” ንኽድዓት ዝኸዳዕኹ እየ ” በሎም !

ንመን ወደይ ንመንግስትና ?

ያያእ ንሶም ዳኣ ፡ ኣብ መሬት ኮይንና ዝወንጨፍናያ  እምኒ  ይትረፍ ንሎኻኺቶ  ኮኾብ ‘ያ ተዉድቅ ኢሎም ክደርፉን ንሕና ጎይቶት ጨመተን ሰብ ትንግርታዊት ወንጭፍን ኢና እናበሉ ክጃሃሩን ዶ በዛ እዝነይ ይስምዖም ኣየለኹን ።

. . ነይ ነይ ከምኣስ ኣይብልን !

ንመልሰይ ምስ ዝራጠ ከም ዝመደብኩሞ ሰሚዐ ኣሎኹ ። ዘበኑ ዘበነ ተወልፈፍ ድዩ ሓቀይ ! በሉ ዘራጢ ምባልኩም ዘይተረፍኩም ኩሩዕ ዘራጢ ምኻነይ ኣይትዘንግዑ’ሞ ኣነ ድማ ሓደ ኩሩዕ ዝኾነ ዛዕባ ወስ ከብለልኩም ።

ብኸምዚ ክጅምሮ . . . ።

ዛዕባ ዶ ገይርና ሓቀይ ?

ንሓደ ካብ ቃሉን መብጽዑኡን ዝቦኸረ ስብ ፡ ጠላም ኢልካ ጸርፍካዮ ምስ ዘይትዓግብ ካልእ ድልዱል ጸርፊ ሃሰዉ  ትብለሉ ። እታ ጸርፊ ጠላም  እተስምዕ ግና ካብ ጠላም ንላዕሊ ተሪር መልእኽቲ ከተሕልፈልካ ኢኻ ትደልያ ። ብዉከላዊ ኣዘራርባ ፡ ከም ሽቶል ንዓጽመ -ስጋ ናይቲ ጠላም ወገን በሲዓ ንመንፈሱ ትቀትል  በላሕ ቃል ክትከዉን ኣልዋ ።ጸርፊ ዘቡኡ ኩሉ ካብ ቃል ዝቅዳሕ ክንሱ ፡ ንሳ ግን ንኣካለ -መንፈስ ተጸራፊ  ዘዕኑ ረቂቅ ሓይሊ ከምዘለዋ እዩ ዝእመነላ . . .ነዛ ከዳዕ  ዝብልዋ ቃል !

ስርዓታት ድማ ነቶም  እንተ ንዐኦም ክጥዕሞም እንተ ንሓፋሽ ክጥዕሞ ኢሎም ካብ ዘዋደድዎ መሳርዕ ዝበተኹ ‘ከዳዓት’ ኢሎም ንሓዋሩ የጋንይዎ ። ህዝቢ ኣብ ጥልመትን ክድዓትን ዘሎዎ ኣጠማምታ መዝሚዞም ድማ ነቶም ንሓሳቦምን ዘይፍትሓዊ ኣካይዶኦምን ዝብድሁ’ዉን ” ከዳዓት ” ብምባል ፡ ህዝቢ ከምዝጽየፎምን ዝንጽሎምን ይገብሩ ።

ነዛ ግናይ ቃል ብእዝነይ  እንክሰምዓ ፡ ንእለት ነብሰ-ስጋይ ግፍፍ ኢሉ ካብ ኣካለይ ይዕዘር እሞ ኣስከሬን ዝተረፍኩ ኮይኑ ይስማዓኒ ይቆርር. .ይሽቅረርር ድማ ።ኣምላኽ ይመስገን ኣብዚ ካብ ርብዒ ዘመን  ብሰለስተ ዕድመ ዝዓቢ  ዕምረይ ፡ መብጽዓይ ሰይረ ከዳዕ ሲ ይትረፍ ጠላም ዝብልዋ  ጸርፊ እካ ቀሪባትኒ ኣይትፈልጥን እያ ።ወላ ብዋዛ . . .ወላ ንዋዛ !

ከም ሃገርይ ፡ ዓደይ ገዲፈ ምስ ተሰደድኩ ግና መንግስትና ከዳዕ ኢሉ ከምዘጠመቀኒ ተረዲኡኒ ኣሎ ።ሕጂ ደሞ  ንድሕሪት ተመሊሰ ስመይ ንከጽሪ ክማጎት ኮይነ ። ናይ ቀሳር ንቀሳር ሃብዎ ድዩ ዝበለ ኢዮሱስ ኩሩስቶስ ፡ ኣነ ግና ናይ መንግስቲ ንግዜ ሃብዮ ኢለያ ኣሊኹ ንነብሰይ ።

ኣብ ክንዲ ምስኪን መንእሰይ ኢሉ ምሳይ ዝዳናገጽ ‘ ኣታ ከዳዕ . . . ጽገባ ዳኣ” እናበለ ዝሕጭጨለይ ከምዚ ከማይ ተራ ዚጋ ምህላዉ ግና የሕዝነኒ ። ንባዕሉ ኣብ ዓዲ -ሓለፋ ተቀሚጡ  ብኣዱንያ ናጽነት እንዳኣማቱ እናተዛነየ ናዓይ ፡ ናዓኪ ፡ ናዓኻ ፡ ናዓኽን ፡ ናዓኹም የባጭወልና . . . .

ንባጫ ብባጫ ዘፋኑ ኒሕ የብለይን ። ሎሚ ኤርትራ ባዕሎም ዲኢሎም ብዝስሕቁ መባጨዉቲ እንክትሙጎስን ፡ ”ከይ ሃለዉ . .ኣለናልኪ ‘ እንበሉ ከታልልዋ እንክርእን ዝትንስእ ኒሕ ግና ኣሎኒ. . . ኒሕ ርትዒ ። ርትዐይ ንጠንቂ ስደት ኤርትራዉያን ብ ስነ-ቁጽራዊ ዓይኒ ‘ዩ ዝርኢ። ስለዚ ኣብዚ ዛዕባ እዚ 1+1=2’ዩ ።

ስደትን ክድዓትን

ሰብ ኣብ ዉሽጢ ዓዱ ይስደድ ፡ ዓዱ ገዲፉ ድማ ይስደድ ። ፈትዩ ይስደድ ተገዲዱ ድማ ይስደድ። ይፍቶ ይገደድ ግና ጠንቅን ሳዕበንን ስለ ዘሎዎ ፡ ንምፍትሑ ንምፍዋሱን ከቢድ ኣይኮነንን ።ከመይሲ ዘሰድድ ዘይብሉ ካብ ዓዱ ሪሒቁ ንመንነት እንዳኣማቱ ዘመኒ ምክንያት ፍጹም ስለ ዘይብሉ ።ዓለም እንክትፍጠር ዝተወልደ ብምኻኑ ድማ ኣዝዩ ንቡር ተርእዮ እዮ ። ናዓይ ካብ ስደት ንላዕሊ ሞት’ዩ ዘይንቡር ኮይኑ ዝስማዓኒ እንተበልኩ ድማ  ዘጋነንኩ ኣይመስለንን ።

እዚ ካብ ኤርትራ ዝፈስስ ዘሎ ባሕሪ ስደት ግና ንቡር  ክብሎ የጸግመኒ ። ንቡር እዩ ምባል ሓሊፍዎም ብሕብሪ ክድዓትን ጥልመትን  ክልቅልቅዎ እንክዕዘብ ድማ ንምቅባሉን ምርድኡን ኣመና ይጽገም። ኣይበልዑ ኣይሰተዩ ፡ ኣይራኣዩ ኣይተራኣዩ መናእሰይ መጻወትቲ ወኻሩ ሳህራ እናኾኑ ዘይ ልብም ኣእምሮ ፡ ሳሓቆምን ንእስነቶምን ዘየፋረቁ መናእሰይ ብዘይ መላስ ኣዉያት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ እናሃለቁ ዘይስንብድን ዘይጉህን ልቢ ናይ ኤርትራዊ ኢየ እንተበለኒ ‘ዉን ክኣምኖ ይጽገም . .

ጠንቂ ስደት ኤርትራዊ  !

ናዓይ እተን ጠንቂ ክልተ እየን ። መሰረታዉን ቀትታዉን ጠንቂ ኢለ ድማ ይከፋፍለን ።እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ነታ ሃገር ከም ኮቦርታ ሸፊኑ ዓቅላ ኣጽቢቡ ኣብ ሃለፍታ የእቲዋ ዘሎ ምኽንያት እዩ ። እዚ ጠንቂ እዚ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብዘያኣፋላላይ ፡ ኣብ ዉሽጢ ሃገር ይሃሉ ኣብ ደገ ፡ ኣብ ገጠር ይሃሉ ኣብ ከተማ ዝበጸሐ ፡ ሙሁር ኣይብል ዘይሙሁር ፡ ሃብታም ኣይብል ድኻ ፡ ተገዳላይ ኣይብል ሲቭል ፡ ዓቢ ኣይብል ንእሽቶ ፡ ሰብኣይ ኣይብል ሰበይቲ ብማዕረ ዝተንከፈ እዩ ።ካብ ምትንካፍ ሓሊፉ እዉን ንሂወቱን ናብርኡን ቁልቁል ኣፉ ዝኻዓወ ጠንቂ እዩ ። ንሱ ድማ ኣብታ ሃገር ዘሎ ዘይጡዕይ ፖሎቲካዊ ኩነታት እዩ ።

እዚ ድማ ብሓተታን መደረን ኣይክወል ፡ ብጓይላን ፈስቲቫልን ኣይሕባእ ። ኩሉ ንምሕብኡን ምኽዋሉን ዝግበር ሃተምተም ድማ ካብ ሓቅን ኩዉንነትን ዘጣልም ፡ መታለልን ጓል-መንገድን ‘ዩ ። ወይ ብእንግሊዝኛ procrastination ዩ ።

ነዛ ፕሮክራስትነሽን ትብል ቃል ምስ ጻሓፍኩ ፡ ፕሮክራስቲያን ዝባሃል ሕጊ ዘኪረ ኣሎኹ እሞ ፡ ቅድሚ ናብታ 2ይት ጠንቂ ምስጋረይ ብሓንቲ ምስ ዚ ሕጊ ትታሳሰር ናይ ግሪኽ ጽዉጽዋይ ከመንጉዎኩም ።

ቀደም’ዩ ኣብ ግሪኽ  ሓደ ፕሮክራስቲ ዝስሙ ኣረምን ሽፍታ ነይሩ ይባሃል ።እዚ ሽፍታ ናይ ሓጺን ዓራት ነበረቶ እሞ ንሓለፍቲ መንገዲ ሓባቢሉ ናብ ገዝኡ ምስ ኣእተዎም ኣብታ ዓራት ንክድቅሱ የገድዶም ነበረ ። ኣብታ ዓራት ዘደቀሶ ሰብ ሓጺር እንተኾይኑ ክሳብ ምስታ ዓራት ዝማዓራረ ብስንሰለት ኢደ እግሩ እናመጠጠ የደላድሎ . . .ኣሳቅዩ ይቀትሎ ምባል ይሓይሽ ። እቲ ስብ ነዊሕ ምስዝከዉን ድማ ነቲ ዘለል ዝበለ ኣእጋሩ ብፋስ ገይሩ ይቆርጾ ነበረ ይባሃል ( ስእሊ ታዓዘብ)።

ንፕሮክራስቲ እዚ ናይ ምምዕርራይ ጸወታ ይነብር ።ካብዚ ኣረመን ሽፍታ ዝተቀድሐ ሕጊ( ሕጊ ፕሮክራስቲ) ናብ ህዝቢ ዘስገድዱ ስርዓት ግና ኣብ ታሪኽ ዘይተራእዩ ኣይኮኑንን ።ኣብ ክንዲ ነቲ ህዝቢ ዝጥዕም ናይ ሕጊ ዓራት ዝሰርሑ ፡ ንህዝቦም ናብታ ስርሕቲ ዓራት ከም ፕሮክራስቲ ንዝሓጸረ እናኣንዉሑ ፡ ንዝነወሐ ድማ እናኣሕጸሩ ሰብ ዉዕለቱ ክመስሉ የምሰዉስዉሉ. . . ዘይንቡር ኩነታት ይፈጥርሉ !

ናብ 2ይት ጥንቂ ስደት ኤርትራዉያን ክምለስ . . . . .

እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ኣብ ቦትኡ እንከሎ ፡ ንዉልቀሰባት ብፍሉይ ዝጸሉ ኩነት ኣሎ። ‘ምስ ህዝብካ ማዓት ዳርጋ ጋዓት ‘ እናበሉ ነቲ መሰረታዊ ጠንቂ ክዕገስዎ ይጸንሑ ። ወይ ነቲ መሰረታዊ ጠንቂ ዝፈጠረ ኩነታት ንክልወጥን ክዕረን ተስፋ የሕድሩሉ  ። ኣብ መንጎ እዚ ግን ብቀጥታ ንዉልቆም ዝዉግእ ኩነት ምስረኸቦም ”ወይ ዘሉኻ ግበረሎም ወይ ድማ. . .” ኢሎም ሃገሮም ገዲፎም ይዎጹ።

ብስታስቲስቲካዊ  ኣዘራርባ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ መሰረታዊት ጠንቂ እያ ዘላ ።ሓደ ሚልዮን ኤርትራዊ ተሰዲዱ ኣሎ ኢልና እንተሓሲብና ድማኒ ሓድ ሚልዮን ቀጥታዊ ጠንቂ ስደት ኣሎ ኢልና ከነሕጽሮ ንኽእል ።

ኸዳዕ ዶ ስደተኛ ?

. . .ካብ ኤርትራ ቅድሚ ምዉጸአይ ምስ ነብሰይ ካብ ዝካታዓለን ዝነበርኩ ግድላት ‘ያ ።ዶብ ክሰግር ኣብ ዝወዳእኩሉ ቅነ ድማ ንሓንቲ ኣዝየ ዘኽብራን ዘፍቅራን ኣማኒተይ ሰበይቲ መርቅኒ ክብላ ምስ ከድኩ’የ እታ ግድል ዝተመለሰትለይ ። እታ ሓምሽተ ቓንቃ ሃገራን ወጻእን እትዛረብ ሰለስተ ገዛእቲ ኤርትራ ክኣትዉን ክወጹን ዝራኣየት ለባም ሰበይቲ ዝሃበትኒ ናይ መፋነዊ ማዕዳ ( ካብ ዝኽረተይ እየ ዝጽሕፎ ዘሎኹ )ብምስፋር እምባኣር ነዚ ዛዕባ ብምልክት ጥቅሲ ይዓጽዎ ኣሎኩ ‘ሞ ጠጥዑሙ ምሳኹም ይኹን ።

” . . .ኢዶ ነቂልካ ዶ ንስኻ ኻኣ ።እዚ ቆልዓስ ክንደይ ይዕገስ ኢለ እንድየ በዛ ልበይ ዝሓምየካ ነይረ ።በል ስክፍ ኣይበልካ . .ካብ ሰብካ ናብ ሰብካ ኢኻ ትኸይድ ዘሎኻ ። ኣብ ዕድመኻ ጽቡቅ ክትርእን ንጽቡቕ ክትነብርን ዕድል ክትረክብ ኢኻ ። ዓለም ተሰቂላቶ ዘላ ናይ ስልጣነ ጠረር ምስሓኾርካዮ ነቲ ካብዚ ጸላም ዘዉጻኣካ ኣምላኽካ ኣመስጊንካ ፡ ንሂወት ከም ቃሕታኣን ከምዊንታኻን ንበረላ ። ኪድ ጥዑም ብላዕ ፡ ጥዑም ድማ  ስተ  ። ብሓጎስ እናሳዕሳዕካን እናደረፍካን ንዳግመ ምዉላድካ ጸንብል ። ጻዓዱ ብሩኻት ፡ ናብ ዓዶም ስለ ዝመጻእኻዮም ጥራይ ከምዉላዶም ክርእዩኻን ማዕረ ነብሶም ከኽብሩኻን እዮም ።ንስኻ ግና ናይ ሓርነት ስደተኛ እምበር ናይ ባኒ ስደተኛ ከምዘይኮንካ ክትዝክር ኣሎካ ። ልዕሊ ኩሉ ነዛ ምስኪን ሃገርካ ዘክራ ።  ኣብ ጎኒ ዉጽዓት ዶዉ ብምባልን ፡ ነቲ ኣፍ ዘይብሉ ኣፍ ብምኻንን ጭዋ ዚጋኣ ምኻንካ ኣርእያ ። ብስማ ናብ ዝታኣከቡ ክትከይድ ኣይትሕፈር ። ሃይማኖትን ፖሎቲካን ናይ ዉልቂ ፡ ሃገርን ግና ናይ ሓባር ምኻና ብዓዉታ ጨድር ። ሓርነት ብሓርነት ብምሕሳብ እምበር ብትምኒትን ምህለላን ፡ ብትካቦን ልግስን ኣይትርከብን እያ ። ስም ሓርነት ክትጽዉዕ እንከለኻ ኩርዓትን ሓበንን ይሰማዓካ ።ሓቀኛ ሓርነት ካብ ሕድገትን ንጸላኢኻ ካብ ምፍቃርን እያ እትዉለድ ። ስለዚ ነዞም ኣሰደድትኻን ፡ ኣብ ወጻኢ ኮይኖም ዝባርይሎም ዘሎዉ ዓንገልቶምን ኣይትጽላኣዮም ። ካብ ሕልምኻ ንከታርፉኻ ‘ ኣታ ከዳዕ.’ ኢሎም ምስ ዝጸርፉኻ  ድማ ፍሽኽ እናበልካ . .” ንክድዓት ዝኸዳዕኩ መንእሰይ እየ ”በሎም ።

በል ናዓ ኺድ . .እሾኽ ኣይጋእካ ። እዝጋቢሔር ፡ ካብ ከታርን ከልካልን ፡ ካብ ባዓል በትርን ብረትን ኣገላጊሉ ናብ ዓዲ ዳሓን ብሰላም የእትኻ !

ሰሰናዩ !

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in ዛዕባ ዶ ገይርና ሓቀይ !. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s