ንዑ’ባ’ታ ንዘቲ

   ብሶፊያ ማህደረ

ከመይ ከመይ ዳኣሉ እዚ ጉዳይ፡ ወረ ከመይ ከመይ ኢዩ እዚ ነገር? ኦ ሰማእቲ፡ ንዑ’ባ ሓንሳብ ንዘቲ ። ሃገር አምበር ተገዲዓ። እቶም ሕድሪ ኣሰኪምኩም ዘፋነኽሞምስ በሉ ኣይግድን። ፋሕ ብትን ኣቢሎምና።ፋሕ እምበር ኢልና’ታ! ረጊጽናኩም’እምበር ወጺእና።  ኦ,,,ሰማእቲ፡ ናዓና ዲኹም ክትዕዘቡስ ንመንግስቲ? ብዘይተሓዝ ምስ ተታሓዝና፡ ዘይከውን ኮይኑና እንዳኣልና ዓዲ ሓዲግና። ረጊጽናኩም ምውጻእና ኣይትቕየሙን ትኾኑ። ታይ ዳኣ ክንገብር’ሞ፡ ነገር እኮ እያ ተሪራትና። ኣቱም ሰባት ! ከመይ ከመይ ኢዩ ግና እዚ ጉዳይ ወረ ከመከመይ ኢዩ እዚ ነገር!? ኦ,,,ሰማእቲ፡ ንዑ’ባ’ታ ንዘቲ! እሕሕ ‘ባ በሉ!እንተስ ብሕልሚ እንተስ ብጋህዲ  ሓንሳብ ተቐልቀሉ።

      ፍትሒ እምበር ዓዲ ኣርሒቓ! ኢሕን ኣሕን ኮይኑ ቀለብ ህዝቢ። ሰበይ ሰብካ ነጊሱ፡”ንሕና ዳኣ ከመይ ኢሉ ክኾነልና ሰብ ዘይብልና”ዝብል በዚሑ። ከመይ ከመይ ዲዩ ነይሩ እቲ ውዕል? ከመይ ከመይ ዲዩ ነይሩ እቲ ሕድሪ? ሕድርኹም እምበር ተበሊዑ ‘ታ! ኦ,,, ሰማእቲ! ንዑ’ባ’ታ ንዘቲ!

      እቶም ትማሊ”ደቅና ዳርጋ ዘይተረፉ፡ ዳርጋ ዘይሓለፉ”ዝበሉ ወለዲ’ምበር ይነብዑ ኣለዉ። ኣፍደገ ማዕጾ ሒዞም’ምበር ቁሊሕ ይብሉ ኣለዉ። እቲ ምንታይ ‘ሲ ዓድና,,, ናዓይ ጥራይ ዝብል ዳይኖሰር በላዒ ሰብ ኣትይዋ። እቲ ምንታይ’ሲ ገና ከይሓለፉ እንከለዉ ሕድርኹም ክብላዕ ብዓይኖም ይዕዘቡ ኣለዉ።

     እታ ኣዕጢቓን ኣስኒቓን ዘውፈረት ወላዲት’ምበር”ማእሰርቲ ብውክልና”ኣርኪቡዋስ ከክንዲ እቲ ከፋት ማዕጾ ሸዊት ገዛኹም ክትእሰርን ክትፍታሕን ትውዕል ኣላ። ዘኪራ ኻኣ እንቃዓን ደምን ትነብዕ ኣላ። እቶም ዓዲ የእቲኹም ብደምኩም ዘሸምክሞም’ምበር ኣግዲዖምኹም። ኣብቲ ብደምኩምን ዓጽምኹምን ዝተነድቀ ወምበር ኮፍ ኢሎም እምበር የባጭዉ ኣለዉ። ኦ,,,,,ሰማእቲ፡ ኣታ ንዑ’ባ ንዘቲ!

     ኣታ ዓዲ’ምበር ትጽልምት ኣላ! ህዝቢ’ምበር ብበትርን ብረትን ዓቕሉ ጸቢብዎ! ጥሜትን ሕሰምን ‘ምበር ገዛ ገዛ ይኩሕኩሓ ኣለዋ። ህዝቢ እምበር ኢሕን ጸሎትን ተደሪሩ ይሓድር ኣሎ!

      ኣታ ህዝቢ’ምበር ንሓድሕዱ ተፈራሪሑን ተጨኻኺኑን! ናይ ልመናን ከማዓልካን መልሲ እምበር እናራኣናየን እንድዕላኖኻ ይኸውን ኣሎ መልሰን! ስኒት’ምበር እናራኣናያ ዓዲ ተርሕቕ ኣላ! እቲ ቆሎ ዓተር ኣብ ክልተ ፈንጪሉ ብምክፋል ሕሰም ዝሳዓረ ህዝብኹምስ በሉ እንድዕሉ’ዩ! ኦ,,,ሰማእቲ፡ ኣታ ንዑ’ባ ንዘቲ! ሃገር ‘ምበር ተገዲዓ!

       እቲ ብደምኩም ዘጌጸ በዕጽምትኹም ዘብረቕረቐ ቀይሕ ባሕሪ ዝኣክል ‘ምበር ጽምዋ ብሒትዎ! ቀይሕ ባሕርስ በሉ” ጽምዋ ተበሊዐ” ኢሉ እምበር ዝኽትምና ተሰሚዑዎ የስተማስል ኣሎ ። ኦ,,,ሰማእቲ፡ ኣታ ንዑ’ባ ንዘቲ!

       ምድሪ፡ ባሕርን ሰማይን ዓድና’ምበር “የለን” ብትብል ቃል ተጎቢኣ!”ኣሎ” ትብል ቃል ዓዲ ኣርሒቓ! ኦ,,,ሰማእቲ፡ መንእሰይኩምስ በሉ ዓዲ የርሕቕ ኣሎ! ከይዱ በቃ! ሃጽ ኢሉ ነፊጹ! ከይዱ’ወ – እግሩ ናብ ዝመርሖ! ታይ ‘ሞ ክገብር ዳኣ? እታ ብደምኩም ኣበሳኣ ዝጸርግኩምላ ኤርትራ ክነብረላ ኣይካኣለን! ጸጋታት ሃገር ሽታ ማይ ምስ ኮኖ፡ ኣብ ማእከል ሃገሩ ካላኣይ ዜጋ ተቖጺሩ ምስ ተጓነየ,,,,ታይ ዳኣ ‘ሞ ዘይገበረ? ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ መንእሰይ እምበር’ዩ በዚሑ። ኦ,,,ሰማእቲ ደምበታትኩም እምበር ሓመድ ክሽትት ጀሚሩ። ዑናታትኩም እምበር ይዓኑ ኣሎ! ኤርትራ ‘ምበር ክትቅመጣ ዘይኮነስ ክትዛወር እትመጽኣ ሃገር እናኾነት ትኸይድ ኣላ! ከመይ ከመይ ኢዩ ግን እዚ ጉዳይ? ወረ ከመይ ከመይ ኢዩ እዚ ነገር!? ወረ እንታይ እዩ ክግበር? መንእሰይ ‘ምበር ከም ማይ    ን ዓዲ ጓና ይፈስስ ኣሎ! ታይ ዳኣ ‘ሞ ክገብር? ጨኒቕዎ እንዳኣሉ! ኦ,,,ሰማእቲ! ሃገር እምበር ሰብ ኣልቦ እናኾነት ትኸይድ ኣላ!

       ናይ ሓደራ ማእሰርቲ እንዲዩ በዚሕዎ። ባንኪ ናይ ገንዘብ ‘ምበር ባንኪ ናይ ሰብ ዳኣ’ሞ ኣበይ ተራእዩ ኢልክሞ!? ጎበዝ ‘ምበር ኣብ ጎዳጉዲ ቤትማእሰርትን ድፋዓትን ዕድሚኡ ይፈቅድ ኣሎ! እቲ ዘባረርክሞ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ደርጊ ‘ኮ ትግርኛ ብዝዛረብ ደርጊ እዩ ተተኪኡ ዘሎ! ከመይ ከመይ እዩ ደቀይ እዚ ጉዳይ? ከመይ ከመይ እዩ እዚ ነገር!? ኦ,,,,ሰማእቲ! ንዑ’ባ’ታ ንዘቲ!

        እቲ “በዓል ሓሞት” ዝተባህለሉ መንእሰይኩም፡ ተቐባሊ ሕድርኹምስ በሉ ጃጂዩ እዩ። ሰሪቖምን ሓስዮምን ብስምኩም ክምሕሉ እናተዓዘቦም ከምዘይራኣየን ከምዘይሰምዐን ‘ዩ ስቕ ዝብል ዘሎ! ጃጂዩ በቃ! ኣይንነብሱ፡ ኣይንስድርኡ፡ ኣይንሃገር ገይሮም እምበር ብላሽ የትርፍዎ ኣለዉ! መንእሰይኩም እምበር ብዝባኑ ካብ ሞት ዝኸፍእ የጋጥሞ ስለ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ጽበት ግዲ ኮይኑ ምስ ሞት ይፋጠጥ ኣሎ! ሞት መሪጹስ ናብ ሞት ይሳግም ኣሎ! ከመይ ከመይ እዩ ግን እዚ ነገር!? መሬት እኩት ኢሉ ዓቕሉ ምስ ጸበቦ,,,,”,,,ከይደ በሊ ዳሓን ዓሊ፡ ምስ ዘለዉ ጥራይ ተማሰሊ,,,,” እናበለ ብእግረይ ኣውጽእኒ ‘ምበር ዓዱ ራሕሪሑ ይሳግም ኣሎ!

        “በዓል እገለ ኸ ኣበይ ኮን ይህልዉ?” ጥራይ ‘ምበር ኮይኑ ዕላል ዓድና’ታ! ተኣሲሩን ከይዱን ጥራይ’ምበር ኮይኑ ስማዕና! ከመይ ከመይ እዩ ግና እዚ ጉዳይ? ወረ ከመይ ከመይ እዚ እዚ ነገር!? ኦ,,,ሰማእቲ፡ ንዑ’ባ’ታ ንዘቲ! ኣሕ! ሃገር ‘ምበር ጥርሓ ትተርፍ ኣላ’ታ! ሽማግለታት ወለድኹም እምበር ኣብ ከንፈር እቲ ሰብ ዝቐለቡ ፍጡር ገዲፍናዮም ወጺእና! የግዲ! ታይ ከ ዳኣ ‘ሞ ክንገብር?! እቲ በላዒ ሰብ ድማ ንዖም እናበልዐ ዕድሚኡ የናውሕ ኣሎ። ኦ,,,,ሰማእቲ፡ ንዑ’ባ ‘ታ ንዘቲ!

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና!!

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s