ቤተ-ቕርሲ ኣብ ዉሽጢ ቕርሲ

‘’ተራ ሓሳብ ኣይንሕሰብ ተራ ስራሕ ከይንሰርሕ’’

ጉጅለ ፕሮጀክት ሽዳ

ኣብ ጎደና ሰማእታት ተተኺሉ ዝነበረ ሓወልቲ ሽዳ። ሎሚ እቲ ሓወልቲ ተነቂሉ ይርከብ።

ብግርማይ ዮዉሃንስ

ዓሰርተ ሓደ ተማሃሮ ኮሌጅ ኢ.ኣ.ቲ(collage E.I.T) እዮም። ሳባ ተኸስተ፡ ዓንደብርሃን ሃብቶም፡ ፊልሞን የማነ፡ ናትናኤል ተስፋማሪያም፡ ረዴት ሃብተማሪያም፡ ሻም ምኪኤል፡ ተስፋዝጊ ወልደጼን፡ ተወልደብርሃን ወልደሚካኤል፡ ወደብ ወልደእግዚኣብሄር፡ ሓሺም እድሪስ፡ ቴድሮስ ሃይለ ከኣ ይብሃሉ። ኣብ ጉዕዞ ትምህርቶም፡ 4 ናይ ትምህርቲ ዓመታት ዛዚሞም፡ ንናይ ክረምቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክፋላለዩ እንከለዉ፡ ከም ጉጅለ ብምቓም ኣብ ዝቕጽል ዓመት ንዘዳለዉዎ ናይ መዛዘሚ መጽናዕታዊ ዓመት ንዘዳልዉዎ ናይ መዛዘሚ መጽናዕታዊ ወረቀት (Senior project) ክመያየጡ ተኣኪቦም።

ኣብ ሓደ ሰዓት ክልተ ሰዓት ‘ከምዚ ይሕሸና፡ ከምዚ’ባ ኢሎም ኣብ መደምደምታ ዝበጽሕሉ ጉዳይ ስለ ዘይነበረ፡ 5ይ ዓመት ንኽመሃሩ ድሕሪ ክረምታዊ ዕረፍቲ ክምለሱ እንከለዉ ሓሓሳቦም ሒዞም ክመጹ ብምስምማዕ ተፈላልዮም።

ኣብ ስምምዖም፡ ተራ ነገር ክሰርሑ ስለ ዘይብሎም ተራ ሓሳብ ክሓስቡ ከም ዘይብሎም ቀንዲ ዛዕብኦም ኔራ። እቲ ድሕሪ ሓሳብ፡ ዝሰርሕዎ ስራሕ፡ ኣብ ህንጻ ዘተኮረ ክኸዉን ግድን ኔሩ። ምኽንያቱ ተማሃሮ ሲቪል ኢንጂኔሪንግ ‘ዮም። እዚ ትምህርቲ’ዚ ኸእ ብዝያዳ ኣብ ህንጻ የተኩር። ዲጋ፡ ጽርጊያ፡ ህንጻ(ኣባይቲ)፡ ተጻርዩ ኣብ ጥቕሚ ክዉዕል ዝግበኦ ረሳሕ ማይ (ከም ማይበላ) ምሕደራ ማይን ዝኣመሰሉ የተኩር።

ኣይከረም’ዮም ከሪሞም። ‘’ከምዚኣ እንተሰራሕና ኸ? ‘’ኢሎም ይሓስቡ’ሞ ‘’ተራ ነገር ኣይንሕሰብ ተራ ስራሕ ከይንሰርሕ’’ ትብል ናይ መወዳእታ ለበዉኦም ዘኪሮም የዋድቕዋ። ካብዞም ዓሰርተ ሓደ ተመሃሮ ፍርቆም ካብ ኣስመራ ወጻኢ’ዮም። ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቶም ድማ ዝሓርስ ኣብ መንጎ ማሕረሱ ዝጓሲ ኣብ መንጎ መጓስኡ ሩባ ወረዱ ጎቦ ደይቡ ክሓስብ ክረምቲ ከየስጠማቐራን ብሓሳብ ካብታ ሓንቲ ናብታ ሓንቲ ክናጠር መስከረም ኣርኪቡ። ደቂ ኣስመራ’ዉን ከምኡ። ካብ ጎደና ናብ ጎደና ክናጠሩ ብሓሳብ ክዛወኑ ክረምቲ ሓሊፉ።

‘’ኣይከረም’ዩ!’’ ብምባል ከኣ ይገልጽዎ። ልዕሊ’ቲ ስራሕ ‘’ተራ ሓሳብ ሓሲብና ተራ ስራሕ ከይንሰርሕ’’ ትብል ናይ ሓባር ለበዋ’ያ ከቢዳቶም።

ኣዉሪዶም ኣደይቦም፡ ይሕሸና ዝብልዎ ክሓስቡ ድሕሪ ምኽራም፡ ሓሙሻይ ዓመተ ትምህርቲ ዝጀመረሉ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኣብ ቤት ትምህርቶም ተኣኻኸቡ። ኣብ ጠረጴዛ ከቢቦም። ዝሓሰቡዎን ክስራሕ ኢሎም ዝኣመኑሉን ኩሉ ኣብ ጠረጴዛ ወሪዱ። ካብ ናይ ሓድሕድ ዘይበላለጽ ሓሳብ’ዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ናይ ወደብ ገብረእግዚኣብሔር ሓሳብ ተሰማሚዖም- ቤተ መዘከር ሽዳ።

ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ቲቪ(Euro News) እናተኸታተለ እንከሎ’ዩ። ኣብ ዜና ብዛዕባ ኣዘርቫጃን ትብሃል ሃገር ይትንተን ኔሩ። ኣብ መንጎ እቲ ትንተና ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ዓባይ ህንጻ ተዓዘበ። እታ ህንጻ መግለጺ መንነት ናይታ ሃገር’ያ። ፍሉይ ኣቃዉማኣ ኣድኒቅዎ። ኣብ ምድናቓ ዝጠፍእ ግዜ ግን ኣይነበሮን። ናብ’ታ ንዕኡን ኣባላቱን ድቃስ ዝኸልአት ፕሮጀችት’ዩ ሰጊሩ። ምስ ፍሉይነት ናይ’ታ ኣብ ቲቪ ዝዕዘባ ዝነበረ ህንጻ ብምህንዛብ ‘’ፍልይቲ ህንጻ’’ ከመይ ዝበለት ክረክብ ከም ዝኽእል ሓሰበ። ‘’ተራ ሓሳብ ኣይንሕሰብ ተራ ስራሕ ከይንሰርሕ’’ ትብል ለበዋ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓሳብ ከም መማቕርቲ በለጭ ክትብል ግድን ኔሩ።

እታ ዝሓሰባ ህንጻ ፍልይቲ መለለይት ህዝብን ሃገርን ክትከዉን ወሰነ። ንታሪኽ ትዉክል ክትከዉን’ዉን ምስ ነብሱ ተሰማመዐ። ምስ ባህሊ ትተኣሳሰር ክትከዉን’ዉን ተመነየ። ታሪኽን ባህልን ኣተኣሳሲራ ወለደታት ኣላጊባ  ትጓዓዝ ዘላ ሽዳ ብቐጥታ ኣብ ርእሱ መጺኣ ብልጭ በለቶ። እታ ኣብ ቲቪ ዝተዓዘባ ናይ ሃገረ ኣዘርባቫጃን ህንጻ፡ ንባህሎም ትዉክል ኮይና ኣብ  ሑቅፋ ዝተፈላለየ ዓይነት ዕዳጋታት ዝሓቖፈት’ያ።  እዛ ከም ህንጻ ክትቀዉም ዝሓለማ ህንጻ ኸ ከመይ ትኹን ዝብል ምጉት ምስ ነብሱ ገጠመ። ምስ ዘለዉና ቅርስታት ብምትሕሓዝ፡ ዋሕድን ሕጽረትን ቤት-መዘክር ንምሽፋን፡ ካብዚ ሓሊፉ’ዉን ንምዉካል ቅርሲ ሽዳ፡ ህንጻ ኮይና ንኽትቀዉም ምስ ነብሱ ተሰማመዐ።

ሃንደበት፡ ካብ ኮፍ ዝበሎ ብድድ ብምባል ስእለ ኣእሙሮኡ ኣብ ወረቐት ኣስፈሮ። ቀጺሉ ናብ ኣቦ ዓርኩ ኮ/ሌ ተስፋማሪያም (ሃለቃ) ተሃንፈፈ። ሃለቃ፡ ብዝሰመዖ ዕላል ብታሕጓስ ተሰራሰረ። ሽዑ ንሽዑ ተተኺላ ክርእያ ኣይጸለአን። ‘’ዕዉርሲ ጽባሕ ክትነቁሕ ኢኻ እንተበልዎ ብትሃዋኽ ጸዲፉ ሓደረ’’ ከም ዝብሃል ዓይነት ኮይንዎ። ምዕባለታትን መዓልቦኣን ክፈልጥ ደድሕሪኡ ጋሊቡ። ‘’ፎርሳ!’’ ኸኣ መዉጺኢት ኣፉ።

ምኽንያቱ፡እታ ብዘየምቲ ዝተዘይምርላ ሽዳ፡ ብገጠምቲ ዝተገጥመላ ሽዳ፡ ብቐባእቲ ዝተቐባኣላ ሽዳ፡ እታ ‘’ዋልታን እግርን ሰዉራ’’ ዝተባህለላ፡ ኣብ ታሪኽ ብረታዊ ቃልሲ መንኮርከር ብምኻን ዘዙዓዘትን ሰዉራ ዘሳለየትን ሽዳ፡ እታ ኣብ ታሪኽ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ቕርሲ እትልለ ቢት ቕርሲ ኮይና ተተኺላ ክርእያ ስለ ዝተመነየ።

መሬት ምስ ወግሐ፡ ናብ ከኢላ ከተማ ፕላን(Town Planing) ኣርክተክት ኣለምሰገድ’ዩ ንተወሳኺ ሓበሬታ ከይዱ -ተማሃራይ ኢንጂኔር ወደብ። ኣርክተክት ኣለምሰገድ፡ ኣብቲ ሓሳብ ዘለዎ ኣድናቆት ድሕሪ ምግላጽ፡ ዝኽእሎን ዝፈልጦን ርእይቶን ሓበሬታን ሂቡ ንተወሳኺ ሃበሬታ ናብ ኣርክተክት ሙሴ ሃብተ(ሚኒስትሪ ህንጻ) ሰዲድዎ። ኣርክተክት ሙሴ ብወገኑ፡ ዘድሊ ምጽብባቃት ጌሩ ዘድሊ እንተሎ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ብምትብባዕ ጸጽቡቑ ብምምናይን ኣፋኒዎ።

ወደብ፡ በቲ ዘበገሶ ሓሳብን ዝሰነቖ ርእይቶታትን ሃጢሩ ንምጅማር ትምህርትን ምእካን ኣባላት እቲ ፕሮጆክትን ተጸበየ። ሰዓት ኣኺሉ – ኣባላት ጉጅለ ተኣኻኺቦም። ሓሓሳቦም ንምፍሳስ ‘ዉን ኣብ ጠረጴዛ ከቢቦም። ‘’ኢዚኣ . . .ከምዚኣ. .’’እናበሉ ሓሓሳቦም ሂቦም። ወደብ’ዉን ከም ሰቡ ሓሳባቱ ኣብ ጠረጴዛ ኣዉረደ። ኣባላት ጉጅለ ኣድናቖቶም ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ሓሳቡ ረዓሙ።

ከም ተራ ሓሳብ ክሰግሩ ኣይደለዩን። ‘’ተራ ሓሳብ ኣይንሕሰብ. . .ተራ ስራሕ ከይንሰርሕ’’ ትብል ለበዋ ኩላቶም ተመሊሳ ተዘከረቶም። ብዕብየት ሓሳባ ኸኣ ኪንዮ ምድናቅ ብሓጎስ ተሰራሲሮም። ጭድድ ፍንጭሕ በሉ። ምኽንያቱ ታሪኽን ትርጉምን ሽዳ ኣድዕዲዖም  ይርድእዎ ‘ዮም። ብመንፈስ ካብ ዝኽሪ ስዉኣት ኣያታቶምን  ኣሕዋቶምን ከም ዘይራሓቑ  ዝገልጸሎም ስለ ዝኾነ። ሕድሪ ስዉኣት ኣብ ምትግባር ካብቲ ክገብርዎ ዝግብኦም ሓደ ዕማም ከም ዝዓመሙ ዘርኢ ስለ ዝኮነ። ንህልዋት ብፍላይ ካኣ ነየታቶም ከም ፍልይትን ቦኽርን ህያብ ስለ ዝሓሰብዋ።

ነዛ ብሮጀክት ኣብ ምትግባራ ብማዕረ ተወናጪፎም፣ ካብ የማን ናብ ጸጋም ብኣካልን ብመንፈስን ጋሊቦም። ታሪኻዊ ምትእስሳር ወለዶታት ንምፍታሽን ርዝነት ሽዳ ንምልካዕን ካብ ዘለዉዎ እዋን ንድሕሪትን ንቕድሚትን ብሓሳብ ተንቀሳቒሶም። እዛ ቐርሲ፡ ቤት ቐሲ ኮይና ክርእይዋ ዕድመ፡ ጥዕናን ኣሳልጦን ተመንዮም።

ንነብሶም ከቢድ ሓላፍነት የሰክምዋ ከም ዘለዉ ንሓድሕዶም ተሰማሚዖም’ዮም። ርዝነትን ክብደትን ታሪኽ ሽዳ ጥራይ ዘይኮነ ቅርጻዊ ኣቃዉማ ሽዳ ኣብ ተግባራዊ ስራሕ ክኸብዶም ከም ዝኽእል’ዉን ከም ትሑዝ ወሲዶሞ ‘ዮም ግን ካኣ ከም ዝትግብርዎ ተሰማሚዖም።

ገለ ምንቅስቓሳቶም ዝተዓዘቡን ምኽሪ ዝተሓተቱን፡ ከም ዘይክእልዎን ሓሳቦም እንተቐየሩ ከም ዝሕሸሙን ርእይቶኦም ወስ ካብ ምባል ኣይተቖጠቡን። ‘’ኣቃዉማ ሽዳ ስሩዕ ኣይኮነን። እቲ ጋህ ዝበለ ክፋላት ከም ቅርጺ ንክቐዉም ከቢድ’ዩ። ምኽንያቱ ዓንዲ ከተቑሙሉ እንተ ኾይንኩም ቄናን ስለ ዝኾነ (90 ዲግሪ ስለ ዘይኮነ) ኣይትድከሙ’’ ብሃልቲ’ዮም።

ኣባልት ‘’ፕሮጀክት ሽዳ’’ ግን ነዚ ከም ርዱእ ወሲዶም፡ ነታ ‘’ ተራ ሓሳብ ሓሲብና. . .ተራ ስራሕ ኣይንስራሕ’’ ትብል መርገጺኦም ዘከሩ። ተራ ስራሕ ካብ ምስራሕ ግና ምስ ስጊንጢር ስራሕ ምግጣም ስለ ዝመረጹ ናህሮም ኣይነከዩን። መምሃራን ኢ.ኣይ.ቲ፡ ብፍላይ መምሃራን ሲቪል ኢንጂነሪን ኣብ ጎኖም ደዉ በሉ።

ጉጅለ ‘’ፕሮጀክት ሽዳ’’ ዕማማ ብንጥፈት ተካይድ። ዝምልከቶ ኪኢላ ሰብ ተሓቲቱ። ኢንተርነት ተፈቲሹ። መጽሓፍ ተገንጺሉ። እታ ሽዳ ብዓባያ ፍርቂ ክቢ (Arch) ዝበዝሓ’ያ። ከምዚ ዓይነት ኣቃዉማ ዘለዎ ህንጻ ኣብ ዓድና ልሙድ ኣይኮነን። ብኸመይ ከም ዘቑምዋ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ክኾኖም’ዩ። ‘’ክንገብራ ኣለና፡ ክንገብራ ኢና’’ ግን መዉጺኢት ኣፎም ገበርዋ።

ኣብዛ ፕሮጀክት ‘ዚኣ ናይ ስራሕ ምክፍፋል (Jobe distrubition) ዝግበረሉ ጨኝፈር የለን። ኩሎም ብሓደ ክህሉዉ ኣለዎም። ብሓባር ይዝትዩ። ካብ ናይ ምምኻር ጊዜን ቦታን ምብኳር ማለት፡ ጋግ ናይ ስራሕን ናይ ሓሳብን ምፍጣር ማለት ስለ ዝኾነ። ብሓደ ህርመት ልብን ብሓደ ሱግምን ኣብ ሓደ መስመር ክህልዉ ኣለዎም። ኣብ ዕዮ ምስ ተተኽሉ  ቅንዕ ኣይበሉን። ካልእ ነገራት ኣይዘከሩን።

ምሸት ካብ መኣዲ ድራር  ተሰኦም ኣብ ማኣዲ ‘’ፕሮጀክት ሽዳ’’ ምስ ከበቡ፡ ንግሆ መኣዲ ቁርሲ የርክቦም። ምስ ድቃስን ዕረፍትን ከም ዘይፋለጡ ተማዓዳድዮም ይጣማመጥቱ።

ዓዉዲ ‘’ሲቪል ኢንጅነሪን’’ ብዝያዳ ዘተኩረሉ፡ ቁጠባን ዉሕስነትን’ዩ። ገሊኦም ቁጠባ የቐድሙ ብዙሕ ገንዘብ ንዘይምህላኽ። ገሊኦም ዉሕስነት የቐድሙ ዝፈሰሰ ፈሲሱ ዉሑስ ዕዮ ንምዕያይ። እዞም ዉልዶ መሃንድሳትና፡ ቁጦባ ንየማን ኣጽኒሖም ኣብ ዉሕስነት’ዮም ጸቒጦም።

ንተገዳም ኣዕኑድ ዝስከሙ ዓንድታት ከብዝሑላ ኣይደለዩን። ኣብዘይ ቦትኦም ተተኺሎም ቅርጺ ሽዳ ከየበላሽዉ ምእንቲ፡ ምስጢራዊት ህንጻ ሽዳ ግን ብዓወት ክትዛዘም ኣለዋ። ግን ከኣ ዉሕሳት ክኾኑ ኣለዎም። ብዘይ ገለ ጸገም እንተወሓደ ክልተ ዘመን (200 ዓመት) ዕድመ ክህልዋ’ዉን ሓሊኖምን ሓሊሞሙን።

ቅማረታት ኣብዚሖም። ይድመር፡ ይጎድል፡ ይባዛሕ ይምቀል፡ ይስረዝ ይድገም፡ ይድገም ይደጋገም። ተተከልትን ተገደምትን ኣዕኑድ ብዉሕልነትን ብዉሕስነትን ክቖሙ ኣለዎም። ‘’እዚኣ ትቐነን፡ ኢዚኣ ትድነን’’ እናበሉ ብዙሕ ጊዜ ተኸራኺሮም። ኣብ መወዳእታ ኻኣ ኣብ ኣርባዕተ ነጥቢ በጺሖም።

ሞደል ተዳልያ(ስእሊ ተዓዘብ)። ናይ ክልተ ክፋል ዘለዋ ህንጻ ሽዳ። ካብ ፍርቂ ንቕድሚት (ናብ ኣጻብዕ ወገን) ካብ ፍርቂ ንድሕሪት (ቀንዲ ተረጋጺ ሸነኽ ሽኾና) ማለት’ዩ። ዳሕረዋይ ተረጋጺ፡ ግራዉንድ ፕላስፎር (በዓል ኣርባዕተ ደርቢ) ኮይኑ፡ ቢት ጽሕፈት፡ ቤት ምርምር፡ መጋዘን፡ ቢት ቕርሲ ባህላዉን ብሔራዉን(ብሔር) ዘጠቃለለ ክኸዉን። ቀዳማይ ተረጋጺ፡ ግራዉንድ ፕላስ ቱ (በዓል ክልተ ደርቢ) ኮይኑ፡ ማእከል ዘይንቀሳቐሱ ፍርያት ስነ-ጥበብ፡ ቢት ቕርሲ ብረታዊ ገድልን ንነገድቲ መዕረፍን ዝኸዉን ቤት መግብን ከም ዝህልዎ ብምሕላም’ዮም ኣቑሞማ። መከበቢያኣ ጥዉዮ ነጸላ ክኸዉን’ዩ። ካብዚ ወጻኢ፡ መዐሸጊ መካይን (Parking area) ክህሉ’ዩ። ከምዚ ክትከዉን ከላ ምስ ቤት መዘክር ብዙሕ ጊዜ ተመያይጦም  – ብዛዕባ ኣቃዉማ። ዶ/ር ዮሴፍ ልብሰቃል ዝነበሮ ተራን ዝገበረሎም ኣበርክቶን ዓቢ ከም ዝነበረ ይምስክሩ።

ብጉጅለ ‘’ፕሮጀክት ሽዳ’’ ዝተዳለወ ሞዴል ህንጻ ሽዳ

እዛ ኣብ ዝባን ማይ ጮሆት ኣብ 37500m(250×150m) ክትቅመጥ ዝሃንደስዋ ፕሮጀክት ሽዳ እዚኣ፡ ስፍሓት ህንጻ ሽዳ 140×60 ክሽፍን’ዩ። ዝበዝሐ ክፋል’ዉን 30ሜ ብራኸ ከም ዝህልዋ ገይሮም ‘ዮም ኣዳልዮማ።

ኣብ ኮሌጅ ኢ.ኣይ.ቲ መቃልዒ (demonstration) ክግበረላ እንከሎ፡ እቶም ዝሰምዑ፡ ንሽዳ እንታይ ከም ዝገበርዋ ክዕዘቡ፡ እቶም ዘይሰምዑ ኻኣ ምሲጢር ዕዮኦም ክፈልጡ ብህንጡይነት ናብ ኣዳራሽ ወሓዙ። በቲ ስራሕ ኣድናቖት ዘይገለጸ ዳርጋ ኣይነበረን። ‘’ኣብ ባይታ ምኻኣልዋ፡ ኣይምኻኣልዋን’’ ዝብል ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ዝነበሮም’ዉን መሊኢም።

ብዝኾነ ናይዛ ጉጅለ ‘’ፕሮጀክት ሽዳ’’ ዕዮ ገዛ ተዛዚሙ ፍዳሴ ‘ዉን ኮይኑ። ጉጅለ ፕሮጀክት ሽዳ ግን ኣይደቀሰትን። ‘’ክሳብ ኣብዝስ በጺሕና፡ በቃ የእኪልና ማለት ዲዩ!’’ ዝብል ሓሳብ ድቃስ ከሊእዋ። ከም ብሓድሽ ብምርኻብ ካኣ፡ ኣይፍለጥን’ዩ ብምባል ንቦርድ ምህዞን ሰንዓን ሃማመተኤ ከርእይዋሞ ዝስዕብን ዝኸዉንን ክካታተሉ ወሲኖም።

ነዚ ድሕሪ ምግባር ኣብ ዝተረፈ ዋኒን ትምህርቶም ተዋፊሮም። ‘’ኮይንዋ ሞዴል ኮይና ተሪፋ ማለት ዲዩ!’’ ዝብል ሓሳብ ግን ዕረፍቲ ከልኦም። ‘’ተራ ሓሳብ ኣይንሕሰብ ተራ ስራሕ ከይንሰርሕ’’ ትብል ጭርሐኦም ድምጺ ደወላ ካብ ርእሶም ምዉጻእ ኣበየ። ተራ ስራሕ ብዘይምዃና ክድቅሱላ ኣይደለዩን።

ኣብ ከምዚ ዓይነት ምሕቋን ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ’ዩ ‘ምበኣር ሃማመተኤ ብላምባዲና ነታ ጉጅለ ፈቲሹ ዝረኽባ። ድሕሪ ቀጻሊን ጽዑቕን ምትብባዕ ካኣ፡ ኣብ ፈስቲቫል መንእሰያት 2012 ሳዋ ክሳተፋ ካብ ዝግበአን ዕዮታት ሓንቲ ከም ዝኾነት ነታ ጉጅለ ተነግራ። እናጣዓመ ኸደ። ጉጅለ ‘’ፕሮጀክት ሽዳ’’ ብታሕጓስ ትኾኖ ጠፍኣ። ከም ስርዓት ነጢራን ዓንዲራን።

ሓደ መዓልቲ፡ ኣብ መንበር ሃማመተኤ ሒዝዎም ናብ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ተሃንፈፈ። ሓላፊ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ሓጎሱ መግለጺ ስኢኑሉ። ኪንዮ ሞዴል ከይዳ ከም ህንጻ ቆይማ ክርእያ ተመነየ። ብምርድዳእ ድማ፡ እታ ክንዲ ፈርኔሎ ዝነበረት ሞዴል ክንዲ ገዛ ኮይና ከም እትዳሎ ተገብረ። በጣሕ ተወጢሓ ኻኣ ጉዕዞ ንሳዋ ተተሓሓዘቶ – ኣብ ፈስቲቫል መንእሰያት ሳዋ -2012 ንምራኢት ንምቕራብ።

ጉጅለ ‘’ፕሮጀክት ሽዳ’’ ብታሕጓስ ተደናፊቓ። ሕጂ’ዉን እናጣዓመ ኸደ። ኣብ ሳዋ ንምርኢት ቀሪባ። ፕረዝደንት’ዉን መሪቑ ከፊትዋ። ኣድናቖቱ ድህሪ ምግላጽ ካኣ ‘’ኣብ ትግባሪኣ የራኽበና ኢልዎም ከይዱ። እቲ ዘረባ ኣይተረደኦምን። እንተስ ተደናጊሮም እንተስ ‘’ከተባብዓና ኢሉ’ዩ ‘ምበር. .’’ ኢሎም ተጠራጢሮም ዘተንፈስዎ ኣይነበረን።

‘’ክርእይዋ ዝግብኦም ሰባትን ኣካላትን እንቋዕ ረኣይዋ ‘ምበር ደሓን . ‘’ ኢሎም’ኳ ተስፋ ተሰሚዕዎም ሩፍ እንተበሉ፡ ከምቲ ዝድለ ግን ኣይቀሰኑን። ኣብ ሓደ ሰዓት ናይ ሓንቲ መዓልቲ ተለፎን ተደዋዊሎም። ኣቦ መንበር ሃማመተኤ ኣቶ ሱልጣን ሲዒድ’ዩ ኔሩ። ብኣገዳሲ ጉዳይ ይድለዩ ስለ ዝነበሩ ተኣኪቦም ክመጽእዎ ሓቢርዎም። እታ ሓንቲ ጓል-ኣንሰተይቲ እትርከብ ጉጅለ መሃንድሳት ግን ኣብ ሓደ ሰዓት ክትተኣኻኸብ እትኽእል ኣይነበረትን። ምኽንያቱ እቶም ሓሙሽተ ካብቶም ዓሰርተ ሓደ ኣባላት እታ ጉጅለ ‘’ፕሮጀክት ሽዳ’’ ካብ ኣስመራ ወጻኢ ማለት ዓንደብርሃን ሃብቶም(ድባርዋ)፡ ረዲአት ሃብተማርያም (ዓረዛ)፡ ተስፋዝጊ ወልደጼን(ሃይኮታ)፡ ተወልደ ወልደሚካኤል (ከባቢ ሞልቂ)፡ ሓሽም እድሪስ(ናቕፋ) እዮም።

ብዝኾነ፡ ኣቶ ሱልጣን፡ ኣባላት ጉጅለ ‘’ፕሮጀክት ሽዳ’’ ምስ መጽእዎ ሒዝዎም ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዝደንት ከይዱ። ኣብ ሓደ ኦፊስ ኣትዮም። ኣበይ ከም ዘለዉን እንታይ ከም ዝግምቱን ኣይተረደኦምን። ‘’ኣበይ ኢና ዘለና?’’ ዝዓይነቱ ቀባሕባሕ እናበሉን ንሓድሕዶም እናተጠናመቱን እንከለዉ ፕረዝደንት መጺኡ። ተደናጊሮም። ክገልጽዎ ዘይኽእሉ ስሚዒት ወሪርዎም። ከይተረድኦም ካኣ ሃሰሰሰ እናበሉ ኮፍ ክብሉ ደለዩ። ፕረዝደንት፡ ‘’ኦይ! ንኺድ ደኣ ዘንደቀይ! ኢሉ ሒዝዎም ከይዱ። ናብ ቦታ ፕሮጀክት። ናብታ ‘’ኣብ ትግባረ የራኽበና’’ ዝበሎም ‘’ፕሮጀክት ሽዳ’’ ንምትግባር ምስኦም ወፊሩ። ናብታ ታሪኽ ገድሊ ክትገልጽ ሓወልቲ ንኽትከዉን ቤት-መዘከር ኮይና ታሪኽ ክትሓቁፍ፡ ኣብ ዉሽጣ ምስጢራዊ ህንጻ ቤተ-ቕርሲ ንኸትቕዉም ብመንእሰያት ዝተሃንደሰት ቅርሲ ሽዳ ብሓባር ወፊሮም።

መጽሔት መንእሰይ

2012 ቁ፡36

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to ቤተ-ቕርሲ ኣብ ዉሽጢ ቕርሲ

  1. mojoyeah says:

    Thank you for the follow my friend. I wish I could read your blog but I can’t read Tigrinia. It looks nice though.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s