ፍጹም ዘሚኪኤልን ናይ ሙዚቃ ዓለሙን

 

ካብ ወግዓዊ ዓንደ-ሓበረታ ናይ ድምጻዊ ፍጹም ዘሚኪኤል ዝተወሰደ ስእሊ።

ካብ ወግዓዊ ዓንደ-ሓበረታ ናይ ድምጻዊ ፍጹም ዘሚኪኤል ዝተወሰደ ስእሊ።

ድምጻዉን ጸሓፊ ሕድማን ዝኾነ ፍጹም ዘሚኪኤል፡ ሓደ ካብ ሳልሳይ ወለዶ ሙዚቀኛታትና’ዩ።  ካብ ፈለምኡ ናተይ ዝብሎ ዕሊ ኣዘያይማ፡ ህርመት ፡ ቅዲ፡ ስነ-ጥበባዊ ቓንቃን ምንቅስቃስን ሒዙ’ዩ ናብ ዓለመ ሙዚቃ መጺኡ። ኣብ ቦኽሪ ፍርያቱ ድማ ኣመና  በሪኹ ተራእዩ። ኣበጋግስኡ ጥራይ፡  ናብቲ ዝራሓቀ ኣድማስ ስነ-ጥበብን ንኪኖ ኪንኡን ዝበርር፡  ተወንጫፊ ኮኾብ ምኻኑ፡  ይእምት። ብርግጽ’ዉን ንሱ ተወንጫፊ ኮኾብ’ዩ። ስነ-ጥበባዊ ጉዕዝኡ፡ ንዕኡ ልዕሊ ዝናን ነገራዊ ጻማን ዝኸይድ፡ መንፈሳዊ ዕላማ’ዩ ዘሎዎ። እቲ ነፍሲ ወከፍ ካሊኢት ካብ ሂወቱ፡  ንምእንትኡ ኢሉ ዝበጀወሉ ሞያ ድማ፡   ካብ ሂወቱ ከም ዝዓብዮ’ዩ ዝዛረብ። ንስለኡ ኢሉ ዘይገብሮ ድማ የልቦን። ንሞይኡ ከዕቢ ብምሕላን፡  ዘይሰገሮ ሓጹርን ዘይሓኾሮ እምባን’ዉን ፡ የሎን። እነሆ ድማ፡ ናብ ጥርዚ ሙዚቃዊ ብቅዓቱ ዝድይበሉ ኣንፈት፡ ገጹ ይምርሽ።

ድሮ፡  እታ ናይ ፈለምኡ ዝኾነት ኣልበሙ ካብ ዝዝርግሕ ፡19 ዓመት ፡ተዓዚሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ’ዚ ናይ ክልተ ዕቁድ ዓመታት፡ ኣርባዕተ ኣልበማት ናብ ኣእዛን ሰማዕቲ ብምላኽ፥ ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ፡  ሻዱሸይቲ ኣልበሙ ንምዝርጋሕ፡ ኣብ ጽዑቅ ምሽብሻብ፡ ይርከብ። መጺእዎ ዘሎ ስነ-ጥበባዊ ጉዕዞ፡ ነዊሕ – ኣብዚ ጉዕዞ’ዚ ዘጥረዮ ክእለትን ተመኩሮን፥ ሕሉፍ – ኣብ ሑጻ ኤርትራዊ ሙዚቃ ኣንቢርዎ ዝርከብ ኣሰር ድማ፡ ግዙፍ ክንሱ፡ ዉሑድ ዝተመጎሰን ዘይተመስገነን ስነ-ጥበባዊ፡  ኮይኑ’ዩ ዝስማዓኒ፥ ፍጹም ዘሚኪኤል።

ዝሓለፈ ሰሙን፡  ኣመሪካ ዝመደበሩ ስነ-ጥበባዊ ኣማኒኤል ዘሚኪኤል ፡ ሓንቲ ብስራት፡  ኣብ ፈይስ ቡክ፡ ኣካፊሉ ኔሩ። ኣነን ኤማን ኸእ፡ ናይ ፈይስ ቡክ ኣዕሩኽ ብምንባር፡ና ነታ ብስራት ከም ሰበይ ክካፈላ፡ ዕድል ጌረ። ከፍ ዘለዎ፡ ወኒ ዝቅስቅስ፡ ብስራት’ዩ። እንታይ ‘ሞ ክብለኩም’የ. . ብሓጎስ ክዓብድ ደልየ። በርከ!  ሰናይ ዘይየሐጉሶ’ሞ መን ከይህሉ።

እቲ ብስራት፥ ፍጹም ዘሚኪኤል ናይ ግሉ መርበብ ሓቤረታ፡ ከም ዝዘርገሐ፡ ዝገልጽ’ዩ ኔሩ። ተቃላጢፈ ንመላግቦ ናይቲ ዜና ምስ ጠወቅክዎ ድማ፡ ዓይነይ ብዝርኣዮ ባህ በለኒ።’ ድንቂ. . .ኣማን ብኣማን ድንቂ!’ በልኩ። ሰብ ፋሕተርተር ኢሉ፥ ሓሳባት ተሓሊቡ፡  ባህጊ ተወንዚፉ፡ ዝሰረሖ ኩሉ፡ እጹብ’ዩ። ድሕሪ’ዚ ዝመጽእ፡  ናይ ተመልካቲ ዕግበት’ዩ። እቲ ዕግበት እቲ ናይ ልቢ፥ ናይ መንፈስ’ዩ። ወትሩ ድማ ካብ ሕልናኻ ከይተኣለየ ይነብር። ንሓዋሩ የሳልየካን የናብረካን። እንድዒ’ምበር ንኻልኦት ናዓይሲ ከምኡ ዓይነት ተምሳጥ’ዩ ፈጢሩለይ።

ብኡንብኡ ብዛዕባ ፍጹም ምሕሳብ ጀመርኩ። የግዳስ ዝጅመር’ምበር፡  ዝዉዳእ ሓሳብ ኣይነበረን። ክብል ክብል ግዳ፡ ብዝኽረት ናብ ድሕሪት፡  ናብ ንእስነተይ፡  ናብ ገዛዉትና፡ ናብቲ ክራር እናሃረምና ነማስየሉ ዝነበርና፡  ኩርናዕ ኣበልኩ። ኣካለይ ኣበ ገለ ገሊኡ፡ ኣእሙረይ’ዚ ናፋቂ ድማ፡  ናብቲ ዝዓበኽሉ ገዛዉቲ፡  ኸደ። ናይ ፍጹም ደርፍታት ብፍላይ እታ፥

ሰብ ጠላም ረጋጺ መኣዱ

ብጥቅሚ ይልወጥ ንከብዱ

ገንዘብ ግን ገንዘብ ግን ሓላፋይ

ሓድጊ’ዩ ጽቡቅ  ግብሪ ተራፋይ

ከምኡ’ዉን፥

ኩሉ ግደፍዮ ኣይትቀየምኒ

ካልእ ኣየፍቀርኩን ንዓይ እመንኒ

ብመን ክምሕለልኪ ብመን ትኣምንኒ

ካልእ የብለይን ንዒ ተለመኒ

. . . ናይ ዝመሰላ ዜማታት፡ ብናይ ተልመዴን ህርሚት፡ ናይ እትዝይም ክራር ድምጺ፡ ኣብ ኣእዛነይ፡  ኣቃለሐ። ሓንሳብ. . .ሓንሳብ . .እስከ ሓንሳብ! ኣበይ ድየ ዘለኹ? ካብ ኣንጎሎ ናይ ገዛዉተይ ደኣ ኣዝየ’ዶ ርሒቀ ኣየለኹን ግዲ ። ግና. .ግና ቃና ናይታ ክራር ክህርህር፡ ዘዳምጾ ዝነበርኩ ኮይኑ፡  መሰለኒ።

ኣይናይ ሕልምን . .ናይ ጋህዲ’ምበር።

እቲ ድምጺ ድማ፡ ቀስ እናበለ ናብ ኣእዛነይ  ዝቀረበ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ምስኡ ኸኣ፡ ሓጎስ ብሓጎስ ኮንኩ – ብሓርኮትኮት ፍጹም ዘሚኪኤል ተሓጎስኩ። ኣብ መወዳእታ፥ ‘ እዚ ወድስ ኣኺልዎ ሓድሽ ክፈጥር ክነብር’  ብምባል ኣስተንተንኩ። ነቲ ብትሕቲ መልሓሰይ ዝበልክዎ ድማ፡ ኣብታ ኣማኒኤል ዘሚኪኤል ዝለጠፋ ዜና፡ ዳሕዳሕኩዎ።

ንቀልዓለም ዝበልክዎ ኣይነበረን። ካብ ልበይ ናይ ልበይ’የ ተዛሪበ። ሕጂ’ዉን ይደግሞ ኣሎኹ። እቶም እትፈልጥዎ፡ ብዕድመ መዛንኡ ዝኾንኩም፡ ኣሓትን ኣሕዋትን፡  ልዕሊ’ዚ  ናተይ ጌርኩም ክትገልጽዎ ከምትኽእሉ፡ ጥርጥር የብለይን። እቶም፡  ጠሪሽኩም ዘይትፈልጥዎ፡ ወይ ደብዛዝ ዝኾነ ስእሉ ዘለኩም፡  ኣሓትን ኣሕዋትን ግና፡  ኣብ ባህ ዝበለኩም ከይድኩም፡ ክትሓትሉ ትኽእሉ ኢኹም። ሓደራ ክብለኩም ግና ኣፍቅዱለይ።

እ. . ወ ሓደራ! ፍጹም ዘሚኪኤል መን ምኻኑ ክትፈልጡ፡ ፈለማ ናጻ ኩኑ። ናጻ ኹኑ ድየ ዝበልኩ። ካብ ቅድመ-ፍርዲ፡ ግልል በሉ ዝብል ኣፍ’ዩ። ናጻ ምኻን’ዉን ዝጽላእ ኣይኮነን። ቅድሚ ዝኣገረ፡  ካብ ቅድሚ ፍርዲ ርሓቁ ክብል እንከለኹ፥ ናይ ገዛእ ርእስኹም እለሻ ኣብ ምግባር  ተጸሚድኩም ክርኢ፡ ስለ ዝሃረፍኩ፡ ጥራይ ምኻነይ፡ ክትርድኡለይ፡  ተስፋ ይገብር። ዳሓር ከኣ ከም ቅድመ ፍርዲ ዝበለ፡ ንፍልጠት ሓንካሊ ዝኾነ ነገር፡ ኮቶ ከም ዘየልቦ፡ ድሮ ፈሊጥኩሞ ከም ዘለኹም፡  ግምት ኣሎኒ።። መን ከም ዝነደቆ ደኣ እዝጊ ዋንኡ’ምበር፥  ቅድሚ ፍርዲ፡  ኣብ መንጎ ድንቁርናን ፍልጠትን ዝተተኽለ፡ዓቢ መንደቅ’ዩ። ነዚ  መንደቅ እዚ ኣፍሪሰ ንእዒንተይ ኣርሒቀን መታን ክርእያለይሲ  ዘይፈንቀልክዎ እምኒ የሎን። ቀሊል ዕማም’ዩ ኣይብሎን። ምስ ፍጹም ዘሚኪኤል ካብ ምዕላል ግና ኣይዓገተንን። ስለዚ ነቲ ሓቐኛ ሰብነት ናይዚ ሙዚቃዊ ዓወት ዝኾነ ፍጹም ዘሚኪኤል ንምርኣይ ዘኽኣለኒ ጥበብ’የ እምበኣረይ ምሳኹምን ምሳኽንን ኩቡራት ኣንበብተይ ዘካፍል ዘለኹ።

ትማሊ ምሸት፡   ንፍጹም ዘሚኪኤል፡ ንልዕሊ ሰለስተ ሰዓት፡ ከዕልሎ፡ ዕድል ረኺበ ኔረ። ቅድሚ ገለ ማዓልታት፡ ናይ ፈይስቡክ ኣዕሩኽ ንኽንከዉን  ተወከስክዎ። ንዕድመይ ምስ ኣኽበረለይ፥ ከይዋዓልኩ ከይሓደርኩ ከዕልሎ ከምዝደልን ብዛዕባ ስነ-ጥበባዊ ሂወቱ ክጽሕፍ ዉጥን ከም ዘለንን ጸሓፍኩሉ። መን ደኣ ትባሃል ኢሉ ኣይየዋጠረንን። ክይደንጎየ ’ሕራዩ ’ ለኣኸለይ። ንጽባሒቱ ንኽንራኸብ ድማ ብቆጸሮ ተፈላለና። ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ቆጸራና ተራኸብና። ድሓን ኣይእቶ ናይ ኢንተርነት መስመር ግዳ ተጻባኣና። ካልእ ቆጸራ ከይ ገበርና ክንፋላለ ድማ ግድን ኾነ። ድሕሪ ሳልስቲ ኣብ መስመር ጎፍ ተራኸብና። ድሕሪ ‘መዓልካ. . .መዓልኻ’’፥ ከነዕልል ይጥዕሞ እንተኾይኑ ተወከስክዎ። ብቅልጡፍ ፍቃዱ ኣስማዓኒ። ኣብ . .ኣብ በበይኑ ጆግራፊካዊ ነጥቢ ዝተደኮና ናይ ክልተና ቤት ኮይና ድማ ነቲ ናይ ቪድዮ ወግዕና ብሰላምታ ጀመርናዮ።

ቅድሚ ናብ ጽማቅ ዕላልና ምእታወይ ሓደ ነገር ክጠቅስ’የ። ፍጹም ዘሚኪኤል ንነፍሲ ወከፍ ዘቅርበሉ ዝነበርኩ ሕቶ ናብ ሓንቲ ምልእቲ ሓሳብ ጠርኒፉ’ዩ ክምልሰለይ ኣምሲዩ።

‘’እዚ ወለዶ ንፍልጠት ዕላማይ ኢሉ ክሕዞ ኣሎዎ። ‘’ ትብል ሓሳብ ሓንሳብ መኽፈቲት ሓንሳብ ድማ  መኽደኒት ኣፉ ’ያ ኮይና ኣምስያ። ኩሉ ዕላሉ ድማ ካብዛ ንጽል መስመረ-ሓሳብ ፈንከት ከይበለ ኢና፡ ተፋላሊና። ክልተ ወይ ሰለስተ ግዜ ድማ ሃገር ብትምህርቲ’ምበር ብደርፊ ከም ዘይትህነጽ ርግጸኛ ኮይኑ ተዛሪቡኒ ኔሩ።

ብጥቁልሉ ኣብ ኣራኣኣይኡ ኣዝዩ ትስፉዉ ጥራይ ኢለ ክገልጾ ዘስክፈኒ ናይ እምንቶ ምንፈስ’የ ተዓዚበሉ። ብፍላይ ኣብዚ ሓድሽ ወለዶ ዘለዎ እምነትን ግዳስን ሕልፍ ዝበለ’ዩ። ነዚ ድማ ነዛ ኣብ ቀረባ ግዜ ክዝርግሓ ዝዳሎ ዘሎ ኣልበሙ ንምዉዕዋ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቴማ ንባዕሉ ገላጺ ኣብነት’ዩ። 4ይቲ ኣልበሙ ንባዕላ ኣብ ክንዲ ልሙድ ብዝኾነ ስያመ ትጥመቅ ኮይኑዎ ስማ “new generation’ ወይ ሓዲሽ ወለዶ’ያ ትባሃል።እእእምምም. .

ሓንሳብ፡ ንእመሪካዊ መንፈሳዊ ምኒስተርን  ጸሓፍን  ኖርማን ቪንሰንት ኣዝዩ ከም ዘድንቆ ነጊሩኒ ብምንባሩ፥ በቲ  ናይ ዓለምና ሻምፕዮን ናይ  ‘ብኣወንታ ምሕሳብ’ ምኻኑ ዝንገረሉ ጸሓፋይ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተጸለወ ክርዳእ  ኣይተጸገምኩን።

ብተወሳኺ ፍጹም ዘሚኪኤል ብ ኣያታት ኤርትራዊ ሙዚቃ  ብፍላይ ናይ ዘመናዊ ደርፍታት ዝኾኑ፥ ሃይለ ገብሩ፥ ዕስማን ዓብደሪሑምን ተኽለ ተስፋዝግን ኣመና ከምዝተጸለወን እቲ ሕጂ ዝዓየሉ ዝርከብ ቅዲ ድማ ዉጺኢት ናይቲ ጽልዋ ሙኻኑ ከይከዋወለ’ዩ ገሊጹለይ። ንኣብራር ዑስማንን የማነ ባርያን ድማ ናይ ኤርትራ ‘ኣይኮን’’ዮም  ድሕሪ ምባል፡ ክንዲ’ቲ ነፍሶም ሰሊዖም ዝሃቡና ልዑል ዝኾነ ክብሪ ከነርእዮም ዘይምኽኣልና ከም ዘሕዝኖ  ርእሱ እናነቅነቀ ነጊሩን።

ብሓፈሻ ንፍጹም ዘይሓተትክዎ ሕቶ ኣይነበረንን። ምናልባት እቶም ሕቶታት ሕቶ ነፍሲ ወከፍ ፈለጥቱን ሰዓብቱን’ዮም ኢለ እኳ እንተዘይተጃሃርኩ፡ ተዛማዲ ብዝኾነ ገምጋመይ ግዳስ፡ ንፍጹም ይምልከት’ዩ ኢለ ዝገመትክዎ  ሕቶ ካብ ምሕታት; ኣይተቆጠብኩን። ንሱ’ዉን ነቲ ቤላ-ቤለዉ ዓይነት፡ ናይ ተጸናጸንቲ ሕቶታተይ፡ ከይተረፈ’ዩ ብምቁሉል ርትዑ፡ መሊሱለይ።

ንኣብነት፥  ብዛዕባ’ቲ ድሕሪ ፍጹም፡ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጲያ ምጋሹ ዝተነዝሐ ፡ ናዓይ’ዉን ዘይሓለፈኒ ወረን፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ኢትዮጲያ ኮይኑ ኣንጻር ኤርትራዉያን፡ ፈጺምዎ ዝብሃልን ከይተረፈ’የ ሓቲተዮ። ፍጹም፡  ንሕቶታተይ ሸለል ከይኣዘዘ፡ ማዕቀኑ ዝኾነ መልሲ ካብ ምሃብ ግን  ኣይሓንገደንን።

ነዝን ንሕብራዊ ወግዑን ድማ ኣዝየ የምስግኖ።

እምባረይ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣንበብቲ ኤሪ-ኣፕ ንሎሚ ነዚ ጽሑፍ ኣብዚ ከምንግዎ’የ፡ ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ ድማ፡ ጽማቅ ወግዐይ ምስ ድምጻዊን ጸሓፊ ሕድማን ዝኾነ ፡ ፍጹም ዘሚኪኤል ሒዘ ክምለሰኩም’የ። ክሳብ ሽዑ ግን  . .

ሰስናዩ ምሳኽንን ምሳኹምን ይኹን!

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in ስነ - ጥበብ. Bookmark the permalink.

7 Responses to ፍጹም ዘሚኪኤልን ናይ ሙዚቃ ዓለሙን

 1. shishay says:

  አሪ ኣፕ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ ትሰርሕ ዘለኻ’ውን። ኣነ ደስ ይብለኒ። ቀጽሎ፣ ናይ ፍጹም ዘሚኬኤል ብምምጻኣካ ድማ ዝያዳ ደስ ኢሉኒ። የቐንየልና፣

 2. zenebech says:

  ክእለት ሙዚቃን ህርመትን ፍጹም ዘሚኪኤል ብፍላይ ነቶም “ሀ” ኢሉ ክጅምር ከሎ ንፈልጦ መተዓብትይቲ ደቂ ገዛውቱ ስውር እኳ እንተዘይኮነ ሕማቕ ባህርያትን ጥልመትን ፍጹም ዘሚኪኤል ዝርሳዕ ኣይኮነን። እዚ ድማ ነት ኽእለቱ ኣህሲስዎ እዩ። ሕጂ ሃብቶም ወርቂ ቃላት ቀቢእካ ክትድብሶ ዝከኣል ኣይኮነን። ፍጹም ናይ ባዕሉ መርበብ ምዝርግሑ ድማ ርዱእ እዩ። ኣብ ካልእ ህዝባዊ መርበባት ተቐባልነት ስለዘይብሉ ምዃኑ ድማ ኣሽንኳይ ነቶም ካብ እግሪ ተኽሉ ንፈልጦ መተዓብይቱ ንኹሉ ኤርትራዊ ስዉር ኣይኮነን። እቲ ኩሉ ቅድሚኡ ዝገበሮ ስነ-ምግባር ዝጎደሎ ተግባራት ገዲፍካ ኣብ ግዜ ኵናት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፈጸሞ ክድዓት ካብ ልቢ ማንም ኤርትራዊ ብዝኾነ ይኹን ማኣዛ ዘለዎ ሙዚቃ ፍጹም ክድምሰስ ኣይኽእልንዩ። እኳ ደኣ እንተኽኢልካ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ነቶም ሽዑ ኣብ ዓዘቕቲ ዘእተዎም ንጹሃት ኤርትራውያን በቲ መርበብ ሓበሬትኡ ኣቢሉ ተንበርኪኹ ይቕሬታ ክሓትት እንተትመኽሮ ክንደይ ጽቡቕ ኔሩ። ምናልባት ነታ ከውጽኣ ሓሲቡ ዘሎ ካሴት’ውን ዝያዳ ሰማዒ እንተረኸበት። ከም ”ኣሞረ” ሰማዒ ስኢና ከይትድርበ።

 3. david says:

  gen ana gal mblkewo ezklue seqay eritrawi yeryo alo gal wen mbale gen endi ana bhzbuen bseqay hagerun dayzrb way gal dayble senthbbawi ayblon u

 4. ኣብራሃም says:

  መልሲ ንዘነብች ኢልካ ጽሒፍካ ዘለካ፡
  =====================================
  ኣብ ኽንዲ ፍጹም ዘሚኪኤል ዝፈልጦን ዝርደ’ኣንን ግብረ መልሲ ምሃብ’ዩ።
  =================================
  ኣነ ንፍጹም ሚኪኤል ኣብ ዝሓለፈ 23 ዓመት ይፈልጦ’የ።ከም ሰብ ጎደሎ ኣለዎ። ክህልዎ’ዉን ባህሪያዊ ጉዳይ’ዩ።ኣነ ዝፈልጦ ድካም ተኮነ ይህልወኒ’ዩ።
  ግን ዝገርመኒ ‘ሃገራዊ ክድዓት’ ዝገበረ ኣምሲልካዮ ‘ዳኛ ፈራዲ ዘነበች’።ንስካ መን ኢካ? ንምንታይ ዘይትከሶ ብግልጺ ካብ ዘነበች ኢልካ ብስውር ስም፡ ሰብ ተናሹን ተዳኽምን።ንሃገር ዲዩ ከዲዑ?ወይከኣ ንመንግስቲ? ወይ ንዉድብ? ወይስ ን’ኢሳይስያስ ‘ስር’ዓቱ’ ክንጸር ይግበ’ኦ ማዕረ ክንድዚ በዲሉን ከዲዑን ቕድሚ ዝ’ኣገረ ክስመረሉ ኣለዎ።
  ብተወሳኺ እዚ ቤት ፍርዲ ኣይኮነን።እሞ ከኣ ስምካ ሓቢእካ ንሰብ ምድካም ኮነ ምንሻው ንዘይፈልጥ ሰብ ኽሕምሎ ይክእል’ዩ።ዝኮነ ኮይኑ ግን መን ኢካ ንስካ መጀመርታ መልስ ኢካ? እሞ ከኣ ዋላ ይጋገ፡ ይበድል ስምካ ከየፍለጥካ ብናይ ብርዒ ስም፡ ካብቲ ናቱ ዚገደድ ገይርዎ ትብሎ ዘለካ ዝገድድ ስራሕ ትገበር፡ ትሰርሕ ዘለካ?
  ኣነ’ዉን ንፍጹም ኣንዳዕ’ዲዐ ይፈልጦ’የ።ሓደ ኽልተን ኢልካ እዚ እዚ ገይሩ ምባል ከኣ ግልጽነትን ንጹርነትን የዕስል’ዩ።ዕፉን ብሽፉኑ ዝበሃል ከቢድ ገበን የለን ኣብ ዓለም።ብሓቂ ሓቅነት ተሎ ኣብ ኽስካ፡ምስኽር እዝን እትን ኣሎ።ብዕለት ክንድዚ ንእገል ከምዚ ገይሩ ወዘተ ተዘይተባሂሉ ናይ “ኣደይ ለቱ ዘረባ ኣየውፍር ኣየእቱ” እዩ ዚከውን።
  ስጋብ መዓስ ከ ኢና ኣብ ከምዚ ሃለውን ሃለውሳን ክነብር እባ?ተሃ})8Bሲ ጉዳይን ዛዕባን ኣልዕልካ ብድሕሪ መጋረጃ ሙዃን ከኣ እቲ ዝከበደ ገበን’ዩ።እዚ ክብል ከለኹ ግን ንዝገበሮ ጌጋ ኮነ ጥፍ’ኣት ተለዎ ክሕተት ኣለዎ በሃሊ’የ።
  ተዘይኮይኑ ኣብ በዓቲ ተሾጊጥካ መን ኢካ ዘይትፈልጥ፡ቀናእ ዲካ ሓሳድ ፡ጥዑይ ዲካ ሕሙም፡ል’ኡክ ዲካ ለ’ኣኺ? ባዶ ሰለስተ ዲካ ባዶ ሓደ ኣይትፍለጥ፡ኣብ 21 መዋእል ከምዚ ዚብልዎ ኽሲ ኣብ መፍተል ሓበሬታ ስምካ ሓኺልካ፡ ስም ሰብ ምጥፋእ ናይ ዲኩማት ድክመት ናይ ሰነፋት ሰነፍ ሙዃንካ ዝሕብር’ዩ።
  ተደሊካኒ ከኣ ኣድራሻይ ክህበካ ይኽእል’የ።ኣብ ገጀረት ‘ጋጂ’ ኣብ 03 ኮነ ኣብ ከተማ፡ ድሕሪ’ኡው’ን ኣጸቢቐ ‘ማራ’ ሓበሬታ ኣለኒ’ዩ።እዛ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኮነ እዛ ንጉጅለ ሙዚቓ ‘…’ በዲልዎም ወ ጠሊምዎም ትበሃል ከኣ፡ ሓደ መዓልቲ ሓቂ ተኮይኑ ወጺ’ኡ ክዛረበላ ተስፋ ይገበር።
  እዚ ኣይኮነን ሃገር ኣብ ቕድሚ ዓይንና እናሸጡ ኮነ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እናእተዉ ትም ሕትም ኣብ ንብለለኡ ወቕትን ዋዜማን ንሓደ ዉልቀሰብ ከም ድላይ ልቡ ስለዚኮነ ንሓደ ዓለወኛ ስር’ዓት ስለ ዘይምለኸን ዘየውደኽደከን፡ ከምዚ ዝበለ ነውራዊ ናይ ጣልማዊ ክሲ ዝሓዘለ ጽሑፍ ፡ምልጣፍ ስምን ምጉዳፍ ኽብሩን ግን ዓገብ’ዩ ዘብል።
  ነውራም ስራሕ ናይ ነውራማት መለለይ’ዩ ይብል ጽኑዕ እምንቶ ኣለኒ።
  እቶም ተገድስኩም ተንቢብዎ ኣብ ስምዒት ኣቲየ እየ ጽሒፈዮ መትከላዊ ስሕተት ተለኒ ኣርሙኒ።ተዘይኮይኑ ግን ስም ሰብ ሱቕ ቢሉ ኣብ ዕዳጋ ብዓለወኛታት ክጎድፍ ምር’ኣይ ጽባሕ፡ ኣብ ነብስና ምስ መጸት ናብ ጽላለ ምካድ ስለዚኮነ፡ፍጹም ንህዝቢ ተበዲሉ እቶም ዚተበደሉ ይዛረቡ፡ ይኽሰሱ ወይ ይቕረ ይበለሉ ፡ ናቱን ናታቶም ጉዳይ እዩ።
  ተበዳላይ ተኮይናካ ከኣ ዋላ ግዜን ኩነታትትን ኣታሊልዎ ገይሩ ተኮይኑ ተኮነ ናይ ሓቂ ተኮይኑ ይቅረ ይብለካ ይከውን።ተዘይኮይኑ ሰብ ገይርካ እዚን እትን ተጋጊካ ኢካ ንህዝቢ በዲላክ ኢካ ወይ ንእገለ በዲልካ ኢካ ይቅሬታ ሕተተሉ ምባል ጭውነት’ዩ።
  ኣብ ቐለም ኣብ ወረቐትን ኣብ መስኮት መፍተል ሓበሬታ ክንድዚ ኽስ ምዝናብ ግን ናይ ጥዕና ፈጺሙ ኣይኮነን።
  እንተኮነ ዳስ ኣብ ዘይብሉ መር’ዓውቲ ኣብ ዘይብሉ ዲበላ ድበላ ምድባል፡ከበሮ ሃማሃም ምህራም፡ጭራ ጨራሩ ምጽርራው፡ ዋጣ ዋጦት ምውጥዋጥ ኣይሕምለናን’ዩ።
  እቲ ምንታይ “ጉጥሚ ንጉጥሚ ግጥሚ” ዝበሃል ኣበሃህላ ስለዘሎ’ዩ።
  ኣነ ናይ ፍጹም ዘሚኪኤል ወኺል ወይ ጠበቓ ኣይኮንኩን።ግን ከምታ መምህር ተኽለ’ኣብ መምህር ናይ ኬሚስትሪ ኣብ 1996 ናይ ፍጹም ካሴት ተዘርጊሓ ኣመና ኣብ ትስመዓሉ ዚነበርት ናይ ሓቂ ‘ጠበቓ’ ኢካ ዝበሉኒ፡ብዓቕመይ ስም ሰብ ክጠፍእ፡ዘራይ የብሉን፡መልሓሳ ‘ልሳን’ የብሉን ተባሂሉ ስም ሰብ ክጎድፍ ትም ኢልካ ምር’ኣይ ኽብርታት ወለደይ ምብራዝ፡ነጸብራቕ እምነተይ ምምርሳሕ ‘ምስዋር’ ኮይኑ’ዩ ዝስመዓኒ። ጉጫጭ ዘረባን ኽስን ጉጂ ኣየስርሕን። ስም ሰብ ንምጥፋእ ጉዕር ምስንዳው እናጸለኣናሲ መደራግሕ ምንኹርውራው ግን ከይሳዊ ዕዮ ሙጉላሕ ጥራይ’ዩ ዘነጽር ዝብል ተመኽሮ ህይወት ኣለኒ’ዩ።
  ስለዚ ኣነ’ዉን ተተጋግጊየ ክእረም፡ክንቐፍ ቕሩብ’የ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s