Monthly Archives: January 2013

ኤርትራ እታ ዘይተነበበት መጽሓፍ

ኩቡራት ኣንበብቲ! ንተሰፋዬ ገብራኣብመቸም ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ዝብል፡  ግምት ኣሎኒ! ደራሲ ናይታ ”የ ጋዜጠኛዉ ማስተወሻ ” ዝተበህለት፡  ናብ ትግርኛ ብ”መዘክር’ቲ ጋዜጠኛ” ተባሂላ ብኣሉላን ፍጹምን ዝተተርጎሞት መጽሓፍ’ዩ። ፕሮፈስር ኣስሞሮም ለገሰ፡ንተሰፋዬ ገብራኣብ፡ ”ብዘይ ጥርጥር እቲ ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ዲያሪስት ናይ ዘመና ”ክብሉ ከም … Continue reading

Posted in ስነ - ጥበብ | 1 Comment

ሓዳስ ኤርትራ ትመጽእ ኣላ!

ኩቡራት ኣንበብቲ፡ እዚ ጽሑፍ ኣብ ራዲዮ ኤረና ተቃሊሑ ምንባሩን ምስ ህሉዉ ኩነታት ሃገርና ብምግንዛብ፡ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ንጥቅዖ ምህላዉና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሰናይ ንባብ!! ******************** እቶም፡ ንልዕሊ 7 ግዜ ካብ መቅተልቲ ንዋራ ዝወጹ፡ ንስለ ናጽነት ኤርትራ ሙሉእ ዕምሮም ዝኸርተቱን ዝተቃለሱን … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ብርዒ ፡ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም

21 ጥሪ 2013  ረፋድ፡ ፎርቶ ኣብ ኢድ ደለይቲ ለዉጢ ምእታዋ ምስ ተነግረ፡ ብዙሕ ሰብ ዕላማ ናይቲ ስርሒት በብዝርድኦ ወይ በብቲ ዝደልዮ’ዩ ዝትርግሞ ዘሎ። በቲ ኢልና በቲ ግዳስ ናብ ሓደ መደምደምታ ክንበጽሕ እንተኾይና፡ እቲ ስርሒት ነቲ እልቢ ዘይብሉ ትንፋስን ዕድልን ዝተኸፈሎ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

ፎርቶ ኣብ ትሕቲ ከበባ

ሎሚ ረፋድ ኣስታት ሚእቲ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡  ብክልተ ታንኪ ተዓጂቦም ነቲ ሚንስትሪ ዜና ዝርከበሉ ብፎርቶ ዝፍለጥ ህንጻ:  ኣብ ከበባ ኣእቲዮሞ ከምዘለዉ፡ ረዲዮ ኤሬና ሓቢራ። እታ ራዲዮ ብተወሳኺ፡  እቶም ወተሃደራት፡ ንሓለፍቲ ናይቲ ምንስትሪ፡ ብብረት እናኮብኮቡ ናብቲ ላዕላዋይ ደርቢ ናይቲ ስቲድዮ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment