Monthly Archives: September 2013

ኣቕርቦ መጽሓፍ

ብዛዕባ ኣኳውና ደብዳቤታት ሰይጣን ብዳንኤል ሰመረ ተስፋይ ካብ መወዳእታ ነሓሰ ጀሚሩ <ደብዳቤታት ሰይጣን> ዝተሰየመት መጽሓፍ ደሪሰ፡ ኣሕቲመ ናብ ኣንበብቲ ምዝርጋሕ ጀሚረ ኣሎኹ። እቲ ኣርእስቲ‘ቲ መጽሓፍ ኣሰንባዲ እዩ። ቈራቢ ኣማኒ እየ ከም‘ዚ ዝኣመሰለ መጽሓፍ ብኢደይ ኣይትንክፍን! ኢሎም ዝብርግጉን፣ ከም‘ዚ ዝኣመሰልዎ መጽሓፍ … Continue reading

Posted in ስነ - ጥበብ | Leave a comment

ኣብ ጽባሕ እታ ዕለት

ኢድካ ታኣሲሩ ኩሩንኩሪት ‘ህህ’ ተበሉኻ ብኩርኒዒት እንተመኸሩልካ ለይትን ቀትርን እንተደርበዩልካ እምንን በትርን ኣይበልካ ዳሓን ክትል ክትል ኣይተስግል ሕደግ ኣይትስፍልል . . በየነ ሃይለማርያም ( ‘ከም ቆሎ መሸላ ‘ ካብ እትብል ግጥሚ ዝተጨፍጨፈ ) ሎሚ ጽባሕ ናይታ ትማሊ ንመበል 11 ዓመታ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment