ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጉያ ንሓርነት

‘ብዛዕባ ተደጋጋሚ ናይ ምጥፋእ ፈተነ  ናይታ ሃገራዊት ጋንታ  ካብ ሰበስልጣናት   CECAFA ናይ መጠንቀቅታ መልእኽቲ መጺኡና ነይሩ – ንሕና ድማ ን ፖሊስ ዩጋንዳ ሓቢርናዮም ነይርና ኢና  ” ዩጋንዳዊ ኣባል CECAFA  ሞሰስ ማጎግ !!

” ኣዝማዶም እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ” ጠርነፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ !

፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨

ኤርትራ ኣብ ዓዉዲ ስፖርት ኩዑሶ እግሪ ደርማስ ዓቅሚ እኳ እንተሃለዋ ገና ግና – ነቲ ናይ 90ታት ኣብ ናይ ህጻናት ውድድር ዘመዝገበቶ ኣንጸባረቅቲ ዓወታት  ገዲፍካ – ካብ ብሽልማት ብብዚሒ ናይቶም በብዝገሽዎ ዝጠፍኡ ዘሎዉ ተጻወታ እያ ዜና ትሰርሕ ዘላ ።

ሎሚ ሶኑይ ካብ ኡጋንዳ ዝተፈነወ ዜና ከም ዘራጋግጾ ድማ ኣስታት 18 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ፡ ኣብታ ሃገር ተሰዊሮም ኣሎዉ ።እታ ብኣግማል ቀይሕባሪ እትፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ኡጋንዳ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 36 ውድድር ሴካፋ ንምስታፍ እያ ናብታ ሃገር ዘምረሐት። ድሕሪ ክልተ ተከታተልቲ ስዕረታት ካብት ዉድድር ዝተገለፈት ሃጋኤ ንኣስመራ ዘይከም ተቀዳደምቲ ብሽግለታና ሓፊስ ዓወት ሲ ይትረፍ ፡ እቶም ዝርካቦም ተጻወታ  ኣጥፊኣ እያ ተመሊሳ ዘላ ።

_54040341_red-sea

ዋሃቢ ቃል ፈደረሽን ኮዑሶ እግሪ ኡጋንዳ ሮድጀርስ ሙሊንድዋ፡ ንሮይቶርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ” ሓቂ እዮ ገለ ካብ ተጻወቲ ሃጋኤ ጠፊኦም ኣሎዉ ‘ ብምባል ካብ ሰምበት ኣትሒዞም ኣብ ሆተሎም ከምዘይተራኣዩ ሓቢሩ። ጠርነፍቲ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ድማ እቶም ተጻወቲ ኣዝማዶም ‘ዮም ዝርእዩ ዘሎዉ ክብሉ ምላሽ ሂቦም ኣሎዉ ።

ሓቅኹም !  መን እሞ ኣብ ዓዲ ከይነብሮም. .

ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ  ኣብ ጉያ ንሓርነት !!

እቶም ኣብ ጉምቦት 2006 ኣብ ከንያ ዝጠፍኡ 4 ተጻወቲ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ግዜን ፡ ሃብስ ቀደስ ህግደፍን ዘይድምስሶ ተመስጦ’ዮም ንመጻዉቶም ሓዲጎምሎም –እቲ ዝበለጸ ዕድል ሓንሳብ ጥራይ ከምዝርከብ ። ድሓር ድማ  እታ ንሶም ብነጻ ዝረኸብዋ ትኬት፡  ካልእ $ 5 000 ከፊሉ + ሂወቱ ኣብ ሓደጋ  ኣእትዩ ከምዝረኽባ፡  ዓቢ ትምህርቲ ኣቅሲሞም ናብቲ ብዓዲ ድሓን ዝፍለጥ፡  ካልእ ዓለም ገስጊሶም ይርከቡ ።

ኣብ ኣሰሮም . . .

መጋቢት 2007 – 6 ተጻወቲ ሃጋኤ ኣብ ታንዛንያ ጠፊኦም

2009 – 12  መንእሰያት ተጻወቲ ሃጋኤ ኣብ ከንያ ጠፊኦም

2011 – 12 ተጻወት ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ታንዛንያ ጠፈኦም – ካብኦም ሳሚኤል ገብሪሂወትን ኣምበስ ሲዩምን ምስ ኣዉስትራላዊት ጋንታ ጎልደን ኮስት ዩናይትድ ንምጽዋት ከምዝፈረሙ ኣይርሳዕን ።

ፕረዝደንትና እንታይ ኢሉ ይምልስ ይኸዉን ?

እታ ቦኽሪ እዝነይ ትብል መልሱ ኣብ ኩሉ ዝስኩዓ ፕረዝደንትና – ከም ዝለመዶ ሕጂ’ዉን ህንጡያት ጠየቅቲ እንተረኺቡ ወይ ጠይቁኒ ኢሉ እንተጠሪዑ መልሱ ካብኣን ክንዳኣን ዝሓልፍ ከምዘይኮዉን ግምት ኣሎኒ ።እቲ ጸገም ናይ ፕረዝደንትና ስቅ ኣብ ዝባሃሎ ስቅ ፡ ኣብ ዝዝረቦ ድማ ምዝራብ ዘይፈልጥ ምኻኑ እዩ ።ምኽንያቱ፡  ከምዚ ዝኣመሰለ ሃገር ዘሕንኽ ዉርደት የማሓስብ እምበር፡  ጎፍ መምስዝበሉኻ ሓታቶ እትቅልደሉን ቁጣዐኻ ብባጫ እተንፍሰሉን ኣይኮነንን ።

ነዛ ጽሕፍቲ ክሕንጥጥ ኣብዝተበገስኩሉ ግዜ ባዓል ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ እንታይ እብላ ከምዘሎዋ ንምፍላጥ በቲ ሓደ – ዘረባ ክልተ ከይሰማዕኻ ኣይትፍረድ ዝብል ምኽሪ ንምትግባር ድማ በቲ ኻላእ -ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ምስ ዳህሰስኩ፡  ከፍ ዘይብሉ ናይ ሓሮቆት ዜና፡  ብጸሊም ለቅሊቆም ኣብ እግሪ ዓምዲ ስፖርት፡  ቀርቀሮማ ጸንሖምኒ።

ምሱኡ ድማ ታሪኽ ሂወት ናይቶም ድሮ፡  ታሪኽ ሂወቶም ብUNHCR ኽጻሓፍ ጀሚሩ ዘሎ፡  ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ።

እታ ጽሕፍቲ ከምዚ ‘ያ እትብል  . .

ኤርትራ ተገሊፋ
ኣብ ኡጋንዳ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 36 ውድድር ሴካፋ፡ ሃገራዊት ጋንታ ኲዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ሳልሳይ ምድብ ተሰሪዓ ኣንጻር ሃገራውያን ጋንታታት ዛንዚባር፡ ማላዊን ሩዋንዳን ገጢማ። እንተኾነ ናብ ርብዒ ፍጻመ ክትሓልፍ ኣይክኣለትን። እታ ጋንታ ኣብ ፈለማ ምስ ዛንዚባር 0ብ0 ክትፈላለ እንከላ፡ ቀጺላ ኣንጻር ማላዊ ገጢማ ሓያል ተወዳዳርነትን ዘደንቕ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ብጸቢብ 3ብ2 ተረቲዓ።
ኣብቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ግጥማ ኣንጻር ሩዋንዳ ድማ፡ ቅድምን ድሕርን ዕረፍቲ ብዝተመዝገብኣ ሸቶታት 2ብ0 ተሳዒራ ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ካብቲ ውድድር ተገሊፋ።
ናይ ሓጺር እዋን ምድላዋት ኣካይዳ ናብ ኡጋንዳ ዘቕንዐት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ንመጻኢ ካብ ሕጂ ጀሚራ ምድላዋታ ክተሐይልን ኣቐዲማ ናይ ምሕዝነት ጸወታታት ክትሰርዕን ከምዘለዋ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ውሽጢ ሃገር ርእይቶኦም ይህቡ ብኣሰልጣኒ ነጋሽ ተኽሊት እትእለ ሃገራዊት ጋንታ ኲዕሶ እግሪ ኤርትራ ዋላ’ኳ ናብ ዝቕጽል ግጥም ክትሓልፍ እንተዘይክኣለት ብውህደት ጸወታኣ ግን ኣብቲ ውድድር ንዝተሳተፋ ጋንታታት ከምዝመሰጠት ኣብ ኡጋንዳ ዝተዘርግሐ ዜና የመልክት።

ኣብ ደገ ንርከብ ርእይቶና እንተ ሓወስና ኽ ? . . .

ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡  ኣብ ዉሽጢ ዝርከቡ ኣፍቀርቲ ተጻወቲ  ሂቦሞ ዝበለቶ ለበዋ – እታ ጋንታ ኣቀደማ ልምምዳ ክትጅምርን ምሕዝነታዊ ጸወታታት ክትሰርዕን ኣሎዋ ፡ ዝብል እዩ ። እዚ ለበዋ ግና ነቲ ፈደረሽንን መንግስትና ዝርከብዎ ዘሎዉ ኣዋጣሪ ኩዉንንነት፡  ፈጺሙ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮንነ ፡ ወይ ከምኡ ንምኻን ኣይደለይን ። እንተገደደ :  እቲ ለበዋ መንግስቲ ካብ ገግኡ ተማሂሩ፡  ናይ ወጻኢ መገሻታት ናይታ ሃገራዊት ጋንታን ክለባትን ፡  ክሳብ ብሂወት ዘሎ ክክልክሎ ዝብል ክኸወን፡ ኔርዎ።

ከምዚ እንተተገይሩ –

1ይን ቀንድን፡  ፕረዝደንትና ብዝኾነት ማዕከን ዜና፡ ብዝዕባ ናይቶም ዝሕሾም ዝመረጹ ተጻወቲ፡ ኣይሕተትን።

2ይ ፡  በብዝጠፍኡ ተጻወቲ፡ ስሙን ስም ሃገርናን መዋራዘዪ ማዕከናት ዜና ካብ ምኻን ይድሕን።

3ይ – መንግስትና ዶላር ይዕቅብ  –

መንግስትና ያኢ ብ100ሽሕ ናቅፋ ከንያ በጸሖም ዝምለስዎ መስሉዎስ ፡ ዝኾነ ዝገይሽ ተጻወቲ  ወይ ስፖርተኛ 100 ሽሕ ከትሕዝ ዘገድድ መምርሒ ኣብ 2007 ኣዉጺኡ ነይሩ’ዩ። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ንምኻን ልዕሊ ብቅዓት . .100 ሽሕ ናቅፋ ከተትሕዝ ዓቅሚ ከምዘሎካ ኣሰልጠንትኻ ክምስክሩልካ ኣሎዎም ማለት እዩ ። ከመይ ዝበሉዎ ስግንጢር እዩ እዚ በጃኹም?  (ከምቲ ብሰፊሑ ዝሕከ’ዩ)

ኣብ መወዳእታ

ከም ኣማራጺ ዋጋ ሚልዮን ናቅፋ ምኽሪ ንመንግስትና ክልግሰሉ’የ. .

ሎሚ ሳላ ጠገለ ዘይብሉ ዋሕዚ ስደት( ብCIA ዝማሓደር ዩ )  ኤርትራዊ ዘይብላ ሃገር ኣብ ዓለም የላን ።ስለዚ፡ ብምክትታል ኢምባሲታት፡  ኣብተን ኤርትራዊ ዘለወን ሃገራት፡ ብስም ናይተን ኣብ ዉሽጢ ዓዲ ዘሎዋ ጋንታታት  ፡ ጋንታ ብምምስራት – ዝኾነ ኣህጉራዊ ውድድራት ክህሉ እንከሎ ድማ። እታ ኣብቲ ዝእንገደሉ ሃገር  ወይ ኣብ ጎዶብኡ ትርከብ ጋንታ diaspora፡  ነታ ኣብ ኤርትራ ዘላ ጋንታ፡  ወኪላ ትጻወት ።

ንኣብነት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከንያ ግጥም እንተሃሊዋ ፡ ኣብ ክንድኣ ኣብ ከንያ ብዝርከቡ ኤርትራውያን ዝተመስረተት ጋንታ- ስማ ግድን ቀይሕ ባሕሪ ክኸወን ኣሎዋ – ብዉክልና ትገጥመላ ማለት እዩ ።

ኣግማል ቀይሕ ብሕሪ ድማ፡  ካብ ኩለን እተን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለዋ ናይ diaspora ጋንታታት፡  ዝተሓረዩ ብምግባር፡  ነቲ ኣዝዩ ገኒኑ ዘሎ ምጥፋእን ምርሕራሕን፡  መግትኢ ክግበረሉ ከምዝኽእል ፡ ጻሓፊ ይመክር ።

ምናልባት፡  ኣዚ ምኽሪ  ብመንግስቲ ደረጃ ተቀባልነት ምስዝረክብ – ነቶም ኣብተን ዝምስረታ ጋንታታት ዝሕቆፉ ተጻወቲ፡   ቅድሚ ታሰሪኖ ምሃቦም፡  ናይ ሃገራዉነት መምዘኒ ብቅዓት ፈተና ክወስዱ ምግዳዶም ተመራጺ ምኻኑ ይኣምን ። ከምዚ ብዘይምግባር ንዝስዕብ ትሕተ ሃገራዉነት ዝፈጠሮ ስዕረት፡ እነ ታሓታቲ ከም ዘይኮንኩ የራጋግጽ።

ንኣግማል ቀይሕ ባሕሪ . .ሰስናዩ ይምነየሎም ።

ሰስናዩ

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s