓመት ኦሻንያ ምስ ኡረሽያ ምሕዝነት ከምዝነበራ ኣጸቢቁ እዩ ዝፈልጥ ። እዚ ፍልጠት ግና ኣበይ ተደቢቁ ይህሉ ? ምስዋሩ ዳኣ ኣይተርፎን እምበር ኣብ ትሕቲ ዉኑኡ እዩ ዝነበረ ። ዳሓር ከኣስ፡ ኩሉ ሰብ ነቲ እቲ ሰልፊ ዘስገደዶ ሓሶት ይቅበሎ እንተኾይኑ -ሰነዳታት ዘቦኦም ሓደ ዓይነት ጽዋ ዝደግሙ እንተኾይኖም – ዝተርፍ ነገር ፡ እቲ ሓሶት ናብ ታሪኽ’ሞ ይሳጋገር ሓቂ ኾይኑ ይነብር ። ከምቲ ጭርሖ ናይቲ ሰልፊ ዝብሎ ‘ ንሕሉፍ ዝተቃጻጸረ ንመጻኢ ይቃጻጸር ፡ እቲ ንህልዊ ዝተቃጻጸረ  ድማ ንሕሉፍ ይቃጻጸር ‘ ። ሕሉፍ ብባህሪኡ ተለዋጣይ ዳኣ ይኹን እምበር ፡ ንምልዋጡ ግና ኣይተኻእለን ። እቲ ሎሚ ሓቂ ኮይኑ ዘሎ ፡ ቀደም ሓቂ እዩ ነይሩ ፡ ንዘንተእለት ድማ ሓቂ ኮይኑ እዩ ክነብር ። ኣዝዩ ቀሊል ኣዩ – እቲ ዘድሊ ኣብ ዝኽረትካ ዘይርብርብ ዓወት ክትጋናጸፍ ምኽኣል እዩ  . . . .”

ጆርጅ ኦርወል እንታይ ኢሉ እዩ ዝጻሓፈ . .” ኩሉ ሰብ ነቲ እቲ ሰልፊ ዘስገደዶ ሓሶት ይቅበሎ እንተኾይኑ -ሰነዳታት ዘቦኦም ሓደ ዓይነት ጽዋ ዝደግሙ እንተኾይኖም – ዝተርፍ ነገር ፡ እቲ ሓሶት ናብ ታሪኽ’ሞ ይሳጋገር ሓቂ ኾይኑ ይነብር  ” ድዩ ዝበለ ። ነዛ ቆጽሊ ሓሳብ እስከ ናብ ኤርትራ ወሲድና ንርኣያ’ሞ ፡ ከምይ ኢሉ ባህሊ ናይ  እናፈልጥካ ከምዘይፈለጥካ ከምዝዓምበበ ግንዛበ  ከተሕድረልና ትኽእል እያ  ።

ብድብዱቡ ኣብ ትሕቲ ብዘይካ ምእሳር ፡ ምፍታሕ ዘይፈልጥ ! ብዘይካ ምኩናን ፡ ምቅባል ዘይፈልጥ ! ብዘይካ መቅጻዕቲ ሕድገት ዘይፈልጥ መንግስቲ እናነበርካ ፡ ፍልጠትካ መቅተሊኻ እምበር መሕወይኻ ኣይኮነን ። ስለዚ ነቲ ትፈልጦ ዘበል ኩሉ ከምዘይናትካ እናራኣኻ ነብስኻ ከተዉጽእ ኢኻ ትመርጽ ።

ነቲ ሓቂ ኣብ ክንዲ ብዓዉታ ምስ ነብስኻ ጥራይ ከተዕልለሉ ኢኻ ትግደድ ። ነዚ ንምግባር ንባዕሉ  ከምቲ ጆርጅ ኦርወል ዘፍኣሞ ኣብ ልዕሊ ዝኽረትካ ( memory ) ዘይርብርብ ዓወት ክትጋናጸፍ ኣሎካ ። በዚ ድማ ኣብ መንጎ ሓቅን ሓሶትን ፡ ኩዉንነትን ፕሮፖጋንዳን ዘሎ ፍልልይ ንምልላዩ ኣይትሽገርን ኢኻ ።

ሕጂ’ዉን ንሕሰብ . .

እናፈለጥካ ከምዘይፈለጥካ ኮይንካ ምንባር ኣብ ዉሽጢ ሃገር’ምበር ኣብ ወጻኢ ክዉሰድ ዘይብሉ ምርጫ እዩ ። ብቀደሙ ካብ ሃገርና ዝወጸናሉ ምኽንያት እካ ሓርነት ዘሎዎ ሂወት ንምምራሕ እምበር ፡ ካብቲ ኣብ ኤርትራ እንከሎና ብዘይፍለ መንገዲ እናፈራሕናን ገጽ ሰብ እናረኣናን ንምንባር ኣይኮነን ።

እሂ. .  ገጽ ካድረታት ህግደፍ እናረኣኻ ምስኪንኪን ንምባል ኢሉ ዝተሰደደ ኤርትራዊ ኣሎና ድዩ ? የብልናን እንተኮይኑ መልስና ፡ ናብታ ኣብ መእተዊ ጽሕፎይ ዝሓተትኩዋ ሕቶ እየ ክምለስ !

ናይቲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ፋሕ ኢሉ ዘሎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝግመት ኤርትራዊ ስቅታ ወይ ዕሽሽታ ደኣ ብምንታይ እዩ ክምኽነ ?

ኣብ መወዳእታ . .ነነብስና ንሕተት

እዚ ሕቶ ድማ ሞራላዊ ‘ምበር ፖሎቲካዊ ዛዕባ ዘላዓዕል ጌርና ኣይንቁጸሮ ። ሎሚ ንመስከረም 18,2001 ዕሽሽ ዝብል ሰብ ናይ ሞራል ድኽነት ዝረመሶ ፍጡር ጥራይ እዩ ። ንመስከረም 18 ፣2001ን ግዳያታን ዝረሳዕና ድማ ሓርነትን ፍትሕን ከምዝርስዓና ክስቆረና ይግባእ ።

ሰሰናዩ !!

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s