ሓጺር ዛንታ ሓዳር – መበል 301 ደርሆ

ብግርማይ. ሳንዲያጎ

ቅድሚ ገል ዓመት ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል እሰርሕ ኔረ። ቦታና ኣብ እምባትካላ እዩ ኔሩ። ሱዚ ኸኣ ቖልዑ ሒዛ ሰገነይቲ ትቅመጥ ኔራ። ሱዚ በቲ ንመጣየሲኣ ዝተዋህበቶ ገንዘብ ቢዝነስ ክገብር’የ ትበለልኩም። ሹዑ ኣብ ሰገነይቲ ገዛ ተኻሪና። ሸሞንተ ኣባጊዕ ገዚኣ ” እናኣፋረኹ ክሸጠን’የ” ኢላትኒ። እተን ኣባጊዕ ተገዚአን።ሓደ ትካል መፍረ ኣባጊዕ ተኸፊቱ ማለት እዩ።

ኣነ፡ ኩሉ ጊዜ ዓርቢ ምሸት ካብ ስራሐይ ( እምባትካላ) ተበጊሰ ኣስመራ እኣቱ። ብ ኣዉቶቡስ ደቀምሓረ ወይ ከኣ ትኽ ኢላ ትኸይድ ኣዉቶቡስ እንተ ረኺበ ሰገነይቲ እበጽሕ። ቀዳመ-ስንበት ምሕላዉ ኣባጊዕ ናባይ’ዩ። ገዛና ኣብታ ጥቃ ቢተ ክርስትያን ቅዱስ ሚኪኤል ስለ ዝኾነት ወሰን እያ። ነተን ኣባጊዕ ኣብቲ ኸባቢ እየ ዘዉፍረን። ጓሳ ከይንቆጽር ከኣ እታ ባዓልቲ ቢዝነስ ኣብያትኒ። ገንዘብ ንጓሳ እንተ ተኸፊሉ ደኣ እንታይ መኽሰብና ዝብል ሓሳብ ኣቅሪባ።

ኣቤት ንግዲ ”ማርኬቲንግ” ኣይተማህረት ”ቢዝነስ” ኣየጽነዐት ኩሉ ባዕላ ፈሊጣቶ። (ንቢል ጌትን ንሮክ ፈለርን ግና ብስም ትፈልጦም እያ ።) ዘልኩ ደኣ፡ ዘልኩሲ . . . .

ካብተን ኣባጊዕ እቲ ማጉላ ምሕላዉ ትንፋሰይ ኣዉጺኡኒ። ኣባጊዕ ብማዕዶ እንተ ርእዩ ናብአን ይኸይድ። እናሓንሳብ ሽርብ ኢሉ ይጠፍእ። ደልየ ደልየ እረኽቦ። ብኸምዚ ገለ ኣዋርሕ ሓሊፉ። መላኣት ስለ ዝነበራ ሓሙሽተ ኻብተን ኣባጊዕ ወሊደን። ናብ ኣባጊዕ ክወፍር ከለኹ፡  መጽሓፍ ከይማላእ በታ ዋና ናይቲ ትካል ተደጋጋሚ ሓበሬታ ተዋሂቡኒ ኔሩ። በዝኾነ መጽሓፍ ሓንሳብ እማላእ ሓንሳብ እገድፍ ኔረ። ሓንቲ ቀዳም  ብንግሆኡ  እቲ ማጉላ ጠፊኡ። ደሊና ደሊና ዳርጋ ቅባጸት ኮይኑ። ምስቶም ኣባጊዕ ሒዞም ነስመራ ዝሓለፉ ሸቃጦ ታሓዊሱ ኽኸይድ ከም ዝተራኣየ ገለ ናይ ዜና ምንጭታት ሓቢሮሙና። ሽዑ ገዛ ሓዊ ተኣጊዱዋ። ቀንዲ ካፒታል ናይቲ ትካል ጠፈኡ። ምስ ሱዚ ተሓራሪቅና።

” ኣነ ድሕሪ ሕጂ ኣባጊዕ ከምዘይወፍር፡ ካብ እምባትካላ ከዕርፍ ኢለ’ምበር ኣባጊዕ ክወፍር ኢለ ከምዘይመጽእ፡” ዘፍልጥ ተሪር መግለጺ ኣዉጺኤ። ብወገን ዋና ትካል’ዉን ሓደ መግለጺ ወጺኡ። ”ኣነ ሱዚ፡ ከም ሱዚ መጠን፡ ንደቅና ንእሽቶ ዳጌፋ እንተ ኾነ ዝብል ቅዱስ ሓሳብ’ምበር፡ ከምቲ ብወረ ዝብሃል ሮክ ፌለር ወይ ቢሊ ጌትስ ንምኻን ከም ዘይኮነ ፍለጥ። ኣነ ሓሙሽተ መዓልቲ ቆሉዑ ሒዝው እወፍረን። ንስኻ ግን ኣብዘን እተብርየኒ ኽልተ መዓልቲ ጥራይ ክንድዚ ቖጭ ቖጭ ክብለካ ኣይምተገብአን። ሕጂ’ዉን ደድሕሪ’ቶም ሸቃጦ ብኣዉቶቡስ ኬድካ ነቲ ማጉላ ኣርክቦ እንተ ዘየሎ ግና. . .”ዝብል ዘይተደምደመን ካብ ናተይ ዝተረረን  ወግዓዊ መግሊጺ ኣዉጺኣ።

ሽዑ፡ ብኣዉቶቡስ ናብ መንገዲ ኣስመራ ተበጊሰ። ኣብ ከባቢ ኣደ’ብዑር ሸቃጦ ኣባጊዕ ሒዞም ስለ ዝረኣኹ፡ ካብ ኣዉቶቡስ ወረድኩ። ዓወት ብዓወት ኮይኑ። እቲ ማጉላ ኣለልየዮ። (ብኣታኽላ እዝኑ ፈሊጠዮ።) እቶም ሸቃጦ’ዉን ክመልስዎ ብዙሕ ከምዝጻዓሩ  ነጊሮሙኒ (ግና ኣይኣመንኩዎሙን።) ዘልኩ ደኣ፡ ዘልኩሲ . . . .

ብዘይፍቃድ ናይ ዋና ትካል መፍረ ኣባጊዕ (ሱዚ ማለት’ዩ) ነቲ በጊዕ ነስመራ ወሲደዮ። ኣነን እቲ ዱዑልን (ማጉላ) ዕዳጋ ሓሙስ እንዳ ከብቲ ብሓንሳብ ኣቲናያ። ንሱ ንኽሽየጥ ኣነ ኽሸይጥ ምኻና ግን ብሩህ ክኸዉን ኣሎዋ። ዓዳጎ መመጺኦም ይሓቱኒ።

”በዓል በጊዕ ክንደይ ኢልካዮ?”

”ዉሰዶ 220፡”

”ንእሽቶ ድዩ?”

”ንእሽቶ’ዩ ሓደ ሸረፍ፡” ኢለ ኸናፍሩ ቀሊዐ ስኑ የርእዮሞ።

ሽዑ፡ ሓደ ካብቶም ዓደግቲ ስኒ ናይቲ በጊዕ ርእዩ ”እንታይ ደኣ እዩ እቲ ስኑ ባዕካኽ?” ይብለኒ።

ኣነ ኸኣ ትቅብል ኣቢለ፡ ”በጊዕ መወጽ ሒዙ ስኑ ክምዉጽ፡ ወይ ማይ ምዒጉ ክጉጽጉጽ ሪኢኻ ትፈልጥ?” ኢለዮ። ዘልኩ ደኣ፡ ዘልኩሲ .

ምስ ዓደግቲ ” ተዛረብ. . .ንዓ. . .ንዓ. . .ክንቀርበካ. . . .ቅረበና. . .ንዓ. . .” ክበሃሃል ዊዒለ። ኣጋ ምሸት ብ200 ሸይጠዮ። ኣዉቶቡሰይ ተሰቂለ ሰገነይቲ ኸይደ።

ነታ ዋና  ናይቲ ትካል መፍረ ኣባጊዕ ” ክሳብ ኣስመራ በጺሐ ስኢነዮ፥” ኢለያ። ሱዚ ጉህያ። ወላ ሓንቲ ኣይበለትንን። እቲ ሽያጥ በጊዕ ሰኺረሉ። ሰኺረሉ ካብ ምባል ግን ”በጊዕ” ኮይነሉ ምባል ይሓይሽ። ብድሕሪኡ ኣብ ምሕላዉ በጊዕ ኣይተሳተፈኩን። ሽዑ ጊዜ ንሳ ንስራሕ ትብለኒ ኔራ። ኣነ ግን ከም ኸልቢ 24 ስዓት እድቅስ ኔረ። (ወሪዱዎ ኸልቢ ዉሕ’ኳ ክብል ይሓድር) ንባዓል ቤትካ ምሕጋዝ ነዉሪ የብሉን ዝብለኒ መዓዳይ ከኣ ኣይረኸብኩን። ብሰንከይ ዓቢ ትካል ፓንክራብት ኣቢሉ። ኣባጊዕ ተሸይጠን። ሱዚ ጌይትስ ከም ቢል ጌይትስ ከይሃብተመት ተሪፋ። ዘልኩ ደኣ፡ ዘልኩሲ .. . .

ብኣንጻር ናተይ ድማ ካልእ ትርኢት ኣሎ። ሽዑ እዋን’ዩ። ሓደ ዓርክና በተን መጣየሲኡ እንዳ ደረዉህ ኣዉጺኡ። መፍረ ደረዉህ ስርሑ ብዙሕ’ዩ። ነዘን 300 ደረዉህ ጽቡቅ ገይሩ’ዩ ዝከናኸነን። ወጊሓ ክሳብ ትዓርብ ክሰርሕ ይዉዕል። ሰበይቱ ሓደ ወዲ ሰለስተ ዓመት ቖልዓ ኔሩዋ። ኣብ ስራሕ እተን ደረዉህ ሓንቲ መዓልቲ’ዉን ትኹን ኢዳ ኣንቢራትለን ኣይትፈልጥን። ሽዑ ወዲ ኣንጸርጺሩ። (ዓቅሉ ወዲኡ።)

”ስምዒ ዘይትሕግዝኒ ንሓዳርና’ኳ እየ ዝጽዕር ዘለኹ።”

”ኣነ ጨና ናይ ደርሁ ኣይፈቱን’የ።”

”ጨና ገንዘብ፡ ጨና ምግብን ከ ትፈትዊዶ?”

”ኦፋ. . . .ዘይከዉን እስከ ኣይትሕተት። ጨና ደርሁት፡ ጨና ገንዘብን፡ ጨና ምግብን በየንከ ይራኸብ?” ኢላመሊሳትሉ።

እታ ሰበይቱ፡ ንግሆ ንግሆ ዳርጋ 6 እንቋቁሖ’ያ ትቆርስ። ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ኣመና እናገዘፈት እናገዘፈት ከይዳ። ብሓጺሩ ክምብልብል ኢላ። ኣብ መጨረሻ ምስኪናይ ዓርክና ምስተን ደረዉህ ብሓደ ኽኣልያ ጀሚሩ። ሰበይቱ መበል 301 ደርሆ ኮይናትሉ። እሞ ኸኣ እንቋቁሖ ትበልዕ’ምበር እንቋቁሖ ዘይትወልድ።

ሰባት ባህርያቶም ይፋላለ’ዩ። ገለ ስራሕ ይፈቱ፡  ገለ ሃካይ፡ ገለ ለባም፡ ገለ ዓሻ ወዘተ. . . እዩ። ኣብ ቡዙሕ ኣጋጣሚታት፡ ክልተ ኣንጻር ባህሪ ዘለዎም ይዋሰቡ እዮም። ሓደ ዕሽዉ ዝበለ መንእሰይ ንሓደ ዓርኩ ብዛዕባ ሕጽይቱ ኣዕሊሉዎ።

”ሎሚ ተሓጽየያ ዘለኹ ናይ ክልተ ሰብ ሓንጎል ዘሎዋ’ያ፡”

”እሞ እዚኣ ኸተምልጠካ የብላን፡ ንዓኻ ትኸዉን’ያ፡” ኢሉዎ ይባሃል።

በሉ ንደቂ ኣንስትዮ ንዐአን ዝኸዉን ይፍጠረለን። ንደቂ ተባዓትዮ ኸኣ ንዖኦም ዝኾና ይፍጠረሎም። ግና ክልተ ሃካያት እንተ ተዋሲቦም፡ እንታይ ክበልዑ’ዮም? ኢለ ጭንቅ ይብለኒ።

ካብ መጽሓፍ፡ ዘልኩ ደኣ ዝተወስደ

ግርማይ ዮሃንስ . ሳንዲያጎ

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s