ብርዒ ፡ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም

21 ጥሪ 2013  ረፋድ፡ ፎርቶ ኣብ ኢድ ደለይቲ ለዉጢ ምእታዋ ምስ ተነግረ፡ ብዙሕ ሰብ ዕላማ ናይቲ ስርሒት በብዝርድኦ ወይ በብቲ ዝደልዮ’ዩ ዝትርግሞ ዘሎ። በቲ ኢልና በቲ ግዳስ ናብ ሓደ መደምደምታ ክንበጽሕ እንተኾይና፡ እቲ ስርሒት ነቲ እልቢ ዘይብሉ ትንፋስን ዕድልን ዝተኸፈሎ ሓርነትና፡ ናብ ልክዕ ሰፈሩን ናብ ኢድ ዋናታቱን ንምምላስ’ዩ።

ሓርነት እንታይ’ዩ? ዋና ሓርነት መን’ዩ? ነዚታት ክሓስብ እንከለኹ ናብ ኣእሙሮይ ትመጸኒ ጽሕፍቲ ኣላ። እታ ብኢደ-ልቢ ኣቦና ሓርበኛ ወልደኣብ ወልደማሪኣም ዝተጻሓፈት ዓንቀጽ፡ ገና ልዕለንት ሓርነት ኣብ ምዕራባዉን ምብራቃዉን ኩርናዓት ዓለምና ከይተረጋገጸ ኢንከሎ፡ ዝተጻሓፈት ብምኻና፡ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም፡ ከምይ ዝኣመሰሉ ለባምን ብንጹር ዝሓስቡ በሊሕን ምንባሮም፡  ተገንዝበካ። በሉ፡ ኩቡራት ኣንበብቲ፡ እታ ጽሕፍቲ ከምታ ዘለታ ኣብ ታሕቲ ኣስፊረያ ኣሎኹ’ሞ ሰናይ ንባብ።

*************

ሃገር ናይ ህዝቢ ህይወት ኢያ፣ ሃገር ዘይብሉ ህዝቢ ህይወት የብሉን።  ሃገር ናይ ህዝቢ ህይወት እያ ክብሃል እንከሎ ግና፡ ናይ ህዝቢ ደኣ እምበር፡  ናይ ዝኾነ ይኹን ካልእ፡  ኣይኮነትን ማለት’ዩ።  ሃገር ናይ ህዝቢ ህይወት ምእንቲ ክትከውን  ዚዕንቅፋ፡ ዚጭቝና። ወይስ ዜጽብበላ ነገር ክህሉ፡  ከቶ ኣይግባእን። ኣብኣ ዚነብር ህዝቢ ህይወት ምእንቲ ክረክብ፡  ብህይወት ከኣ ምእንቲ ኺነብርስ ብምሉእ ሓርነት ኪመላለስ፥ ንቕዱስ ሃቐናኡን ንጽቡቕ ፍቓዱን ከኣ ወሰን ከይግበሮ የድሊ።

ሓርነት ናይ ዕብየትን ናይ ክብረትን፡  ናይ ሓጎስን መሰረት ወይ ከኣ ክንፊ ኢዩ።  ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓርነት ኪህልዎ፡  ብሓርነት ክነብር ይግባእ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓርነት፡  ናይ ምሉእ ህዝቢ ሓርነት ኢዩ።  ናይ ህዝቢ ሓርነት ከኣ፡  ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ፡  ሓርነት ይኸውን።  ሓደ ሰብ፡  ወይ ከኣ፡  ሓደ ህዝቢ፡  ምንም እኳ ሃገር እንተ እትህልዎ ሓርነት ካብ ዘይህልዎ፡ ብሓርነት ከኣ፡  ካብ ዘይነብርስ፡  እታ ሃገር እንታይ ምጠቐመቶ?!

ሓደ ህዝቢ ንጥቕሚ ኻልኦት፡ ንኣገልግሎት ካልኦት እንካብ ዝነብር፡  ከመይ ኣቢልካ ሃገር ኣላቶ ኪብሃል ይከኣል? ሃገር እንተ እትህልዎ‘ሞ፡  ኣብታ ሃገሩ ሓርነት እንተ ዘይህልዎኸ፡  እታ ሃገር እንታይ ምጠቐመቶ? ኣብታ ሃገሩ ሓርነት እንካብ ዘይህልዎስ ሃገር የብሉን ማለት እዩ’ሞ፡  እቲ ህዝቢ’ቲ ብቐንዱ ህይወት የብሉን ማለትዶ ኣይኮነን? እወ ክቡራን መንእሰያት ደቂ ኤርትራ፥ ንሓርነት ድለዩዋ፥ ደሊኹም ርኸቡዋ፣ ብዝረኸብኩሙዋ ከቶ ኣይትስደዱዋ! መለኮታዊት ወይስ ኣምላካዊት ኢያድ እያ’ሞ ስገዱላ!

ሓደ ሰብ ምእንቲ ሃገሩ ተዋጊኡ፥ ተጋዲሉ፡  ሞይቱ ኺብሃል ከሎ ምእንቲ ሓርነት ማለትዶ ኣይኮነን? እወ! ሓርነት ናይቲ ክሳዕ ናይ መወዳእታ ነጥቢ-ደም ዝፈሶ፥ ምእንቲ ሓንቲ ሃገር ዚግባእ ውግእን ገድልን ትሕጃ ወይ ከኣ ውዑል ኢያ! ሓርነት ኣንጻር ባርነት ማለት ኢያ። ኣብ መንጎ ክልቲኤን ካልእ መንገዲ የልቦን።  ሓርነት ዘይብሉ ወይስ ሓራ ዘይወጸ ሰብ፡  ጌና ኣብ ባርነት ዘሎ ሰብ ማለት ኢዩ።  እወ ኣብ ናይ ዘይትምህርቲ ባርነት፥ ኣብ ናይ ስእነት ባርነት፥ ኣብ ናይ ከም ዝደሌኻ ምምልላስ ዘይምኽኣል ባርነት፥ ኣብ ናይ ዕዮ ምስኣን ባርነት፥ ኣብ ናይ ከም እተራእየካን ከምእተበርሃካን  ዘይምሕሳብን ዘይምእማንን ዘይምጽሓፍን ዘይምዝራብን ባርነት ኣርዑት፡  እተቝርነ ሰብ ማለት ኢዩ።

ABOY WEDEAB WELDEMARIAM

ሓርነት ማለት ግና፡ ክቡራን መንእሰያት ደቂ ኤርትራ፥ ዝደሌኻ ምሕሳብ፡ ቃሕ ዝበለካ ምግባር፡ ከም ዊን ዝበለካ ምዝራብን ምምልላስን ማለት ከም ዘይኮነ፥ ሓርነት ማለት ወይስ ናይ ሓርነት ሕጊ ድማ… “እቲ ኣብ ልዕሌኻ ኽገብርዎ ዘይትደልዮ ነገር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣይትግበር። ኪገብሩልካ እትደልዮ ነገር ከኣ ንኻልኦት ግበረሎም!” ዚብል ሕጊ ከም ዝኾነ፡  ኣጸቢቕኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እሞ፡  ብዛዕባ እዚ’ኳ ክጽሕፈልኩም ኣይመድለየን።

እምበኣርከስ ናይ ካልኦትን ንኻልኦትን ኣይትኹኑ። ካብ ማእከልኩም መራሕቲ ግበሩ።  ብደቂ ላምኩም ተመርሑ። እቶም በእምሮን ብትብዓትን ብደግነትን ብቕዉም ነገርን ብጽቡቕ ኣካይዳን ዝሓሹ ኣሕዋትኩም ይምርሑኹም።  ጎይታ ወይስ ዋና ዚኾነኩም ወይስ ዚኾኑኹም ከቶ ኣይትድለዩ።

ናጽነትን ሓርነት ክልቲኤን ዳርጋ ሓደ ኢየን።  ናጽነት ምርካብ ማለት ካብ ወጻእተኛ፡  ወይስ ካብ ባዕዳዊ ስልጣን፡  ምንጋፍ ማለት ኢዩ፣። ሓርነት ምርካብ፡ ወይስ ሓራ ምውጻእ ማለት ከኣ፡ ካብቲ ውሽጣዊ ጎይታኻ ተናጊፍካስ ብዝመሰለካ ኣነባብራን ብራህዋን ምንባር ማለት ኢዩ።  እቲ ናጽነት ዝደሊ ሰብ፡ እቲ ሓርነት ዝደሊ ኢዩ።  ናጽነት ዚደሊ፡  ሓርነት ግና ዘይደሊ፡ ወይስ ግዲ ናጽነት ደኣ’ምበር ግዲ ሓርነት ዘይብሉ ሰብ፡  ናጽነት ዝደሊ ወዲ ናጽነት ኪብሃል፡  ከቶ ኣይከኣልን፣

ኣይግባእን ከኣ፣ ናጽነትን ሓርነትን ዘይብሉ ህዝቢ ሃገር የብሉን። ሃገር ናይ ሰብ ቤትን ሓዳርን ኢያ’ምበር ናይ ባሮት ደንበ ኣይኮነትን።

ህዝቢ ኢዩ ስልጣን ዝህብ፣ ህዝቢ ድማ ኢዩ ስልጣን ዜግድፍ። ንስልጣን ኢሉ እተወልደ ወይስ እተፈጥረ ሓደ’ኳ የልቦን።  እቲ ጻድቕን ቅዱስን ፈጣሪ፡  ኣድላውን ዓማጸኛን ኣይኮነን። ንሰብ ካብ ሰብ ዜብልጾስ ኣእምሮን ቅውም ነገርን ጥራይ ኢዩ። ኣቦታትኩም ‘በዓል ቆጽሊ፥ ‘ሹም ኣሕዋት’፡  ዚብሃሉ ሰባት፡  እናመረጹ ኢዮም ዝምርሑን ዚናበሩን ዝነበሩ።  ነዚ ኣቦታትኩም ዝሓደጉልኩም ቅዱስ ውርሻ እዚ፡  ከይተጥፍእዎ ወይስ ከይተበላሽውዎ፡  ተጠንቐቑ!

ሓርነት ናይ ፈጣሪ ህያብ እያ። ፈጣሪ ንነፍሲ ወከፍኩም ሓራ ገይሩ እዩ ፈጢሩኩም ዘሎ’ሞ፡  ፈቲኹም ወይስ ዓሺኹም ኣብ ኣርዑት ባርነት ኣይትቆረኑ።  እወ ሓራን ደቂ ሓርነትን ኢኹም እሞ፡  በጀካ ነታ ሃገርኩምን ኣምላኽኩምንሲ፡  ንዝኾነ ይኹንን ካልእ እትህብዎ ጸብጻብ የብልኩምን።

ልዑል! ልዑል! ልዑል! እምልዑላን! እቲ ቅቡእ! እቲ ኣድሓኒ! እቲ ጸጋዊ እናበልኩም እተቀባጥርሉ ሰብ፡  ኣይሃልኹም፣። “እንሆልካ ገመድ ሕነቐኒ፥ እንሆልካ ካራ ሕረደኒ!” እናበልኩም፡  እትፈርሕዎን እትንቅጥቀጥሉን ሰብ፡  ኣይሃልኹም።

ግናኸ፡  ነቲ ባዕላትኩም ፈቲኹም ዘሰልጠንኩምዎ ስልጣን ኣኽብርዎ።  ተኣዘዝዎ። ተኸተልዎ። ኣገልግልዎ።  ኣብቲ ሓርነት ዘለዎ፡  ስርዓት ኣሎ።  ምክብባር ሓድሕድን፡  ምኽባር ሕግን ኣሎ። “እቲ ሓርነትስ ንሓርነት ካልኦት ኣይዓግቦ!” ዚብል ሕጊ፡  ኣብታ ሓርነት ዝወጸት ሃገር፡  ነጊሱ ይነብር።

ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ
5 መስከረም 1951
ቍ. 90

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to ብርዒ ፡ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም

 1. Samuel N. says:

  ” ሃገር ናይ ሰብ ቤትን ሓዳርን ኢያ’ምበር ናይ ባሮት ደንበ ኣይኮነትን፣” ቃላት ብወርቂ ቐለም ናይ ብሓቂ!
  እታ ምሩጻት ዓንቀጻት ወልደኣብ ወልደማርያም እትብል መጽሓፍ ኣብ ዓዲ ኔራትኒ: ኣበይ ኮን ትርከብ ትኸውን? ገለ አፍልጦ እንተለካ::

 2. habtomkid says:

  ሳሚ ሓዉና እዛ ጽሕፍቲ ኣብ ኢደይ ዝነበረት እያ። እታ ኣወራ መጽሓፍ ክትመጸኒ ይጽበያ ኣሎክኹ’ሞ፡ ምስ ሓዝኩዋ ስካን ገይረ ክሰደልካ እየ። ምናልባት ግና፡ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዝርከብ መጽሕፍ ናይ ሃገርና ዝሸይጥ ድካን ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ ዝብል ግምት ኣሎኒ።
  ሰስሰናዩ!!

 3. frezgig says:

  ልዑል! ልዑል! ልዑል! እምልዑላን! እቲ ቅቡእ! እቲ ኣድሓኒ! እቲ ጸጋዊ እናበልኩም እተቀባጥርሉ ሰብ፡ ኣይሃልኹም፣። “እንሆልካ ገመድ ሕነቐኒ፥ እንሆልካ ካራ ሕረደኒ!” እናበልኩም፡ እትፈርሕዎን እትንቅጥቀጥሉን ሰብ፡ ኣይሃልኹም።ናይ ብሓቂ ሓቂ ሃብቶም ሓወይ ኣቦና ወልዳኣብ ወልደማርያም ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ኮይኖም ነዚ ዘለና’ዮ ስእነት ሓርነት ክመጸእ ምኻኑ ተረድኦም ዝጻሓፍዎ ኮኑ ይስምዓካ።ክብርን፡ምስጋናን ን/ሄር ኣቦና ወልኦምዳብ ወልደማርያም ይኩኖ። ከምእ’ዉን ሃብቶም ሓወይ ነዚ ጹሑፍ’ዚ ግዜ’ካ ሰዊእካ ብምጽሓፍካ የመስግነካ። ሰሰላሙ!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s