ምሕሳብ ገዲፈዮ!

ኣነ ኣይኮንኩን ኣቱም ሰባት . .ካብ ሓንቲ ካብ ዝሰምዓ ሓያለ ዝገበረት ዕላል ዝወሰድኩዋ እያ ። እታ ዕላል . . . .

ሓደ መምህር ገበኑ ከይተነግሮ ዓመትን መንፈቅን ምስታኣሰረ ምሕረት ተገይርልካ ተባሂሉ ናብ ኣዛዚ ናይቲ ቤት -ማእሰርቲ ተጸወዐ ።እቲ ኣዛዚ ከምቲ ዘእሰሮ ዓይነት ገበን ካብ ምግባር ክቁጠብ ብምምዓድ ፡ ነቲ ገጋ ምስዝደግሞ ግና መቅጻዕቱ ኪኖ ሞት ከምዝከይድ ኣጠንቀቆ ።መምህር ነቲ ኣዛዚ ገበኑ ገና ይፈልጥ ከምዘይነበረ ሓበሮ ።ኣዛዚ ዳሃሊ ጽዉግታ ብምቅዳም ካብ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዶብ ብምስጋር ንሃገሩን መንግስቱን ክከድዕ ከምዝሓሰበ ነገሮ።መምህር ብመልሲ ናይቲ ትርፎ መልክዕ ዘይብሉ ጽዉግታን ጨዉ ዘይብሉ ላግጽን ካልእ ዘይፈልጠለኡ ኢድን ርእስን ናይቲ ንልዕሊ ዓመት ምስ መንነትካ ዘባትኽ ናይ ትሕቲ መሪት ሑሱም ሂወት ዝጸገበሉ ቤት ማእሰርቲ ዝኾነ ኣዛዚ ተደኒቁ እምበር ኣይኣመኖን።

ይእመኖ ኣይእመኖ ግና ከምቶም ብዘይ ጭቡጥ ክሲ ገለን ካብ ምዉቅቲ ቢቶም ገለን ድማ ካብ  ስርሖምን ጎደናን በቲ ብእንዳ ጸጥታ ዝፍለጥ  ገጽ ሰብ ዝለበሰ ኣራዊት ተጨዉዮም ዝተኣሰሩ ኣሻሓት መንእሰያት ዳኣ ኮነ ።ዕድል ገይሩ ብሰላም ምስ ጥዕንኡ ናብ ቤቱን ስድሩኡን ምስተመልሰ ድማ ምስ ሓደ ዓርኩ ሻሂ ክሰቲ ኣምስዩ ክፋላለዩ ከለዉ ዓርኩ ከምዚ በሎ ፡

” መምህር በል እታ ዓንቶቦይ ዝበልኩኻ ሕሰበላ ኢኻ’ሞ . . .ትጥዕመካ እንተኾይና ትኣትዋ ” ፡ ብሓንቲ ጉዳይ ኣዕሊልዎ ስለ ዝነበረ ።

እቲ ብምሕሳብ ዝኣክል ናይ ዓመትን መንፈቅን ‘ ከምዚ ኸ ይግበር ድዩ ‘ ክሳብ ዝብል ሂወት ቤት – ማእሰርቲ ዝራኣየ መምህር ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ. . .

” ዓርከይ ማዓረይ ሕሰብ ኣይትበለኒ . . . .ኣነስ ምሕሳብ ገዲፈዮ እየ ” ብምባል ጠንጢንዎ ናብ ቤቱ ታዓዚሩ ።

፠ ፠ ፠ ፠

ነቲ መምህር ዝገደፎ ምሕሳብ ዶ ክንቅጽሎ . . .

ምሕሳብ ምርጫ ድዩ ?

ሰብን ጠልን ፡ ሰብን በጊዕን ፡ ሰብን ርግብን ፡ ሰብን ሓርማዝን ፡ ሰብን ዓሳን ዘመሳስሎም እንተሎ ክልቲኣቶም እንስሳታት ምኻኖም እዩ ። ካብቲ ዘማሳስሎም ንላዕሊ ዝፈላልዮም ነገር ግን ሰብ ዘጸብቀሉን ዘኽፍኣሉን ዝፈልጥ ኣዝዩ ፍሉይ ፍጥረት ምኻኑ ዝስሕቶ ዘሎ ኣይመስለንን ።

ዘጸብቀሉን ዘክፍኣሉን ዝፈልጥ ዘሉ ድማ መስተዉዓሊ ኣእሙሮ ስለ ዝታዓደለ እዩ ።ምስትዉዓል ካብ ምሕሳብ ስለ ዝምጸእ ፡ ምሕሳብ ዝገደፈ ኣእሙሮ ምስትዉዓል የብሉን ኢልካ ምድምዳም ንባዕሉ ምስትዉዓል ዝሓትት እዩ ።

ዘየስተዉዕል ኣእሙሮ ድማ ምስኪንን ንነብሱ ግዳይ ጨካን ምስትዉዓል ዘሎዎም ሰብ ተብለጽቲ  ኣእሙሮን ክትከዉን ዘፍቀደ እዩ ።ካብዚ ተበጊስና ምሕሳብን ዘይምሕሳብን ምርጫ እዩ ናብ ምባል ክንርዕም ንኽእል ኢና ። ሰባት ብዝሓስብዎን ዝርድእዎን ገዲፎም ፡ ካልኦት ምርኡያት ሰብ ወዝ ፡ ቀለምን  ሽመትን ብዝሓሰብሎም ከስተዉዕሉ ምስዝመርጹ እንታይ ይኾኑ ኢልና ምስእንሓስብ ድማ ካብ ጻሓይ ዝገዝፍ  መልሲ ኢና ንረክብ – ይወድቁ ! ንባዕሎም ወዲቆም ንዘዕበዮም ባህልን ሕብረተሰብን የዉድቁ ! ንዘምሃሮም ኣካዲምያዊ መትከላትን ዘልኣለማዉያን ሓቅታትን የዉድቁ! ንዉድቀቶም ሲዒቡ ዝመጽእ ብርሰት ‘ሞ ክንደይ ኢልካ ይጽብጸብ ።

ብኸመይ ትሓስብ . . .እንታይ ኢልካ ኸ ትሓስብ ?

ንነብሰይ ከም በሊሕ ሰብ ሪአያን ገሚተያን  ኣይፈልጥን ። በላሕቲ ሰባት ብኸመይ ይሓስቡ ስለ ዝርዳእ ግና ፡ ከምናቶም ሓሲበ ተራ ሰብ ዝገብሮ ተግባር ምንጽብራቅ ካብቲ ዝብራሃኒ ነገር እዩ ። ኣብ ኤርትራ ምዕባይ ወይ ምንባር እቲ ሓያልን በዳህን ዝገብሮ ናተይ ትብሎ ሓሳብን ርድኢትን ከተጥርን ፡ ምስ ኣጥረኻዮ ድማ ንምዕቃቡን ምዉርጻጹን ምግዳል እዩ ።

ኣዝዩ ኣድካምን ዕረፍቲ ዘይህብን ቃልሲ እዩ !

ኣብ ሃገርና ብብዝሒ ዝፈርዩ ደርፍታትን ድራማታትን ንኣእሙሮና ኣብ ሓደ ጉዳይ ክኣስሩ ዝፍቱኑን ብገለ መልክዕ ኣዘራርባ ድማ ሽቶኦም ዝወቁዕን ኮይኖም ኢና ንረኽቦም ።ብመሰረታዊ ኣዘራርባ ድማ ንኣእሙሮና ኣብ ሓደ ሳርማ ዓጺያ ከምቲ ትደልዮ ንምግባሩ ዘይትርብርብ ተንኮለኛ ኣእሙሮ ከምዘላ ዝዝንግዕ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣይመስለንን ።

ኩሉ ግዜ ክትገብሮን ክትብሎን ዝግባኣካ ዝመኽሩ ዓንቀጻት ፡ ”ዓለም ብኩናት ፡ ባህርያዊ ሓደጋን ቁጠባዊ ቅልዉላዉን ታሓሚሳ ብገዛእ ስልጣነኣ ክትቅበር ዝተረፋ የሎን ፡ ንስኻ ግና ኣብ ንእሽቶይ ሃገር ምስ ንእሽቶይ ሂወትካ ገዚፍ ናይ ሕልሚ ባኒ እናቆረስካ ጽቡቅ ኣሎኻ ” እናበለ ዝጭርሕ ጋዚጠኛ ፡ ኣነ ኣነ እናበለ ፡ ኣነ ነንዝበለ ትሕቲ መሬት ዘስፍር መራሒ ኣብ ዘለዋ ሃገር ኮይንካ ናትካ ሓሳብ ከተማዕብል ድማኒ ኣመና ከቢድ እዩ ።

ሽሕ ግዜ ይክበድ ግና ንምቅላስ ክትበኩር የብልካን ! ኣእሙሮኻ በቲ ንስኻ ትኣምነሉ መትከላት ተቀይዱ ከምዘስተዉዕል ንምግባሩ ወትሩ ክትንቅሕ እንተዘይኪልካ ፡ ካሉኦት ኣብ ክንዲ ክንዳኻ ዝሓስቡልካ ሰብ በለጸኛ ኣእሙሮ ክዓጉኻ ምኻኖም ምዝካር ጽቡቅ እዩ ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ምእንቲ ኩሉና ክትሓስብ ናይ ምስትዉዓል ፍቃድ ዝረኸበት ሓንቲ ኣኣሙሮ እያ ዘላ ። ከምዚ ኣብ ሓንቲ ኮምፒተር ዝተኣሳሰራ ቡዛሓት ኮምፒተራት ድማ እታ ሓንቲ ኣኣሙሮ ንመላእ ሓሳባተንን ዕዮኦንን ልትቅልስ ተካላ ትጸግብ ። ን5 ሚልዮን ኣእሙሮ ክትዙዉር ትሕልን ኣኣሙሮ ክሳብ ክንደይ ደረቀኛን ምርእይትን ምኻና ጥራይ ግን ኣይኮነንን እቲ ዘደንቅ ፡ ኮምኡ ምግባራ እናተጸልአ መብረ ዘይተፍቅድ ምኻና እዩ ።ቡኡኩብ ምሕሳብ ጽቡቅ እንተኾይኑ ነቲ ብእኩብ ምሕሳብ ንምቅላስ ድማ ተራን ምብርራይን ዶ ኣይመድለዮን ?

ከምዚ ኢልካ ምሕሳብ ንባዕሉ ገበን ምኻኑ እንተተንጊርካ ግና ኣየናይ ሓየት ኮይንካ ብትብዓት ምስ ካልኦት ኣእሙሮ ተዕልለሉ ። ሰብ ብዛዕባ ኣምላኽ ቃሕ ዝበሎ ሕቶን ሓሳብን እና ኣልዓለ ኣብ ጉዳይ መንግስትን መርሒነትን ግና ስኩፉን ጃጃዉን ዝኾነሉ ምክንያትሲ እንታይ ይኸዉን ? ከምቲ ናይቲ ኣብ መእተዊ እዚ ጽሑፍ ዝተገልጸ መምህር ፡ ዝረኸበቶስ ዳሓን ሂወት ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነት ወላ ንሓዋሩ ምሕሳብ እንተገዶፎ ሰምቢዱ ኢልካ ትሓልፎ ። እቲ ጠሪሹ ኢድ መንግስትና ዘይጣዓመ ኣብ ዓዲ ፍትሕን መሰልን ዝዓበየን ዝነብርን ሰብ ዳኣ እንታይ ኮይነ ክብል እዩ ።ገለ ገሊኡ እሞ ምስትምህርቱን ሕልፍ ዝበለ ብልሑን ንኣእሙሩኡ በታ ኣብ ኣስመራ ዘላ ጨካን ኣእሙሮ ክዝወርን ክምእዘዝን ኣፍቀዱ ክትርኢ እንከለኻ ኣበት ዘብል ዶ ኣይኮነንን ።

ምሕሳብን ዘይምሕሳብን ምርጫ እዩ ኢለ ነዚ ጽሑፍ  ቅድሚ ምድምዳመይ ድማ . . . . .

መንግስትና ዝብሎን ዝገብሮን ንርኣዮ ! ተቃወምቲ ዝብልዎን ዝገብርዎን ነቅልበሉ ! ንማዕከናት ዜና መንግስትና ፡ ንናይ ተቃወምትን ዘይሻራዉያን ማዕከናት ዜናን ድማ ተገዲስና ጽን ነበሎም። በቲ ንሶም ዝብልዎ ዘይኮና ግና በቲ ንዓና ዝርዳኣናን ልብና ትብለናን ተመሪሕና ሪኢቶናን ሓስብናን ብዘይፍርሕን ሕብእብእን ንምግላጽ ቅኑዓትን ተባዓትን ክንከዉን የድልየና ። ዳሓር ካኣ ከምቲ እቲ ቁድስ ጥቅሲ ዝብሎ ‘ዩ  ፡ ንኩሉ ታዕዘቦ እሞ ነቲ ሰናይ ድማ ትስዕቦ ። .

ሰሰናዩ !

 

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in መነቃቅሒ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s