ገጽ ሓቂ

እንተ ተኻኢሉ ሰላም ፡ ሓቂ ግና ብኩሉ ዋጋ -ማርቲን ሉተር ኪንግ

ኣብ ቅድመ ኣፍንጫኻ ንዘሎ ክትርኢ ፡ ዘየቃርጽ ቃልሲ ይጠልብ – ጆርጅ ኦርወል

ኩሎም ሓቅታት ሓንሳብ ምስተረኸቡ  ንምርድኦም ቀለልቲ እዮም ፡ ነገር ግን ምእላሾም እዩ -ጋሊሎ ጋሊሊ

ሓቂ ብዘይ ኣበር ጽብቅቲ እያ ፡ ከምኡ ድማ ሓሶት – ራልፍ ዋልዶ ኢመርሰን

ነቶም ዝሕባእ ዘሎዎም ፡ ሓቂ ናይ ‘ጽልኢ መደረ ‘ እያ -ማይክል ሪቨሮ

መጀመረታ ይነጽግዎ ፡ ጸኒሖም ይሕጭጭሉ ኣብ መወዳእታ ኣቀዲሞም ንኩሉ ይፈልጥዎ ምንባሮም ይዛረቡ -ኣለክሳንደር ሃምቦልድ

ካብ ብሓሶት ምሕባር ፡ ብሓቂ ክትፋላለ ይሓይሽ – ኣድሪያን ሮጀርስ

ኣቦና ወልዳኣብ ወልደማርያም ብወገኖም ‘ ሓቂ ሓራ ከተዉጻኣኩም  እያ” ዝብል ማዕዳ ገዲፎሙልና እዮም ሓሊፎም ። መገዲ ሓቂ ዝሓዘ ፡ መገዲ ሓርነት ዝደሊ ምኻኑ ድማ ካብ ማዕድኦም ትማሃር ። መገዲ ሓቂ ግን ከም ጥርዚ ሰፍ ዝምጽባባን ዝምብላሓን ብምኻና ብኣኣ ዝኸዱ ዉሓዳት እዮም ።

ምእንቲ ሓቂ ትጠፍእ ነብሲ ‘ምበር ምእንቲ  ነብሲ ትጠፍእ ሓቂ የላን ። እንተኣላ’ዉን ንግዝኡ ጥራይ እያ ።

ሓሶት ተጨሪሑ ክንዲ ጎቦ እምባሶይራ ይእኸል መጸግዕን መሕደርን ጨራሕቱ ዝከዉን ኣይኮነንን ።ከምቲ እያድ ቁልዒ ከተማ ተቃጽል ድማ ፡ ብክንዲ ጸጽር ሓቂ ተጎኒጹ ሃደሽ ምባሉ ዘይተርፍ እዩ ።

ሓቂ ግን ናይ መን ትኸዉን ? ኣብ ኤርትራ ጠፊኣ ዘላ ሓቂ ኣበይን ምስ መንን ትህሉ ? ኣፍ ኣዉጺኣ ዶ ኣብዚ ኣሎኩ ትብለና ትኸዉን ወላ ከምቲ ንሓርነትና ነዊሕን መሪርን መገዲ ተጋዒዝና ዝረኸብናያ – ሓቂ ዉን ዋጋ እያ ትጽብጽበልና ዘላ ?

ብዝኾነ በዛ ዛንታ ከመንጉወኩም እሞ ናብ ዛዕባና ክንቅጽል . . .

ሓደ ንጉስ ኣብቲ ኣብ ግዛኣቱ ዝጽምበል ዓመታዊ ባዓል ዝክደኖ ፍሉይ ክዳን ንዝሰፍየሉ  ሰፋያይ ብርኩት ጉኖዖ ከም ዝህቦ ኣወጀ ።ሻቡ ስሙያት ዝባሃሉ ሰፈይቲ ካብታ ግዝኣትን ጎዶባኣን ናብቲ ቤት መንግስቲ  ሎኽ ሎኽ በሉ።  ሓደ ካብኦም ድማ ንጎይትኡ ብዓይኒ ዘይረአ ክዳን ከም ዝሰፍየሉ ሓበሮ። ንጉስ ብሓሳቡ ተደኒቁ ፡ ነታ ክዳን ብቁልጢፍ ሰሪሑ ከምጻኣሉ ኣዘዞ ። ኣብታ ግዝኣት ድማ ንጉስ ብዓይኒ ዘይረአ ክዳን የስፊ ኣሎ ዝብል ወረ ስለ ዝተነዝሐ ፡ ብምሉኡ ነቲ ፍሉይ ክዳን ክርኢ ሃንቀዉ ይብል ነበረ ።

እታ ነታ ንጉስ ፍልይቲ ክዳን ለቢሱ ዝርእየላ ማዓልቲ ድማ ሳዓታ ቆጺራ ደበኽ በለትሉ እሞ ናብቲ ጽምብል ዝግበረሉ ሰፈር ወሓዘ ።ኩሉ ድማ ነታ ስጋብ ሽዑ ብዓይኑ ዘይራኣያ ክዳን በብዝመስሎ እናገለጸ ፡ ንብልሕን ጥበብብን ጎይቱኡ ምድናቅ ዋኒኑ ገበሮ ።

ወዮ ንጉስ ነታ ሕልፍቲ ክዳን ለቢሱ ናብቲ ሆጭ ኢሉ ብሃንቀዉታ ዝጽበዮ ዝነበረ ህዝቡ ብከብካብ ተዓጂቡ ክኣቱ እንከሎ ብሓበን ክነፍር ደልዩ ነበረ ። ንጉስ ባዕሉ ይኹን ፡ እቲ ህዝቢ ዳኣ በቲ ተደጋጊሙ ዝተነዝሐ ወረ ናይታ ፍልይቲ ክዳን እናራኣዩ ዓዊሮም እምበር ፡ ንጉስ ሲ ጥራሕ ዕርቃኑ እዩ ዝነበረ ። ኩሉ ድማ ከምዚ ንጉስ ሕልፍ ዝበለ ክዳን ለቢሱ ዝመጸ እምበር ንዕርቃኑ ዘስተብሃለሉ ኣይነበረን ።

ንጉስ ጥራሕ ነብሱ ምንባሩ ዝታዓዘበት ቆልዓ ግና ብምግራም ከምዚ ኢላ ብዓዉታ ጨረሐት ፡

” እዉይ ንጉስ ጥሩሑ ወጺኡ ”

ህዝቢ ንዘረባ ናይታ ቆልዓ ቆብ ምስ ኣበሎ ኣዒንቱ ነቂሑሉ ከም ብሓድሽ ክርኢ ምስ ጀመረ ክስሕቅን ክሕጭጭን ስለ ዝጀመረ ንጉስ ሕፍረቱ ክኩዉል ሃደመ ።

ሓፋሽ ብእዝኑ ዶ ይኣምን ይኸዉን ?

ካብዛ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰት ዛንታ እንተተበጊስና እቲ መልሲ እወ እዩ ። ኣብ ርሑቅ ከይከድና ፡ ህዝብና ካብ ነዒንቱ ነእዛኑ ብምእማኑ ናበይ ወሲዱዎ ከምዘሎ ኩሉና ንፈልጦ እዮ ።” ሓሶት ክደጋገም ሓቂ ይመስል ” ክብል ፕረዝደንትና ክንደይ ግዜ ሰሚዕናዮ ንኸዉን ?

100 ግዚ . . 1000 ግዚ  . .ቁጺሪ የብሉን !

ኣዝያ ሓያል ትርጉም ትህብ ጥቅሲ እያ ።ንኤርትራ ክንዲ ብዝሒ ህዝባ ዝከዉን ሓሶት ንዝነገረ ህግደፍ ዝስመ መንግስቲ ካብ ዝመርሕ ሰብ እዛ ጥቅሲ ምድግጋማ ግና ሚዛን ትስእነላ ።መራሕቲ ህግደፍ እታ ቀዳመይቲ ዝፈለጥዋ ጥበብ ፡ ህዝቢ ብእዝኑ  ከም ዝኣምን እያ ።ኣብ ባይታ ዘየለን ዘይነበረን እናማሃዙን እናኣቃናጀዉን ክሕሱዉ ዊዒሎም ክሓድሩ ፡ ከሪሞም ክሓግዩ ዓመታት ዶ ታዓዚሩ ሓቀይ ?

ሓቂ ይሓይሽ ኩሉ ሓፋሽ ብእዝኑ ኣይኣምንን እዩ ። ካብኡ ናብኡ ድሕሪ ገለ ግዚ ብዝሰመዖ ገዲፉ ብዝራኣዮ ምእማን ዝመርጽ ሰብ ኣሎ ። ምስቲ ሓፋሽ ምስ ዝናጻጸር ግና ንጣብ ማይ ካብ ባሕሪ ይኸዉን ። ” ኣቱም ደቂ . .እዞም ሰባት ይሕሱዉና ኣሎዉ . .እቲ ሓቂ ድማ እዝን ከምዝን እዩ ” ምባልሲ ይትረፍ ሓቂ ኪኖ ህዋሳትና ምህላዋ ከተንብህ ምስ ዝፍትን እዉን ሰማዒ ጥራይ ዘይኮነ ዝስእን ሲ ጸፋዕትን ደራዕትን እዩ ዝዕድም ።

መን እዩ ኣእዛን ሓፋሽ ዝቃጻጸር !

እቲ ናይ 17 ክ/ዘ ሊቅ ዝኾነ ጋሊሎ ጋሊሊ ‘ መሬት  እያ ትዘዉር ‘  ብምባሉ ነቲ ‘ ጻሓይ እያ ትዘዉር ‘ዝብል ጥንታዊ እምነት ስለ ዝበደሆ ጥራይ ነተን ናይ መወዳእት 8 ዓመትት ዕምሩ ኣብ ናይ ገዛ ማሓዩር ንከሕልፈን ከም ዝተፈርደ ታሪኽ ሰኒዱዎ ኣሎ ።

ንስቁራጦስ ንሞት ዝፈረድ ቤት ፍርዲ ኣተንስ እዉን ነተን ምስ ፍልስፍና ናይቲ ካብ ኩሎም ደቂ ሰብ ዝለበመ ምኻኑ ዝተወረየሉ ስቁራጦስ ፍቅሪ ሒዝዎን ዝነበረ ኣእዝና ደቂ ኣተንስ ናብ ዋናታተን ንምምላስ እዩ ናብቲ ዉሳነ ዝበጸሐ ።

ካብቲ ጸጋታትን  ግዝኣትን ንምቁጽጻር ዝጠፍእ ጻዓትን ጉልቦትን ፡ ንኣእዛን ሓፋሽ ንምቁጽጻር ዝጠፍእ ከምዝበዝሕ ኣሃዛዊ ስእሊ ምቅራብ ዘድሊ ኣይመስለንን ። ዓለም ኣብ ሚድያ ትገብሮ ወፍሪ  ድማ ሓደ ካብቲ ንኣእዛን ሓፋሽ ንምቁጽጻር ዝግበር ሃተምተም እዩ ።

ስለዚ ንኣዛን ሓፋሽ ንምቁጽጻር ዘይደቀሰ ዝሓድር ትካል ፡ መንግስቲ ወይ ምርኡያት ወልቀ ሰባት ኣሎዉ ።ኣብ ሃገርና ብመራሕትና ዝግበር ንኣእዛና ናይ ምቁጽጻር ጸደፍደፍ ፡ ነተን ከም መዋዳድርቶም ዝራኣዩወን ናይ ግሊ ሚድያ ብምዕጻዉ ጥራይ ኣይየቃረጸን ።

ሳንሱር ዊሒዱዎም ዝእሰር ኣሰሮም ፡ ዝዕጾ ኦፊች ድማ ዓጸዮም እዉን ስለ ዘይቀሰኑ ንኣእዛና ሞኖባላይዝ ገይሮም ናይ ብሕቶም ክገብሩዎ ላሕ ክብሉ ንዕዘቦም ኣሎና ። ከምኡ ብምግባር ናብ ኣእዛን ሓፋሽ ዝነፍር ወረ ፡ ሓበረታን ዜናን ከም ድላዮምን ከም ቃሕቶኦምን የምስልዎ ። ሓፋሽ ክስምዖ ዘሎዎን ዘይብሉን ይዉስንሉ ።

ከምቲ ኣብታ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰት ዛንታ ዘሎ ሕዝቢ ድማ ፡ ሓፋሽ በቲ ኣቀዲሙ ዝሰመዖ ጽዉጽዋይ ሓንሳብ ልቡ ስለ ዝተሰልበ ፡ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ከም ጻሓይ ዝደመቀ ካልእ ሓቂ እንተራኣየ ዉን ንክምለስ ግዚ ይወስደሉ ።ሓቂ እታ ብወረ ዝሰምዓ እምበር ፡ እታ ብኩዉንነት ኣብ ተግባር ዝምልከታ ዘሎ ከምዘይኮነት ክሳብ ምሙጋት ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚታት ‘ዉን ኣሎ ።

ክሳብ ማዓስ ?

ክሳብ ከምታ ኣብታ ዛንታ ዝራኣናያ ቆልዓ ንሓቂ ኣብ ቅድሚ ንጉስን ሓፋሽን ዝድርጉሕ ተባዕ ዝርከብ ። ከምዚ ዝበለ ዛንታ ኣብ ዓለም ዘይተገብረ ኣይኮነንን ። ብዙሓት ምእንቲ ሓቂ ዝሓለፉ ሰባት ኣብ ታሪኽ ስሞም ክጽዋዕ ንስምዕ ኢና ።ለንቀነ ለንቀነ ‘ዉን ናይ ጁልያን  ኣሳንጅ ስም ከም ሑሱም ኣብ ማዕከናት ዚና ክጋዋሕ ኣቅሊብና ኣሎና ።

ኣብ ታሪኽና ምእንቲ ሓቂ ግዳይ ማእሰርትን መርሸንትን ዝኾኑ ክንደይ ይኸዉን ቁጽሮም ? ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዉሑዳት ምእንቲ ሓቂ መሪር መስዋእቲ ደቃ ተቀቢላ ትነብር ዘላ ሃገር እያ ።ከምቲ ዝከፈለቶ ዋጋ ድማ ምስታ ነቲ መስዋእቲ ክትገብር ዝገደደታ ዓለም ክትሕወስ ዘይኮነት ናብ ካልእ ኣድማስ ፡ ናብ ካልእ ሰማይ ክትስቀል ነይሩዋ ኢለ እየ ዝሓስብ ።ትምኒትን ኩንነትን ግና በበይኑ ምኻኑ ኣይተረፎን ።እቲ ዘሕዝን ግና ገና ምእንቲ ሓቂ መስዋእቲ ትከፍል ምህላዋ እዪ ።

ንሓቂ ምሽማዉ !

ኣብ ኤርትራ ንሓቂ ንምዉናንን ዝግበር ምሽማዉ  – ኣረጊት ኣምበሳ ምስ ሽደናት ኣናብስ ኢራብ ንምትሓዝ ዝገብሩዎ ቅድድም ይመስል ።ዝኾነ ምግማት ዘየጸግሞ ሰብ ድማ ፡ እቶም ሽደናት ነታ ኢራብ ከም ዝዉንንዋን ፡ ናዓኣ  በሊዖም ድማ ነቲ ኣረጊት ኣምበሳ ከምዝማሳሕዎ ኣይጠራጠርን ።

ብጉሉጽ ፡ ህግደፍ ሒዘያ ኣሎኹ ኢሉ ዝምካሓላ ዝነበረ ሓቂ ሎሚ ካብ ኢዱ ምስ ወደቀት ኣደዳ ናይቲ  ካብ ኣእዳዉ ክትመሉቅ ዝጸናተዉ ዝነበረ ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ ።ብርግጽ ድማ እታ ሓቂ ኣብ ማእከል ህዝቢ እያ ዘላ ።

ኣብ ማእከሉ ጥራይ ዘይኮነት ድማ ኣሸበሸብ ኣእዳዉ ጠዉዮም ከይምንጥሉዎ ዊሒጥዋ እዩ ዝርከብ ።ኩሉ እቲ ምሉእ ሓቂ ፡ ወይ ጭላፍ ሓቂ ዝረኸበ ዘበለ ድማ – ገለን ብሑቡእ ፡ ገለን ካብኣቶም ሪሒቁ ‘ ሓቀይ . . ሓቂ .  ረኺበያ ” እናበለ ክዘልል ከማዕድዉዎ ከለዉ ንብዓቶም ናብ ዉሽጦም እዩ ዝዘሩቅ ዘሎ ።

እንታይ ከ ዳኣ ክገብሩ  ! እታ ከም መርዓት ዓይኖም ዝሕሉዉዋ ዝነበሩ ሓቂ ምበር ንዖኦም ሲ መቅተሊቶምን መሕረዲቶምን እያ ! እንተኻኣሉ ነታ ሓቂ ንክመልሱ ነታ ሃገር ቁሉቁል ኣፋ ክሳብ ትግልበጥ ክዓልዉዋ ኣሎዎም ! ይዓልዉዋ ድማ ኣልዉ !

ናይ ቀረባ ታረኽ ከባቢና ስኒድዎ ከምዝሓለፈ ግና ደቂ መዛምርቲ ህግደፍ ነታ ኣብ ልቢ ህዝቦም ዝተሰወረት ሓቂ ክመልሱ ንሃገራቶም ቁልቁል ኣፈን ክዓልዉወን ክብሉ ንባዕሎም ታዓልዮም እዮም ተሪፎም !

ስልዚ እምባኣረይ . . .

ኣብ ኤርትራ ደጊም ሓቂ ናይ ሰብ ሽመት ፡ ዝና ፡ ታሪኽ ፡ ስልጣን ፡ ሓይልን ጽሩራን ዘይኮነት ናይ ህዝቢ እያ ! ድጊም ካብዚ ቁዱስ ሰፈራኣ ድማ ብቃጻን ዕንደራን ይኹን ብኣዉሎን መደረን ዝመልሳ የልቦን ።

ምክንያቱ ሓቂ – ከምቲ ከናብ ብዕራይ ኣሒንቂቅካ ናብ ኣርዑቱ እትቆርኖ ስለዘይኮነት ! ወይ ከምታ ሽሕ ግዚ እናተበደለት ብሓንቲ ስዕመት ከንፈር እትእበድ ሰበይቲ ስለ ዘይኮነት !

ሰሰናዩ !!

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in ዛዕባ ዶ ገይርና ሓቀይ !, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s