መደረ ናይቲ ዓቢ ዉልቀመላኺ

ኣብ እዋን 1ይ ኩናት ዓለም ሓደ ምስ ሰራዊት ቶማንያ ተሰሊፉ ዝነበረ ተራ ወታሃደር( ቻፒሊን) ንሓደ ሹርተዝ ዝባሃል ሞከንን ካብ ምት የድሕኖ ። ምስቲ ሞኮነንን ሓቢሮም ዝተሰቀልዋ ነፋሪት ምስ ወደቀት ግን፡ እቲ ተራ ወትሃደር ዝኽረቱ ይድምሰስ’ሞ ናብ ሆስፒታል ይዉሰድ ። ስልዚ ድማ፡ ኣብ ሃገሩ ንዝነበረ ኩነታትት ከይፈለጠ፡ 20 ዓመት ኣብቲ ሆስፒታል ታዓቆበ ። ንኣብነት፡  ሀስከል(ቻፒሊን) ዝባሃል ወልቀ መላኺ ንቶማንያ ይገዝኣ ምንባሩን ፡ ንኣይሁድ ንከጽንት ምዕጣቁን ኣይፈልጥ ነበረ ።

ካብቲ ሆስፒታል ምስ ተፋነወ ትኽ ኢሉ ናብታ ናይ ቀደም ድኳኑ – ማለት ናብታ  ኣብቲ ኣይሁዳዉያን ዝነብርሉ ሰፈር( Ghetto) እትርከብ እንዳ መሰተኻኸሊ ጸጉሪ ርእሲ ኣምረሐ ።  ብሰንኪ ሕማም -ረሲዕ  ድሕሪ 20 ዓመት ናብታ ድኳኑ ይምለስ ምናብሩ ካብ  ዘይምፍላጥ ድማ፡ እታ ድኳኑ ከምታ ዝገደፋ ክትጸንሖ ተጸበየ ። ሰራዊት ሀንከል መጺኦም ምስ ኣጋፍዕዎን ፡ ንቬትሮታት ድኳኑ ምስ ሰበሩሉን ግን፡ ክግረምን ከስተንትንን ጀመረ ።  ጓህን ሓዘንን ተደራሪቦም ትንፋስ ከልእዎ ። ኣብ መንጎ እዚ’ዩ ኸኣ፡ ምስ ሓንቲ ሃና ዝተባሃለት ኣብቲ ሰፈረ ኣይሁድ ትነብር መልከዐኛ ወይዘሪት ኣብ ጥዑም ፍቅሪ ዝጠልቕ ።

እቲ ኣብ ናይ ሀንከል ስርዓት ጽቡቅ መዝነት ዝረኸብ ሹርተዝ፡  ኣብቲ ሰፈር ክዛወር እንከሎ፡  ነቲ ብወታሃደራት ዝጋፋዕ ዝነበረ ቀምቃማይ ምስ ኣላለዮ ግን፡ ዝኽረቱ ተመሊስሉ ናብሩኡ  ክርግእን ተዛማዲ ሰላም ከስጠማቅርን ኸኣለ ። ሹርተዝ ነቶም ወታሃደራት ንንብረት ናይቲ ቀምቃማይ ንከይትንክፍሉ ተማሕጺንዎም ኸደ። ዉልቀ መላኺ ሀንከል ንጎረቤቱ ዝኮነት ሃገር(ኦስትሪች) ክወርር ኣብ ዝመደበሉ እዋን   ግዳ፡  ሹርተዝ ተቃዎሞ።  ካብ መቅተልቲ ስለ ዝፈሪሐ፡ ናብቲ ኣይሁዳዉያን ዝቅመትሉ ሰፈር ብምህዳም፡  ምስቲ ቀምቃማይ ተቀመጠ ። ኣብኡ ኮይኑ ድማ ፡ ንሀንከል ንምዕላዉ እናመደብ እንከሎ ፡ ወትሃደራት መጺኦም ንዑኡን ነቲ ቀምቃማይን ይኣስርዎም ።

እቲ ዓቢ ወልቀመላኺ (ሀንከል) ንኦስትሪች ወሪሩ ምስ ተቃጻጸራ ፡ ቦኽሪ ዓወቱ ክጽንብል  ኣብ ቶማንያ ዑደት እናገበረ  እንከሎ ፡ ሹረትዝን እቲ ቀምቃማይን ካብ ቤት ማእሰርቲ የምልጡ ። ንዕኡ ኣብ ምህዳን ዝነበሩ ወታሃደራት ድማ ንሀንከል እቲ ቀምቃማይ መሲልዎም (2ኡ ተራ ብ ቻቢሊን እዩ ዝዕየ)  ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የዉዕልዎ ። ነዚ ጌጋ ዝታዓዘበ ሹርተዝ ድማ፡  ነቲ ቀምቃማይ ነታ ናይ ሀንከል ስልጣን ከም ዝሕዛ ገበሮ ።

ጥቅሚ ናይዛ መዝነት ዝተረደአ ዎዮ ቀምቃማይ፡ ኣብ ቅድሚ’ቲ መደርኡ ክሰምዕ ዝታኣከበ ናይ ቶማንያ ጉባአ ቀሪቡ፡  ንኩሉ እቲ ሀንከል ዝተኸተሎ መትከል ብምንቃፍ፡  ንዲሞክራሲ ብዓዉታ ጸወዐ ።

***************

እዚ ጽማቅ ትሕዝቶ  ናይታ ብ 1944 ዝተዘርገሐት- ገና ግን  ህቡብነታን ኣገዳስነታን ዘይነከየት ዘላ ፡ በቲ ውናምን  ፍሉይ ኮሚድያንን ቻርለስ ቻፒሊን ዝተሰርሐት ”እቲ ዓቢ ዲክታተር”  ዝተሰምየት ፊልም እዩ ።እቲ ንህቡብነት ናይዛ ፊሊም ኣብ ሰንቅ ዘንበረ ፡ እቲ ኣብ መጠረሽታ ናይታ ኮሚድያዊት ፊልም ዝቀርብ መደረ ናይቲ  ናይ ወልቀመላክነት ቦታ ብጌጋ ዝተቀበለ ቀምቃማይ’ዩ። እቲ መደረ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ገይረ ቶርጊመዮ ኣሎኹ ። ምናልባት ከምዚ ኣነ ዝተመሰጥኩም ምስ ትኾኑ ኣብቲ  comment ዝብል ሞልጎም ጠዊቅኩም ተመስጦኹም ከተካፍሉና  ብትሕትና ይሓተኩም !!

መደረ ናይቲ ዓቢ ዉልቀመላኺ

ኣይትሓዙለይ! እንተኾነ ግን ገዛኢ ክኸዉን ኣይደልይን’የ ። ዕዮይ ዉን ኣይኮነንን ። ንማንም ክገዝእን ክዉርርን ሓሳብ የብለይን ። እንተዝኾነለይ ኣይሁድን ዘያኣይሁድን ፡ ጸለምን ጻዕዳን ከይበልኩ ንማንም ክሕግዝ ምደለኹ ። ኩሉና ሓድሕድ ክንታሓጋገዝ ኢና ንደሊ – ደቂ ሰባት ከምኡ ስለ ዝኾና ።ብናይ ሓድሕድ ባህታ ደኣ’ምበር  ብናይ ሓድሕድ ስቅያት ክንነብር ኣይንብህግን ኢና ። ኣብዛ ዓለም ንማንም ዝኾዉን ክፍሊ ኣሎ ።መሬት ድማ ንኹልና ዝኣክል ጸጋ ኣሎዋ ። መገዲ ሂወት ሓራን ጽቡቅን ክንሱ ግናን፡ ነቲ መገዲ ሲሒትናዮ ንርከብ ።

ንነፍሲ ሰባት ዝመረዘ ስሰዕ ፡ ንዓለም ብጽልኢ ሓጺሩ ንኹሉና ኣብ ታኸላ ስቅያትን ምፍሳስ ደምን ፡ ኣጥሒሉና ይርከብ ። ኣብቲ ዝማሃዝናዮ ፍጥነት ነብስና ተቀይዳ ኣላ ። ኣተን ብዙሕ ዘፍርያልና ማሽናት ብዙሕ ከም እንደሊ ጌረናና። ፍልጠትና ተጣራጠርቲ ገይሩና ።ብልሕና ሓያል ግና ጨካን እዩ ።ብዙሕ ንሓስብ እምበር ብዙሕ ኣይንርህርህን ።ዝያዳ ማሽነሪ ሰብኣዉነት የድልየና ።ዝያዳ ብልሒ ርህራሀን ትሕትናን የድልየና ።እዚ ዝጎዶሎ  ሂወት ፡ ርቡሹን . .

ሳላ ነፈርትን መራኸቢታትን ኩሉና ተቃራሪብና ንርከብ ። ኣዉራ ባህሪ ናይዞም ምህዞታት ንናይ ደቂ ሰባት ጽቡቅ – ንኣድማሳዊ ሕዉነት – ንናይ ኩሉና ሓድነት ዝጹዉዕ እዩ ። ሕጂ ‘ዉን ድምጸይ ኣብ መላእ ዓለም ናብ ዘሎዉ ሚልዮናት ተስፋ ዝሳኣኑ ኣሰብኡት ፡ ኣንስትን ህጻናትን – ግዳያት ናይቲ ንሰባት ዘሳቅን ፡ ንጹሃት ዝኣስርን ስርዓት ናብ ዝኾኑ ህዝብታት ይበጽሕ ኣሎ ።

ነቶም ዝሰምዑኒ ዘሎዉ ድማ ተስፋ ኣይትቁረጹ እብሎም !

እዚ ሕጂ ኣብ ርእስና ዝከዖ ዘሎ ስቅያት ካብ ስሰዐ ዝነቀለ – በቶም ብግስጋሰን ምዕባለን ሰባት ዝራዓዱ እኩያት ዝወረደ’ዩ ። ጽልኢ ከብቅዕ’ዩ ። ዉልቀመለኽቲ ክመቱ ።እቲ ካብ ህዝቢ ዝመንዝዑዎ ስልጣን ድማ ናብ ህዝቢ ክምለስ’ዩ ። ሰብ እምበር ሓርነት ኣይትሓልፍን’ያ።

ወታሃደራት ነቶም ዝንዕቅኹም ፡ ዘባሪኹም ፡ ንሂወትኩም ብኣሁድታት መቃቂሎም – ክትገብርዎ ዝግባእን  ክትሓስብዎ ዘሎኩምን  ንዝነግርኹም ኣረመናት፡ ነፍስኹም ኣሕሊፍኩም ኣይትሃቡ ! ናብቶም ከም ስታላ ሪኦም ዝምዝምዝኹምን ዝዕንግሉኹምን ፡ ከም መዝገብ ዝጥቀምልኩምን ። ናብዞም ዘይባህራዉያን ፡ ማሽን ዝልቦም ፡ ማሽን ዝኣእምሩኦም – ማሽን ሰባት ገዛእ ርእስኹም ኣይትወከሉ  ! ንስኻትኩም እስታላ ኣይኮንኩምን ! ንስኻትኩም ሰባት ኢኹም ! ኣብ ልብኹም ፍቅሪ ወዲ ሰብ ኣሎኩም ! ኣይትጸልኡን ኢኹም ! እቲ ዘየፍቅርን ዘይባህርያዉን’ዩ ዝጸልእ ። ወታሃደራት ንሓርነት እምበር ንባርነት ኣይትቃለሱ !

ከምቲ ኣብ ወንገል ሉቃስ(ምዕ -17) ተጻሒፉ ዘሎ ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ዉሽጢ ኩሉና’ያ ዘላ -ኣብ ዉሽጢ ሓደ ሰብን ጉጅለን ዘይኮነት ኣብ ኩሉ ሰብ’ያ ዘላ ! ኣባኻ ኣላ ! ህዝቢ ንስኻ ሓይሊ ኣሎካ – ማሽናት ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ። ሓጎስ ከምጽእ ዝኽእል ሓይሊ !ህዝቢ ንስኻ – ነዛ ሂወት ሓራን ምቅርትን ዝገብር  ፡ ነዛ ሂወት ድንቅን መሕለምን ዝገብር ሓይሊ ኣሎካ ።

ስለዚ – ብስም ዲሞክራሲ -ነዚ ሓይሊ ንጠቀመሉ – ኩሉና ሓደ ንኹን ።ንመንእሰያት መጻኢ ንሽማግለ ዉሕስነት ፡ ንሰባት ናይ ስራሕ ዕድል እትልግስ ሕፍርቲ ዓለም ንምምጻእ ንቃለስ ። ከምዚ ኢሎም እናተማባጽዑ’ዮም ኣረመናት ናብ ስልጣን ዝመጹ ። ስለ ዝሓሰዉ ድማ መብጽዐኦም ኣይተግበሩን ።ኣይትግብሩን’ዮም ድማ !!

ወልቀመለኽቲ ንገዛእ ርእሶም ሓራ ኣዉጺኦም ንካልኦት ግና ባራዩ ይገብሩ ። ነቲ መብጽዓ ንምትግባር ሕጂ ንቃለስ ። ካብ ጽልኢ ዘይተጻዋርነትን ስሰዐን ከነልግስ – ካብ ዶባዊ ሓጹራት ንክንእለ፡ ሓራ ዓለም ንምፍጣር ንቃለስ ። ምእንቲ  ‘ታ ብስነፍልጠትን ምዕባለን ናይ ኩሉ ሰብ ባህታ እተምጽእ ዓለመ- ርትዒ፡ ኩሉና ንቃለስ ።

ወተሃደራት ! ብስም ዲሞክራሲ ንዑመ ኩሉና ንሕበር !!

ሰሰናዩ !!

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in ስነ - ጥበብ, Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to መደረ ናይቲ ዓቢ ዉልቀመላኺ

  1. Tesfit Yohannes says:

    Ab kulu xhufatka btktelo agebab axehahfan wahzin kulu gzie ms agebku eye azyom hayalat xehafti kem zelewuna wn tezekakreni. ajoka dma ybleka medere eti wlke melaki btaemi fetyeya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s