Monthly Archives: September 2012

ኣብ ጽባሕ እታ ዕለት

ኢድካ ታኣሲሩ ኩሩንኩሪት ‘ህህ’ ተበሉኻ ብኩርኒዒት እንተመኸሩልካ ለይትን ቀትርን እንተደርበዩልካ እምንን በትርን ኣይበልካ ዳሓን ክትል ክትል ኣይተስግል ሕደግ ኣይትስፍልል . . በየነ ሃይለማርያም ( ‘ከም ቆሎ መሸላ ‘ ካብ እትብል ግጥሚ ዝተጨፍጨፈ ) ሎሚ ጽባሕ ናይታ ትማሊ ንመበል 11 ዓመታ … Continue reading

Posted in መዝሙር ሓርነት | Leave a comment

እዛ ደርፊ !!

ኩቡር ኣምባቢ ከምዚ ከማይ ዶ ኣብ ደርፊ ትኣምን ትኸዉን ?ሓንቲ ብወዝቢ ይኹን  ኣዘዉቲርካ  እትሰምዓ ደርፊ  ፡ ሂወትካ ከም እትቅየር ዶ ትኣምን? ነታ ደርፊ ዝሓዘለ ሙዚቃ ናብ ዉሽጥኻ ኣትዩ ካብ ኣንጉዐ-ደምካ ንሰሚዒትካ ፈርፊሩ ከዉጽኣልካ ዶ ትፈቅደሉ ? ነቲ ሕድማ ( ግጥሚ) … Continue reading

Posted in ስነ - ጥበብ | 4 Comments

ኣፍንጫ ክትህረም ፡ ዓይኒ ትነብዕ !

 ” ዕላማይ ነዚ ደው ንምባል እዩ . .እዚ ክቃረጽ ይደሊ እየ ! ናይ እንስሳ መሰል ኣብ ዝክበረላ ሃገር እየ ዝቅመጥ  ። ኣብ ሲዊድን ከልቢ እንተሃሪምካ 6 ወርሒ ትእሰር   ። ድሙ ምስ ትቀትል ድማ ን3ዓመትን 6 ወርሕን ትእሰር ። ኣብዚ ግና … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ገጽ ሓቂ

እንተ ተኻኢሉ ሰላም ፡ ሓቂ ግና ብኩሉ ዋጋ -ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብ ቅድመ ኣፍንጫኻ ንዘሎ ክትርኢ ፡ ዘየቃርጽ ቃልሲ ይጠልብ – ጆርጅ ኦርወል ኩሎም ሓቅታት ሓንሳብ ምስተረኸቡ  ንምርድኦም ቀለልቲ እዮም ፡ ነገር ግን ምእላሾም እዩ -ጋሊሎ ጋሊሊ ሓቂ ብዘይ ኣበር … Continue reading

Posted in ዛዕባ ዶ ገይርና ሓቀይ !, Uncategorized | Leave a comment