Monthly Archives: December 2012

2013 ባብ ሓርነትን ክብረትን!!

ታሕሳስ 21,2012 ብኣቃጻጽራ ማያ መጠረሽታ ዓለም ወይ ማዓልቲ ምጾታት’ያ። ነቲ ትንቢት ዝኣመነ ዘበለ ድማ ክንደይ ሸበድበድ ክብል ከም ዝቀነየ ይንገር። መንግስቲ ቻይና፡ ዓለም ካብ ዓርቢ ጀሚራ ንሰለስተ ማዓልቲ ክትጽልምት እያ ኢሎም ንዝኣመኑ 1000 ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ከምዝኣሰረት ድማ ቢቢሲ ይገልጽ። … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

ሓጺር ዛንታ ሓዳር – መበል 301 ደርሆ

ብግርማይ. ሳንዲያጎ ቅድሚ ገል ዓመት ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል እሰርሕ ኔረ። ቦታና ኣብ እምባትካላ እዩ ኔሩ። ሱዚ ኸኣ ቖልዑ ሒዛ ሰገነይቲ ትቅመጥ ኔራ። ሱዚ በቲ ንመጣየሲኣ ዝተዋህበቶ ገንዘብ ቢዝነስ ክገብር’የ ትበለልኩም። ሹዑ ኣብ ሰገነይቲ ገዛ ተኻሪና። ሸሞንተ ኣባጊዕ ገዚኣ ” እናኣፋረኹ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጉያ ንሓርነት

‘‘ብዛዕባ ተደጋጋሚ ናይ ምጥፋእ ፈተነ  ናይታ ሃገራዊት ጋንታ  ካብ ሰበስልጣናት   CECAFA ናይ መጠንቀቅታ መልእኽቲ መጺኡና ነይሩ – ንሕና ድማ ን ፖሊስ ዩጋንዳ ሓቢርናዮም ነይርና ኢና  ” ዩጋንዳዊ ኣባል CECAFA  ሞሰስ ማጎግ !! ” ኣዝማዶም እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ” ጠርነፍቲ ሃገራዊት … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ናይ ዓሊ ዓብዱ ምርሕራሕ ንቡርን ዝጸነሐን ምኻኑ ተገሊጹ !

ዓሊ ዓብዱ – ኦፐረተር ፡ ምክትል ኣቦ ወንበር ሃ.ማ.መ.ተ.ኤ ዳሓር ድማ ሚንስተር ሚንስትሪ ዜና ኮይኑ ዝገልገለ ፡ ካብ ዝሓለፈ 2 ቅነ ጀሚሩ ኣብ ካናዳ ፖሎቲካዊ ዑቅባ ከም ዝሓተተ ኣሰና ፋዉንደሽን ድሕሪ ምሕባራ ፡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ፡ ኣብ ደገፍቲ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments