ዝታኣሰረስ ይራኸብ ደኣ !

ዘይሞተስ  ይራኸብ  ዳኣ  ዶ  ኣይኮነን  ዝባሃል  ደቀይ ?

ኩሉ ይባሃል ፡  እንታይ ከ  ኣሎ  ዘይባሃል !  ዘይሞተስ ይራኸብ  ዳኣ ፡  ዝሞተስ  ይራኸብ  ዳኣ ፡  ዝተመርዓወስ  ይራኸብ  ዳኣ ፡  ዝሰኸረስ  ይራኸብ  ዳኣ ፡ ዝታኣሰረስ  ይራኸብ  ዳኣ  ፡  ዝተሰደድስ  ይራኸብ  ዳኣ  ፡  ዘይተሰደደስ  ይራኸብ  ዳኣ  . . .

ይባሃል ዶ  ኣይባሃልን  ?

ይባሃል ‘ምበር  . .ብቀደሙ  እቲ  ኣባሃህላ  እካ  ንሓደ  ህልዉ  ኩነት ፡ ተግባር ፡ ወይ ኣጋጣሚ  እዩ  ዝገልጽ ። ብዝኾነ  እታ  ብልምዲ  ዝጠበቀትና ኣባሃህላ ወዛን  ቅርጻን ቀይራ  እንክትጉዝጎዘኒ  ካብ ዝታዓዘብክዎም ኣጋጣሚታት  ዶ ንቀደም  ክብለኩም .

ከመይ. . . . .  ኣሎና ዶ ?

በሉ  እዚ  ታሃን  ብሎግ  እዩ ።  እዚ  ጽሑፍ  ካብ ኣዉራ መንቀል -ሓሳቡ ክናጠር እንተራኣኹሞ  ድማ ታዓገስዎ  ።

ኣሎና ዶ . . ናብ  ኣዉራ  ሕክያይ  ቅድሚ  ምእታወይ . . .መታኣታተዊ  ከቀድም ።

ይባሃል  ዶ  ኣይባሃልን ?

ኣብ  እዋን  መርዓኺ ተፈሺልክን  ተሰሊምክን ፡  ማዕሪግክን  ገሪምክን  ከም ስየ  ኣስመራ  ትኹዕነኒ ። ኣብ ርእሲ ኣዒንቲ  ጠመትኺ  እናረገጽኪ  ከም  ኪያና ንግስቲ  ክምስ  ትብሊ ። ክምስታኺ ፡ ነቲ ኣብ ጎኒኺ ንሓዋሩ  ክስፈየኪ  ዘይጸልእ  ሽኮር  መርዓዊ  መሻቀሊኡ  ምኻኑ እናፈለጥኪ ፡  ክምስታ  ኣይትሓድግን !

ኣቲ  መርዒት .. ..

ናብ TMT  ወይ ቀለተ ሆተል ንዙረት  ምስ ከድኪ  ዶ ቁሩብ ትዕገሲ ?

ከማኺ ኣዋልደ -ብርሃን ፡ ከማኺ  ምልኩዓት  ዕምበባ ፡ ከማኺ መርዑት  ጽባቀ  ነቲ  ናይ ዙረት ሰፈር ቀጸጽ  ኢለኖኦ ምስ ራኣኺ  ዶ ሰገጥ በልኪ ?

”ማርያም ወሊዳ’ያ ” ድዮም ዝብሉ  ተዛረብቲ  ። ዓለም ከምኡ እያ  ፡  ኣብ ግዝፋ ድማ  ካባና  ዝጽብቅ ፡ ካባና  ዝልብም  ፡  ካባና  ዝሕይል  ፍጡር ከምዘሎ  ምፍላጥ ናይ መጀመርታ ጥበብ  እዩ ።

ኣብቲ ናይ   ዙረት ሰፈር ምሳኺ  ዘይቀነየ ምድናን ምሰኣምጻእኪ ፡  እቲ እንተ ጸበቅኪ ዝጽብቅ ፡  እንተ  ኾራዕኪ  ዝኾርዕ  መርዓዊ  ንመንኪስኪ ብኢዱ  ደጊፉ  ምሰቅነዖ ፡ ካብ  ማእከል  እተን ኣዋልደ -ብርሃን  ዝበልናየን  መርዑት  ጽባቀ ሓንቲ  ወቃሕ ትብለኪ ።

መን ኮን’ያ .  . . . . . . .

መተዓብይትኺ  ትነብር —ናብራ ካብ ገዛዉትኹም  ዝኣለያ ።

መማህርትኺ  ትነብር —- ወይ  ኣይነፋዕኽን  ወይ  ኣይነፋዕትን  ተፈላሊኽን ።

መተዓልምትኺ  ትነብር  — ኣብ ኤርትራ  ኩሎም  መገዲ  ሂወት  ናብ  መደበር ታዓሊማት  እዮም  ዝወስዱ ።

ጋል  ኣሃዱኺ  ትነብር —- ወይ  ሰብ  ረኺባ . . . ወይ  ሰብ ረኺብኪ ተረሓሒቅክን ።

ጋል  ካንፓስኪ  ትነብር —- ንሳ ኣብ ዘይሞያኣ ትምህር ትህልዉ  . . . ንስኺ  ድማ  ኣብ ዘይሞያኺ  ዝኣረገ  ፋይላት  ምምሕዳር  ትሕክሚ  ትህልዊ ።

ምናልባት ‘ውን  ሱዳን  ረጊጻ  ኣብ  ዓዲ -ሓለፋ ምስሓገየት ፡ ” ተጢዒሰ’የ . .ተጢዒሰ ” ኢላ ናብ ኣስመራ ብምምጻእ  ፡  ሕጂ  ምክርሻም  ምክርሻሙ  ምስ ወዲ ዓደይ  ኣብ  ዓደይ  ብምባል  . . . .

ንዓኣ’ዉን ግዲ  ወቃሕ ኢልክያ  ዉራይ  ዙረታ  ረሲዓ ፡  ክጥምተኪ ነቂጻ ።

ብርግጽ ንስኺ ኢኪ  . . . . ብርግጽ ንሳ ‘ያ ነይራ ! ብናፍቆት  ምስተሓቃቆፍክን መን  ሓያል  ኮን’ዩ  ዝፈላልየክን ሕጂ ?

ኣብ መንጎ  ግና ካብ ክልተኽን  እታ  ተዛራቢት ፡

” ኣቲ  ምቅርቲ  . . . . ዝተመርዓዋስ  ይራኸባ ‘ባ ”  ትብል ። ከመይ . . ይባሃል  ዶ  ኣይባሃልን ?

ኣይትወጠሪ . . .ኣይትወጠሩኒ ኣሓተይ  ማዓረይ ?

ኣለና  ጥራይ በሉኒ  ዕላለይ  ኣኪበ  ናብ ኣዉራ  ሕክያይ  ክምለስ ።

በሉ  ከምዚ  ኸኣ  ይባሃል’ዩ . . . . .

ዝታኣሰረስ  ይራኸብ  ዳኣ !

ናይ  ግእዝ  ካላንደር  ሓድሽ  ዘመን  ክቅበል  እንከሎ  ፡  ኣነ  ድማ  ሓዳስ  ቢት ማእሰርቲ  ተቀቢለ  ነይረ ። እዚ  መስከረም 2007 ‘ዩ  ዝኸዉን  ዘሎ ።

ካብ  ሳዋ  ቅድሚ 3  ዓመት  ምስ መማህርተይን  ኣዝየ  ዝፈትዎም  ኣዕሩኽተይን  እናስሕቅኩን እናደረፍኩን  ክፋኖዋ ከለኹ  ንሓዋሩ  ይመስለኒ  ነይሩ ።  ንሓዋሩ  ክብል  እንከለኹ  ንሓዋሩ  እየ  ናብታ  ጹዉጽዋያዊት ቦታ  ክምለስ ዘይሓስብ ነይረ ።

ሓቂ ይሓይሽ ኣብ  ሳዋ  ንዘሕለፍኩዎ ሂወት ብጣዕሳን  ምስቁርቃርን  ዘኪረዮ  ኣይፈልጥን  እየ ። ናኣሽቱ  ኣሕዋተይን ደቀይን  ግና  ናብታ ኣነን  ኩሉናን  እንፈልጣ  ሳዋ ወሪዶም  ክርኢ ኣይምነይን  እየ ። ኣነ’ዉን  ንሳዋ  ሓንሳብ  ምስራኣኽዋ  እንደገና  ንክምለሳ ይምነ  ኣይነበርኩን ። ነገር  ግን  ከምቲ  ጣኒቆ  ኣብታ  ሽኮር  ደርፉ ” ወላ  ኣይከሰብ ” ዝበሎ  እዩ ፡

” እታ  ዝፈርሓ መጺኣ ናብ   ነብሰይ ”

ብዝኮነ ኢደ -እግረይ ተሞቂሐ ፡   ኣብ  ጻዕዳ  በጣሕ ተኾርሚየ ተመሊሰያ  – ነታ  እናጨፈርኩ  ዝወጻእኹላ  ሳዋ ። እቲ  ናይ  ሽዑ  ኣጋ ዕራርቦ  ነቲ  ናይ  ቀዳምይ እግረይ  ኣጋ ዕራርቦ  ስለዘዘኻኸረኒ ፡ ንድሕሪት  ተመሊሰ እንከስተንትን  እተን ጸዒነናና  ዝመጻ ኣዉቶብስ  ኣብቲ  ናብ  እንዳ 5ይ  ዘእቱ  ጎልጎል  ተር ኢለን  እንከሎዋ ተራኣያኒ ። ምሰአን ድማ  ዘረባ  ናይ ሓንቲ መማህርተይ ናብ ልብይ ተቀልቀለኒ . . .ተኪዘልኩም  በሉ ።

ካብተን  ኣሳፊረናና  ዝመጻ  ኣዉቶቡስ ወሪድና  ነታ ልዕሊ 350ኪመ ተጋዒዝና  ዝመጻእናያ  ሳዋ  ብኣንክሮ  ንጥምታ  ኣብ  ዝነበርናሉ ህሞት ፡  እዛ  ዝጠቀስኩልኩም መማህርተይ  ኣብ ጎነይ መጺኣ ኣብ  ሓመድ  ሮፋዕ  በለት እሞ እግራ  ኣማሳቂላ  እንቅዓ  ብምስትንፋስ ክሳብ ለይቲ  ሎሚ  ዘይርስዓ ዘረባ  ኣስማዓትኒ ፡

” ድሕሪ ሕጂ –ሰዓት  ክንደይ ዊጺእኺ  ፡ ሳዓት  ክንደይ  ኣቲኺ  ዝብለኒ ዘይብለይ  ናጻ . . . .ናጻ ኮይነ ”

ኣነ ግና እሱር  ኮይነ ሕጂ !

ብዝኮነ  ብረት  ኣብ ሽምጦም  ብዝገተሩ  ወተሃደራት   እናተኾብኮብኩ  ካብ 6ይ ብርጌድ ናብ  እንዳሰፍኣ ኣተኹ ። ምስቲ  ኣብ  ጎነይ  ዝነበረ ዓርከይ – ዓርኪ  ልበይ  ድማ ብዓይንና ነዐልል ነበርና ። ኣብቲ  ብስም ኣዛዚኡ ዝጽዋዕ  ቤት  ማእሰርቲ ንልዕሊ 10 ዓመት ብዘይፍትሒ ዝታኣሰሩ ተኸተልቲ  እምነት  ጆሆቫ  ከምዘሎዉ  ንሰምዕ ስለ ዝነበርና  ድማ  ህንጥዩነትና  ኣብ ቦቱኡ  ነበረ  ።

ንሓደ  ካብቲ  ‘ ኣብ ኤርትራስ ዘይተነግረ ‘ምበር ዘይተገብረስ የሎን’ ዘብል ኣብ ጽባሕ ናጽነት ዝተፈጸመ  ጸይቂ ነገር ድማ’ዩ ይብሎ ኣነ ንምእሳር ናይቶም መናእሰይ  ተኸተልቲ ጆሆቫ ። ምናልባት መንፈሳዊ ኣገባብ ናይዞም  ኣብ እንዳሰፍኣ ዝራኣኹዎም መንእሰያት ነቲ  ሃይማኖት ናይ ዉልቂ’ዩ ፡ ሃገር ግን  ናይ  ሓባር ዝብል  ሓቂ ዝጻረር ይኾዉን ፡ መንግስቲ ክሳብ ክንዲዚ ዝኸይድ ሓይሊ ኣብ ርእሲኦም ክጥቀም  እንከሎ ከ. . .መቸም   ምስ ደቀ ዝማቲ  መን ተማጋቲ  እንድዩ ንግዚኡ እቲ  ናይ  መንግስቲ ኣብዚ ከሕጽሮ ።

ጥዕምቲ  ዓደስ ከም  ዝተደረርኩ ነጊረ ዶ ናብ  ሕክያይ  ክምለስ . . . . . .

ሓደ  ባዓል ብረት  ዋርድያ  ናብ ሓንቲ  ንክንደይ ጊዜ  ከምእንቅመጣ ናብ ዘይንፈልጠላ  ክፍሊ ( ካመራ ) ኣእተወና ። ብድሕረይ ማዕጾ  ገም ኢሉ  ምስ ታዓጸወ  ደጊምካ  ንፋስ  ኣዱንያ  ናይ  ምርካብ  ዕድለይ  ማዕጹኡ  ዝረገጠ  ኮይኑ  ክሳብ ዝስማዓኒ  ኮንኩ ። ነቲ  ክሳብ ሽዑ  ካብ  ጎነይ  ዘይተፈለየ  ዓርከይ ድማ  ሕሹኽ  በልክዎ ።  ገለስ ኢለዮ ነይረ. . .ኣይትሓዙለይ  ናዓኹም  ግን ኣይትንገርን  እያ ።

ኣብታ  4ብ3 እትኸዉን  ካመራ   ዝጸንሑና 40 ዝኾኑ እሱራት  ንኩነታትና  ብዘረስዕ  ድምቀት  ስለ  ዝተቀበሉና  ብዉሽጠይን ደገይን ተረጋጋእኩ ። ካቦ ካመራ ብኮርተሎ ክንድቅስ ሓቢሩና  ድማ ነብስና ደርቢና ተገምሰስና ።ኣይደቀስኩን . . .ድቃስ ሲ ስግር እታ ካመራ ፡ ስግር እቲ ማሓዩሩ ብርግጽ ድማ ስግር እዛ ንርእሳ ደቂሳ ዘይትፈልጥ ሃገር እዩ ነይሩ !

ተፈጥሮ ግን ንኣሳርን እሱሩን ንጨቃንን ጭቁንን ብማዕረ እያ ተገልግል ። ንማለቱ ሰለም ከየበልኩ መሬት በርሃዉ ኢሉ ቀዳመይቲ ወጋሕታይ ናብ ሙቅጻር ኣድሃብኩ ።እዛ ወጋሕታ ግን እታ ቅድሚኡን ሎምን ዝፈልጣ ወጋሕታ ኣይነበረትን ። ሂወትን ስሚዒትን ዝጎደሎ ቀጨዉጨዉ ዝባሓቶ ወጋሕታ’ዶ ትፈልጡ ?ወይ ሕሉፍ ኣየዘክር መጻኢ ኣየርኢ ዝከወሐ ወጋሕታ . . .

ብዝኾነ ተረኛ መጺኡ ፡ ንኹሉና ኡሱራት ካብ ካመራና ኣዉጺኡ ኣብ ቀጽሪ ናይቲ ቢት -ማእሰርቲ ኮፍ ኣቢሉ ሰራዓና ። ካቦታት ካመራ ርእስና እናተንከፉ ምስ ቆጸሩና  ኣዋህሊሎም ንተረኛ ክህብዎ  ምስታዓዘብኩ ‘ለይቲ ምድሪ ካብዚ ዝሃድም ሰብ ዶ ይህሉስ ወላ . . .’ እናበልኩ ክሓስብ ጀመርኩ ። ሓደ እዋን ካመራ ምልእቲ መሰረት ፈንቂሎም ገሊኦም ናብ ምብራቅ ገሊኦም ናብ ምዕራብ ከምዝሃደሙ ዝኾነ እንዳሰፍኣ ዘላገሰ ዝፈልጣ ሕክያ  ስለ ዝነበርት ግና ኣነ ዉን ዳሓርሲ ተጋቢዘያ እየ ።

ናይታ ቀዳመይቲ ንግሆ ተረኛ ፈቂዱ ምስ ጠረሸ  ፡  ብትዕቢተኛ ድምጺ በትሪ እናኣዋጣወጠ ጫማና ኣብ ዝነበርናዮ ገዲፍና ንሽንቲ ክንብገስ ኣዘዘና ። ብዓዲ ኣቤቶ ገይረ ስለ ዝመጻእኩ ነገረ -ጫማ ምዉጻእ ኣይሓደሰንን ።ከምቲ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ እልፊ ጽሕጻሕን ሽንቲ ደገን ከብዲ እግረይ ርግጽ ዝቀነዮ ፡ ኣብ ሳዋን ጎልጎላን ‘ዉን ከይድገም ጥራይ ብዉሽጠይ ጸለኹ ።

ሓቂ ዘረባ ነዚ ብርኪ ሊሎ መንእሰይ ምስ ሽዱኡ ግዳም እንተፈኒኻዮ ዳኣ መን ክሕዞ . .ንባዓል ንፋስን ብርሃንን ሊኢኽካ እካ ንጋዳ እዩ ! ከብዲ እግሩ ዶ ብጽንድሕለን ካኸቶን ኣቁሲልካ ዓዲ ዊዕል ትገብሮ ነገር ተምጽእ !

ነገር ክምጽእ ሲ እባ ታዓዚበ እየ !ጥራይ ሳእኖም ክዛወሩ ምስ ተፈረዱ ፡ ናይ ስቃጥላ ታኒካ ቀቀዲዶም ኣብ ከብዲ እግሮም ብምንጻፍ ብዘይስትዉዓል ቀጢን ጨርቂ ከረዉ ኣቢሎም ምስ እግሮም ኣሲሮም ፡ ገለን ካብ እንዳሽንቲ ፡ ገለን ድማ ሓጹር ዘዘሊሎም እግሮም ናብ ዝመረሖም ክዕዘሩ ዘይመስከርኩ ኣይኮንኩን ። ኣብ ክንዲ ብሰብ  ብጠያይቲ ክጉየዩ ብምርኣየይ ድማ ካብቲ እንክዝክሮ ከም በረድ ዝምዝሓሉ ስምዒት ናብ ዉሽጠይ ዘዝሩቅ ፍጻመ እዩ ።

ናብታ መጀመርታ ወጋሕታ ንመለስ . . .

ኣይሸየን ሸይና ምስተመለስና ትኽ ኢልና  ብዓገፋ  ናብ ዝተሰርሐ ጽላል ኣቶና ። ቀዳመይቲ ቁርሰይ ክለክፍ እናተዳለኹ ድማ ሓደ መታዓልምተይ ዝነበረ ወዲ ዉትፍ በለኒ ።ኣዝዩ ጆከር ፡ ሰሓቂ ገጽ ዘሎዎ ናይ ሕክያን ዳእላን ሰብ እዩ ! ሰሓቁ ፡ ጆኩን ሕክዩኡን ከይቀየረ ድማ ኣብታ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ዝተላለናላ ጽዉጽዋያዊት ቦታ ተራኸብና . .

ክደፋነቅ ቁሩብትለይ ተሪፉኒ ነይሩ. . .ግን ግዲ ዓብየስ ልቢ ገይረ ስምዒተይ ንምግላጽ ዕጭ ሓንፈፍኩ !

” ሃብተጋ ረኺበናኪ ዶ ” ኢሉኒ ክርትም ኢሉ ሳሓቀ ።

” እዚ እምባረይ የስሕቅ እዩ ኣታ ዓሻ . . ኪድ እስከ ካባይ ራሓቅ ” ክብሎ ሓሲበ ነይረ ። ኣብ ክንዱኡ ግና ” ኣታ ሽኮር ኣብዚ ዲኻ ዘሎኻ  ” ዳኣ በልኩዎ ። ኣብ ሂወተይ እንተ ንነዊሕ ግዜ ፡ እንተስ ንሓጺር ዝተፋለጥኩዎ ሰብ ኣበይ ነጢቡ ኢልካ ናይ ምጭናቅ ግናይ ባህሪ ኣሎኒ ።

እቲ ወዲ ድማ ካብ ዝኽረተይ ሪሑቁ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ ነይሩ ። እኖሆ ግና ኣብ ኣሰመራ ዘይተራኸብና ኣብ ካንሸሎ ናይ ሓደ ናይ ተለንተ ማዕርግ ዘሎዎ ወታሃደር ተራኺብና ። ብቅጽበት እቲ ምርኻብ ኣብ ኣስመራ እንተዝኾነለይ ኢለ ተመነኹ ። ከምኡ እንተዝኮነለይ ብኢዱ ወጢጠ ናብ ባር ወርቂ ሞሶብ ምወሰድኩዎ’ሞ ብሳሓቅን ቢራን ጠስጢሰ መምሰኹ !

ሕጅስ ኣስመራ የላ . .በራ ኣስመራ የለ !

እቲ ዘሎ ጥራሕ እግርኻን እንዳሰፍኣን ጥራይ እያ ! እዚ’ዉን ከምዚ ከማይ ምርቃ ጎረበቱ ዝጸገበ ዕድለኛ ጥራይ’ዩ ዝረኽቦ፡ እምበር ዘለናዮ ግዚ ዳኣ . . . .

” ስማዕ እንዶ ሰለስተ ዓመት ዳኣ ኣበይ ነይርካ ?” ኢለ ሓተትኩዎ ተማዓራሪና ኮፍ ምስ በልና ።

”ኣበይ ክንበር ዳኣ ኣብዚ ” በለኒ ገና ሳሓቁ ከየቃረጸ ። ቁሩብ ናይ ዝንታ ምልክት ስለ ዘየርኣየኒ ብጥዕንኡ ክጠራጠር ጀመርኩ ። ገል ዝጨነቆም መታን ካብ ቢት-ማእሰርቲ ንክወጹ ናይ ጽሉል ባህሪ ከምዘንጸባርቁ ይሰምዕ ስለዝነበርኩ ንኸምኡ ሃብኩዎ ።ዘይ ከምግምተይ ግና ንሱስ ሆስፒታል ምሉእ ጥዕና ዝዉንን ኮይኑ እዩ ጸኒሑኒ ። ሕቶይ ምስ ደገምኩሉ ድማ ኣበይ ከምዝነበረ ተረኸለይ ።

ከምዚ እናበለ . .

” ማትሪክ ተሪፍካ ኢለን ምሽ ናብ ገለ ኣሃዱ ወዚዐናኒ ። ኣስመራ መዚ ድወ መዚ ሓኪመ ስግረ ዶብ ፈቲነ . .ደቂ ___ ሒዘናኒ ። ኣብዚ ኣኒ መዚ ሰጂነን ፈቲሐናኒ ማለት እንደገና ወዚዐናኒ ። መሊሰ ኣብኣ እንከለኩ ፈቲነ . . .ሻዓ ድማ ሒዘን ኣብዚኣ  ሰጂነናኒ ። ሓዉኻ ካብዚ ኳርታ ገይረ ነይረ  ሳክት ነዊሕ ከይከድኩ ግን መሲገን ጅፍዕ ጅፍዕ ኣቢለን ኣብዚ ሰጢሐናኒ ። ኣብዚ ጉማማ ዝኾነ ገዛ ጥራይ ናብ ትረ ኣኒ ቀሪበ ኣሎኹ . .ክንደይ ጀምዓ ኸማን ረኺበ . . ክንደይ ክንደይ !  ያኣኸ ሎሚ ዝተሰጀነ እዩ ዝራኸብ  . . .እምበር ኣብ ኣስመራ ዳኣ . .” ምስ በለ ኣይመላኣን ፡ ኣነ ንክምላእ ኣንጠልጢሉ ከምዝገደፋ ተረዴአዮ ነይረ ። ካብ ንታሪኹ ምምላእ ግና ነታ ” ሎሚ ዝተሰጀነ እዩ ዝራኸብ . .”ዝበላ ሓረግ ዘረጋግጽ ስእሊ ካብ ኣእሙረይ ከኣሪ ናብ ትሕቲ ዉነይ ጠሊቀ ኣስቀጥኩ . .ንሱ ድማ ናይ ነገር ወዲ ገዛ በቲ ቀደም ዝፈልጠኒ ሻሂ ኣይጸገበን ኢሉ እዩ ግዲ  ፡ ሻሂ ንከምጻኣለይ ናብቶም ኣብ ኪኖ ኪኖና ዝነበሩ መገብቲ ኣንፉ እናሳሓቀ ተመርቀፈ ።

ድሕሪ ወርሒ ኣነ ናብ ምዕጢር ስለ ዝጋዓዝኩ ፡ ዳሃዩ ስጋብ እዛ ለይቲ ሎሚ የብለይን . .

ፈታዊ ሳሓቅ እዩ እሞ ሳሓቂ ዕድል ይምነየሉ !

ሰሰናዩ

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in ታሃነ ብሎግ. Bookmark the permalink.

1 Response to ዝታኣሰረስ ይራኸብ ደኣ !

  1. yabal says:

    Azekakirkana Habtega Esu eu Entay emo comment ken gedefe nezi dea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s