ኣፍንጫ ክትህረም ፡ ዓይኒ ትነብዕ !

 ” ዕላማይ ነዚ ደው ንምባል እዩ . .እዚ ክቃረጽ ይደሊ እየ ! ናይ እንስሳ መሰል ኣብ ዝክበረላ ሃገር እየ ዝቅመጥ  ። ኣብ ሲዊድን ከልቢ እንተሃሪምካ 6 ወርሒ ትእሰር   ። ድሙ ምስ ትቀትል ድማ ን3ዓመትን 6 ወርሕን ትእሰር ። ኣብዚ ግና ነፍሲወከፍ ሳዓት ሰባት ክሳቀዩ ይሰምዕ ኣሎኹ . .ዓለም ድማ እናራኣየት ተስቅጥ ኣላ ”  ጋዚጠኛ መሮን ኢስቲፋኖስ

ነዛ ስነዳዊት ፊልም እናታዓዘብኩዋ ከለኹ ኣዒንተይ ብንብዓት ቀምበይበይ ኢለን ፡  ኣካላተይ ከም በረድ ዝምዝሓሉ ስሚዒት ተዘሪኢዎ ናብ ፍጹም ጸጥታ ክጥሕል እንከለኹ ኣይተፈለጠንን ።ንብዓተይ ግን ጀለም ምባል ኣይገደፈን . . .

ኣብ ቦታ ናይቶም ኣብታ ናይ 6 ደቂቅን 10 ሰከንድን ትኸዉን ፡ ብእስራአላዊት ሰኣሊትን ዳይርክተርን  ካረን ሻሃዮ ዝተዓየየት ስነዳዊት ፊልም ፡  ዝርእዮም ዝነበርኩ ሰባት ንነብሰይ ኣእትየ ክሪኣ ምስ ፈተንኩ ድማ ንብዓተይ መመሊሱ ጀለም በለ . .

ኣብ ቦታ ናይቶም ኣብ ቀብሪ  ዝነበሩ ሓዘንተኛታት  ! ኣብ ቦታ እታ ኣብ መገዲ ዝጠፈአት ትምኒት ዝስማ ነብሰጾር ሓብትናን ዳሃያ ክፈልጥ ዝሻቀል ዝነበረ ሓዋን ! ኣብ ቦታ እቲ ኣብ ማሓዩር ናይ ቦዳዊን ኮይኑ ነቲ መሕዘን ኩነታቱ ክገልጽ ቃላት ዝዋሓዶ . .እናበኸየ ንሓገዝ ዝጠርዕ ዝነበረ ምሲኪን ሓዉና !

ኣብ ቦታ እቲ ኣብ ገለ ካብ ጎዶናታት ተል-ኣቪቭ ኮይኑ ምስታ ኣብ ኢድ ቦዶዊን ዝነበረት ሓብቱ ብሞባዪል ዝዛራረብ ዝነበረ ሓዉና ! ኣብ ቦታ እቲ ኣብ መቃብር ናይቶም ዓለም ዘይከም ሰብ ዝቆጸረቶም መሳኪን ኮይኑ  ”ጸሎቅቲ እዮም ዝብሉዎም ኣነ ግና ደቂ ሰብ እየ ዝብሎም ” እናበለ ሓልዮቱን ርህራሀኡን ዝገልጽ ዝነበረ ኢስራአላዊ ኣቦ ! ኣብ ቦታ እታ ነቶም ሃገሮም ዝከደዓቶም ወገናታ ድምጽን ተስፋን ዝኮነቶም ጋዜጠኛን ተሓላቂት  ስደተኛታትን ዝኾነት መሮን ኢስቲፋኖስን – ንነብሰይ ኣእትየ ክርእያ ፈተንኩ . .

ኣብቲ ናብ ነብሰ-ምእላሽ ዝወስድ ናይ ሓሳባት መገዲ ድማ ከምዚ እናበልኩ ኣስተንተንኩ  !

ሕጂ  . .ኣብዛ ነዛ ጽሕፍቲ ዝሕንጥጠላ ዘለኩ ህሞት ኮይነ ከይተዋላወሉኩ ዝርዶኦ ነገር ኣሎ – ኣብ ሓንቲ ፍቅርን ክብርን ሰብ ዘለዋ ሃገር እየ ዓብየ ። ዘዕበየኒ ኣካባብን ሕብረተሰብን ፈቃር ፡ ሓብሓቢ ፡ ኣላይን ጸግዕን ጽጉማትን ድኻታትን እዩ ።

ሳላ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጋሕማጥ ምሕደራን ዉልቃዊ ምክንያትን ንኤርትራ ዘይረያ ጥራይ ዘይኮንኩ፡ ዳርጋ ኣብ 6 ዞባትት ሃገርና ውን ንሓጺርን ነዊሕን እዋናት ተቀሚጠ እየ ።

ናብ መታሕት ይኺድ ናብ ከበሳ ፡ ኣብ ደንካልያ ይንበር ኣብ ናቅፋ . .ዝታዓዘብኩዎን ዝጎነፈንን ነገር ድማ ሓልዮት ፡ ርህራሀ ፡ ዘይ ቅድመ-ኩነታዊ ፍቅርን ልግስን ጥራይ እዩ ። ኣብ ዝኸድኩ ከይደ . . ኣብ ዝበጻሕኩ በጸሐ ክርስዖ ዘይክእል ጦብላሕታ ድማ ኣብ ልበይ ኣሕዲሩለይ ኣሎ ።

እዚ ጦብላሕታ እዚ ኣብ ልቢ ኩሉና ኤርትራዉያን  ከምዘሎ ድማ ኣፈይ መሊአ ዝዛረበሉን ዝኣምነሉን እዩ ። ኩሉና ድማ በዚ ኣብ ዉሽጠ- ዉሽጠ ልብና ዝሰፈረ ረቂቅ ነገር ሓድሕድ ንዋሰብን ንታኣኻኸብን ። ኤርታራዉያን ዘሪኢ ፍቅርን ስብኣዊ ሓልዮትን ምኻና ድማ ሓደ እቲ ከም ሕብረተሰብ ንመልክዕናን ምስልናን ዝኩልዕ ምስጠር እዩ ።

ህድእ እንተንብል!

ንገለ ሳዓት ህድእ እንተንብል . . ፖሎቲካ ጎሲና እስከ ብዛዕባ ፍቅርና ፡ ሓልዮትና ፡ ምክብባርና  ንሕሰብ ። የማነ ጸጋምና ጠሚትና ፡ ምስቶም ደቆም ዝሳኣኑ ወለዲ  ንሕዘን ፡ ምስቶም ሃለዋት ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ታሓሪምዎም ዘሎ ንሻቀል ፡ ምሳታ ዳሃይ ኣሚና ክትሰምዕ ብፍርሒ ትሕቆን ዘላ ንጨነቅ ።

ኣብ ሓዘኖም ፡ ኣብ ሻቁሎቶምን ኣብ ፍርሖምን ንሃሉ ። ክሳብ ደቂ ሓንቲ ሃገር ዝኾና ፡ ኣብ ሓደ ስሚዒት ንጥሓል ። ከምቲ ናብ ፈስቲቫላትን ጋይላን ንጎዮ ፡ ነዚ ኣብ ርእሲ ወገናትና ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ንከብቅዕ ድማ ሻማ ንበለሉ ።

ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና ምእንቲ ክብረትን መስልን ዜጋታትና ታሓምበለ ንበል ። ብሽሞም ንታኣከብ ፡ ብሽሞም ባንደራና ሒዝና  ‘ ዓለም ንኣዉያቶም ክትሰምዕ ‘ ዋጭዋጭ ንበል ። ከምቲ ኣብ ግዜ ኩናት ንመንግስትና ብገንዘብናን ድምጽናን እምባ ዝኾናዮ ፡ ሕጂ ድማ ነዚ ኩሉ ኣብ ፍቀዱኡ ከርፋሕ መንብሮ ዘሕልፍ ዘሎ ሓዉናን ሓብትናን እምባ ንኹኖ ።

ኣፍንጫ ክትህረም ዓይኒ ትነብዕ

ናዓና ብቀጥታ ዝትንክፍ ክሳብ ዘይተረኽበ ዳሓን ኣሎና ኢልና ንቡር ሂወትና ክንመርሕ ወላ እንተፈተና ኮንቱ እዩ ። ሰብ ምእንቲ ነብሱ ጥራይ ኣይኮነንን ዝነብር ። እቲ ሓያል ነቲ ድኹም እናሓዘሎ ፡ እቲ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ሂወት ዘሎ ፡ ነቲ ትሕት ኢሉ ዘሎ እናደገፈ እንተዘይነበረ እቲ ምሉኡነት ናይ ምንባር ክብጻሕ ጋዶ ‘ዩ ።

ተነጻጺልና ዘይኮና ሓቢርና ኢና ንነብር ። ሕብረት ድማ ብፖሎቲካዊ መትከል ዘይኮነት ካብ ዘይቅድመ -ኩነታዊ ፍቅሪ እያ ትዉለድ ። ኣነን ንስኻን ዓድናን ሃይማኖትናን ከየዓጀበና ፡ ፖሎቲካዊ እመነትና ከየገደሰና ክንፋቀር እንተዘይኪኢልና  ኣይኮነን ሕብረትን ሓድነትን ፡ እታ ከም ቢለን ዓይንና እንርእያ ሃገርና ከማን ክትቅጽል ኣይኮነትን  . .
ብዘይምግናን ፡ ሎሚ ኤርትራዉያን ሰብኣዊ ድንጋጸን ሓልዮትን ዘየሕበረና ፖሎቲካዊ ኣጣማምታና ኣጽቢብና ሓድነት ከነስምር ኢና ኢለ ክሓስብ ኣይኮነለይን እዩ ። ፖሎቲካዊ መትከል  ምስ ግዜን  ኩነታትን ዝቃያየር ዉሱንን ነባርን ቅርጺ የብሉን ።

ሰብኣዊ ሓልዮትን ፡ ዘይቅድመኩነታዊ ፍቅርን ግና ግዚን ቦታን ዘይቅይሮ ኣድማሳዉን ነባርን እዩ ። ኩሉና ደቂሰባት ድማ በዚ ዳሕራዋይ ምኽንያት ንጫናኖን ንሓብርን ። ኣይኮነንን ወዲ ሃገርካ ሲ ውዲ  ካልእ ኣህጉር ዝኾነ ሰብ ክሳቀን ግዳይ ኢሰብኣዊ ኣእዳዉ ክኸዉንን እንከሎ ዓገብ ክንብል ሞራላዊ ግደታ ኣሎና ። ግፍዒ እናራኣየት ዘይትጉሂ ልቢ ዘይብሉ ሰብ ኣሎ ኢለ ክሓስብ   ኣይደፍርን እየ ። እተን  ዓገብ ዝብላ  ዉሑዳት ምኻነን ግና የሕዝነኒ !

ንግደ ሓቂ ብተፈጥሮና ርሁሩሃትን ፈቃራትን ኢና ። ነዚ ኣብ ማዓሙቅ ትሕተ-ዉነና ኣስጊሉ ዘሎ ሰናይ ባህሪ ከነባራብሮ ካብ ዘይካኣልና ግና . . ኣብዛ ጽባሕ ንግሆ ጠንጢናያ ንኸይድ ዓለም ዘይተወደአ ዕዮ ኢና ንገድፍ ። ነቲ ዕዮ እቲ ብዘይምዝዛምና እንሕተተሉ ግዚ ድማ ኣብ ቅድመና ክጸንሓና እዩ ።

ኩሉና ከምእንፈልጦ – ብእንህቦ እምበር ፡ ብእንቅበሎ  ሕጉስ ሂወት ኣይንሕልፍን ኢና ። ካብ ገንዘብና  ገንዘብ- ካብ ግዜና ግዜ – ካብ ኣእሙሮና ሓሳብ – ካብ ስሚዕትና ፍቅሪ ን ርህራሀን ንምምቃል ምክንያትን ዕድመን ኣይንደለየሉ ።

ኣብ ኢትዮጲያ ፡ ጁቡቲ ፡ የመን ፡ ሱዳን ፡ ግብጺ ፡ ሊብያ ፡ ኢስራኤል ፡ማልታን ኣብ ካሉኦት ሃገራትን ብሓፈሻ ኣብ ሲና ድማ ብፍላይ ዘሎዉ ኤርትራዉያን ድምጽን ሓገዝን ናይቶም ኣብ ዝሓሻ ሃገራት  ዘሎዉ ኤርትራውያን ሃንቀዉ ይብሉ ኣሎዉ ። ንታኣከብ ፡ ንወደብ . .ፖሎቲካዊ ፍልልያትና ጸይርና ፡ ብሰብኣዊ ምክንያት ኣብ ሓደ ንዕጎግ ።

ነቶም ነዚ ሕማቅ ኩነታት ንከብቅዕ ሓዳሮምን ሂወቶምን ረሲዖም ለይትን ማዓልትን ዝደኽሙ ዘሎዉ ንስዓቦምን ነተባባዓዮምን ።ንነብስና ‘ኣነ ኸ ነዚ ኣብ ልዕለና ዓሲሉ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ንከብቅዕ እንታይ ገይረ ወይ እንታይ ክገብር እየ ‘ ኢልና ንሕተታ ።

ነቲ መልሲ ድማ ካብ ልብና ክንሰምዖ ኢና ። ነቲ ልብና ዝሃበትና ፍቃድ ንከነተግብር ምስ እንብገስ ድማ ኣብ ሂወትና ተሰሚዑና ዘይፈልጥ ፍናን ከነስጠማቅር ኢና ።

እዚ ፍናን ድማ ዘይቅድመኩነታዊ ፍቅሪ ይባሃል ። ነብስና ብዘይቅድመኩነታዊ ፍቅሪ ክትምጎስ ካብ ገበርና ድማ ምስ ተፈጥሮን ኣምላኽን ኣብ ስጡም ዉህደት ክንኣቱ ኢና ። እዚ ስጡም ውህደት እዚ ድማ እቲ እንኮ ናብ ሓቀኛ ፡ ህዱኡን ሰለማዉን ሂወት ዘብጻሓና መገዲ ከም ዝኾነ ምስ ጀመርናዮ ከነራጋግጽ ኢና ።

ቅድሚ ምፍናወይ !

ጠንቂ  ናይዚ ኩሉ ሕጂ ፍቀዱኡ ከንሕልፎ ተገዲድና ዘሎና ሑሱም ሂወት ፡ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ህድግለነ ዘይፈልጥ ስርዓት ምኻኑ ዝስሕቶ የሎን ። እዚ ኩሉ ንሓደጋ ተቃሊዑ ዝርከብን ድሮ ክብርቲ ሂወቱ ኣጥፊኡ ዘሎን ወገና ድማ ሃገሩ  ክብሪ ምስ ነፈገቶ እዩ ነዚ ምርጫ እዚ ወሲዱዎ ዘሎ ። ኣነን ንስኻን ድማ ኣካል ናቱ ኢና። ንምንግስቲ ንፍተዎ ንጽላኣዮ ብዘየገድስ በዚ ሰብኣዊ ጉዳይ ንምሕባር ዕጥይምጥይ ኣይንበል ።

ስለዚ . .

ፕሎቲካዊ ክትዕ ኣቃሪጽና . .ብዛዕባ ሂወት ስደተኛታትና ንዛረብ !

ፖሎቲካዊ ፍልልያትና ጸይርና  ብሰብኣዊ ሓልዮት ንታኣከብ !

ፍልጠትና  ፡ ገንዘብና ፡ ግዜና ፡ ጉልቦትና ፍቅርናን ኣብ ሓደ ኣኪብና ነዚ ንወገናትና ዘሳቂ ዘሎ ኩነታትት ንግጠሞ !

ንኩሎም እቶም ተስፋ እናኣማዕደዉ ዝተኮልፉ ኣሓተይን ኣሓዋተይን መንግስተ ሰማይ ይምነየሎም !

ነቶም ኣብዛ ደቂቅ እዚኣ ኣብ ማሓዩር ዘሎዉ ድማ መዋጽኦ ይምነየሎም !

ንኩሎም እቶም ንስደተኛታት ኤርትራ ድምጽን ተስፋን ኮይኖሙና ዘሎዉ ድማ ኣሳልጦን ዓወትን ይምነየሎም !

ሰሰናዩ !!

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s