ሓዳስ ኤርትራ ትመጽእ ኣላ!

ኩቡራት ኣንበብቲ፡ እዚ ጽሑፍ ኣብ ራዲዮ ኤረና ተቃሊሑ ምንባሩን ምስ ህሉዉ ኩነታት ሃገርና ብምግንዛብ፡ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ንጥቅዖ ምህላዉና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሰናይ ንባብ!!

********************

እቶም፡ ንልዕሊ 7 ግዜ ካብ መቅተልቲ ንዋራ ዝወጹ፡ ንስለ ናጽነት ኤርትራ ሙሉእ ዕምሮም ዝኸርተቱን ዝተቃለሱን ኣቦና ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም፡ ኣብ 1994 ከምዚ ክብሊ ተዛሪቦም፡ ነበሩ፡

‘’ ህዝቢ ኤርትራ ብገዛእ ቅርጹሙ’ዩ ዘውዲ ደፊኡ ዝርከብ’ሞ፡ ነዛ ዘዉዲ ዝትንክያ ወይሉኡ!’’

እዛ ኣቦይ ወደልደኣብ ወደማርያም ዝገለጽዋ ዘዉዲ፡ ናጽነት ምንባራ ፍሉጥ’ዩ።ናጽነት ብናጽነታ..ንምምጻኣ ክንደይ ትንፋስ ኣባጽሕን ጎራዙን ዝጠለበት ናጽነት! ናጽነት ብናጽነታ..ናይ ኣስታት ክልተ ወለዶ ዕምሪ ዝወሰደት ናጽነት! ናጽነት ብናጽነታ..ክንደይ ገድልን ገደልን፡ ጽምእን ጥመትን፡ ሕማምን ስንክልናን፡ ብዓቢኡ ድማ ረዚን መስዋእቲ ዝተገዝመት ናጽነት!

ስለዚ’ዩ እምባረይ፡  ናጽነት፡ ንህዝቢ ኤርትራ  ልዕሊ እቲ መዝገበ-ቃላት ዝህባ መግለጺ ዝኸይድ ትርጉም፡  እትፈጥረሉ። ንገሊኡ ጋል ጋሉ፡ ንገሊኡ ጋል ወዱ፡ ንገሊኡ  ጋሉ፡ ንገሊኡ ድማ ኣዲኡን ኣቡኡን’ያ ናጽነት። ወይ፡ ደበስ ፖሎቲካዊ ዝኽትምንኡ፡ ካሕሳ ናይ ዘመናት ጭኮኑኡን ሓድጊ ደቁን ደቂ ደቁን’ያ ንህዝቢ ኤርትራ፡ናጽነት።

ብወስጠዝኣዊ ኣዘራርባ፡ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ናጽነት ኣስከሬን’ዩ ተቀቢሉ። እቲ ኣስከሬን ሂወት ንክለብስ ግና፡ ግድን ትንፋስ ሓርነት ክምዑግ ኔርዎ። ብኻልእ ኣገላልጻ፡ ሓርነት ዘይብሉ ናጽነት፡ ከምቲ ትንፋሱ ዝጠለሞ ኣስከሬን’ዩ። ንሱ ድማ፡ ኣየዛርብ ኣይዛረብ። ሓርነት ዘይብሉ ናጽነት፡ ከምቲ ኣዕኑዱ ዝሰንፎ ገዛ’ዉን ይምስል። ምስ ዝነፈሰ ንፋስ ከዕለብጥ ይዉዕል’ሞ፡ ኣምስዩ ዝመጾ መንጠሊና፡ ንሓዋሩ መሰረቱ ነቂሉ፡ ነበረያ ነበረ ይገብሮ።

ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ካብ ሓርነት ናብ ናጽነት ወይ ካብ ናጽነት ናብ ሓርነት ዝጋዓዝ ቃልሲ’የን ኣካዪደን። ዘካይዳ’ዉን ዘለዋ። ህዝቢ ኤርትራ ግዳ፡ ናጽነቱ ንምርካብ ጥራይ ዝኸፈሎ ዋጋ፡ ልዕሊ ክብደት ማያት ቀይሕባሕሪ ዝዕቀን፡ ርዝነት’ዩ ዘሎዎ። እዚ ርዝነት’ዚ ግን፡ ክብደት ሓርነት ምስዘይድመሮ እናፈኾሰ’ምበር፡ እናረዘነ ከምዘይከይድ ንክርዳእ 10 ዓመት’ዩ ወሲድሉ፡ ንህዝቢ ኤርትራ።

ነዚ ዘይምርዳእ፡ ሳኣን ልቡ’ዩ ተሪፉዎ ኢልካ ምሕሳብ፡ ቆማት ጌጋ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግንቦት 24.19991 ጀሚሩ፡ እንታይ ተቀቢሉ፡ እንታይ ከ ተሪፍዎ ኔሩ ክጽብጽብ ቦኺሩ ኣይፈልጥን’ዩ። እቲ ነታ ክብርቲ ዘዉዲ፡ ከም መልክዓን መብጽዓኣን ኣብ ኢዱ ከረክቦ፡ ሓደራ ታሪኽ ዝተቀበለ፡ ጉጅለ ይኹን ዉዱብ ወይ ዉልቀሰብ፡ ሓደርኡ ዘንጊዑ ንርእሱ ከም ዋናን ኣዉራን ወራሲ ገይሩ ከቅርባ እንከሎ ድማ ብልቦና’ዩ ክዕገሶ ጸኒሑ።

‘’ሽገይ ሃቡኒ..ኣይተታሉልኒ’’ኢሉ ብዓዉታ መዝሙር ሓርነት ዝዝምረሉ ሰዓት ግን፡ እናቀረበ ይመጽእ ኣሎ። ብዘይ ናጽነት ሂወት፡ ብዘይ ሓርነት ድማኒ ክብረት፡  ከም ዘይየልቦ ኣዳዕዲዑ ስለዝፈልጥ ከኣ፡  እነሆ ንሓድሽ መስዋእቲ ርእሱ ከቅንዕ ፡ ዝተረፎ የሎን።

2013-fo

እቲ ናይ ሓደራ ንብረት ዘሪፉ ዘሎ፡ጉጅለ ይኹን ዉዱብ ወይ ዉልቀሰብ፡ ‘’ ነታ ብቅርጽመይ ዘምጻእኩዋ ዘዉዲ፡ ‘ተደልየ ኣብ ርእሰይ የንብራ፡ ተደልየ ንከልበይ ይሃባ ንመን ይምልከቶ? ይምልከተኒ’ዩ ዝብል ’ተሎ ከኣኒ፡ መቅፈዲኡ ሰንሰለት፡ መቅበሪኡ ድማ ቃረዛ ሒዙ ተላይ ናባይ ይቅረብ።’’ እናበለ፡ ነቲ ስርዓት ክስራዕ ‘ከሎ ዝፈልጦ ወረጃ ህዝቢ ብመስፈናዊ ቃንቃ የሽካዕልለሉ ይርከብ።

እዚ ምሽክዕላል ናበይ ከምዘብጽሖ ንምፍላጥ፡ ኤርትራ ነቢ ዘይወለደት ኢልካ ምዝራብ ጣቃ የብሉን። ከመይሲ፡ ትዕቢት ንዉድቀት ስለ ትቅድማ። እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ተጋዲለልካ ’የ ’ሞ እግረይ እንተዘይሰዓምካ ኢሉ፡ ምእታዉን ምዉጻእን ከሊእዋ ዘሎ፡ ጉጅለ ይኹን ዉዱብ ወይ ዉልቀሰብ ድማ፡ ተድሕሪ ትዕቢቱ’ዩ ዝጎዪ ዘሎ።

ብርግጽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብጎነጽ ድላዩ ንምርካብ ዘፍቅደሉ ባህሊ፡ ኣይጸነሖን። እቲ ኣብ 60ታት ዝተራኣየ ብረታዊ ተጋድሎ ንባዕሉ፡ ተገዲዱ ዝወሰዶ ‘ምበር ፈትዩ ዝመረጾ መገዲ፡ ኣይነበረን። ቁጠዐኡን ጽልኡን ንከዋህልል ሓየለ ግዜ ከምዝወስደሉ ድማ፡  ታሪኹ ይነግረና።

ምናልባት፡ እዚ ብክልተ ኢዱ በትሪ ሕዙ ዝመርሖ ዘሎ ፡ጉጅለ ይኹን ዉዱብ ወይ ዉልቀሰብ፡ ንትዕግስትን ስቅጣንን ናይዚ ህዝቢ፡  ምስ ፍርሕን ልኡምነትን ይሓስቦ ይኸዉን። ከምኡ ይሓስቦ ‘ተሎ ድማ፡ ከምቲ ሓንቲ ጻሓፊት ዝበለቶ፡ ነዚ ተጋዲለልካ እየ ዝብሎ ህዝቢ፡  ጠሪሹ ኣይፈለጦን ዘሎ ማለት’ዩ።

እምባረይ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዉሽጥን ደገን ታተ ምባል ዝጀመረ ቃልሲ ኣበጊሱ ይርከብ። ኩሉ ድማ ነታ እትመጽእ ሓዳስ ሃገር ብኣጉል ሃረርታ ካብ ሃንቆዉ ምባላ ተጋላጊሉ፡  ብተስፋ ይጽበያ ኣሎ።

ልቢ ዘሎዎ ይስዓብ፡ ኣእሙሮ ዘሎዎ ድማኒ የስተዉዕል። ምኽንያቱ፡ ሓራን ፍትሓዊትን ኤርትራ፡  ኣብ ገማግም ቀይሕባሕሪ።  ከም ፎነክስ ካብ ሓሙኽሽቲ ወልቀመላኽነት እትትስኣሉ ደቂቅ፡  ሎምን ጽባሕን ኣብ ዘይባሃሎ፡  ኣመና ቀሪቡ ስለ ዝርከብ።

ሰሰናዩ!

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s