ኣዒንቲ ልበይ !

ኣዒንቲ ልበይ ዝርእይኦ  ብርሃን ኣሎ ! ከም ፍሽኽታ ኣፍቃሪት  ዝላዝኡ  – ከም ጻሓይ ወጋሕታ ዝመልክዑ – ከም ብርሃነ ወርሒ ዝድምቀቱ  – ከምነጸላ ኣድማስ ዝምስፍሑ. . .  ብርሃን  ።  ዘይሃስስ ዘይደክም  ፡ ዘይድብዝዝ  ዘይፈዝዝ ብርሃን ። ምስ በረቀን   ምስደመቀን  ዘይርብርብ  ብርሃን ። እቲ እኳ ንጻሓያዊ ስርዓት  ዝስዕር  ብርሃን  – እቲ ንኣኻዉሕ  ትንፋስ  ዝስኩዕ  ብርሃን – እቲ  ምስ  ባሕሪ  ዝስዕስዕ ብርሃን ፡ ንልበይ  ናይ ዘልኣለም ቀለባ  እዩ ። እቲ ንጸላም  ፍርሐይ ፡ ራዕደይን ማእሰርተይን ዝዋሓጠ  ብርሃን  ድማ  ዘልኣለማዊ  እዩ ።

ኣዒንቲ  ልበይ  ዝርእይኦ ወቅጢ ኣሎ !  ከም ሕቅፎ  ወላዲት  ዝሞሞቅቱ ፡ ከም ዳሃይ  ኣዕዋፍ  ዝህድኣቱ ፡ ከም ሰማይ  ክራማት  ዝኹርዓቱ  ! ሱሉምን ጉሩምን  ! ብዕምበባታትን ሳዕረ ማዕርን ዘገጸ ፡ ባኣእካልን ኣትክልትን  ዝተሞጎሰ ! ኣብ ኣርዑት ራሕስን ጽጋብን ዝተቆርነ ወቅጢ ።

እቲ እኳ  ወኻርያን በጊዕን ወቃቢኡ  ሰለብወን ኣብ ሸኻታቱ ተማሓዝየን ዝዛዉናሉ ወቅጢ  –  ዝብእን ኣድግን ህድኣቱ መሲጥዎም ኣብ ልሙዕ ኣኽራናቱ ተኾይጦም ዕላል ዕርክነት ዘዕልልሉ ወቅጢ –  ኣንበሳን ጤሌ -ቤዱን ሰላሙ  ዓጂብዎም ርእሲ ንርእሲ ዝሓድርሉ ወቅጢ  ፡ ንልበይ ናይዘልኣለም ጽባቀ እዩ ። እቲ እካ ናይ ዘበናት ጽልኢ ፡ ቅርሕንቲ ፡ ብደዐን ትዕቢትን ኣዉጺኡ ብከብካብ  ዝኣተወ ወቅጢ ፍቅሪ ፡ ስኒትን  ሕድገትን ድማ ዘልኣለማዊ እዩ ።

ኣዒንቲ  ልበይ ዝርእይኦ ናጽነት ኣሎ ! ዘይእሰር  ዘይሕየር ፡ ዘይምቀል ዘይንቀል ፡ ዘይዕቀን ዘይምተር ፡ ዘይሽረፍ  ዘይጉረፍ ፡ ዘይእከብ  ዘይዕጸፍ . . .ናጽነት ። ካብ ሂወትን ፍቅርን ዝዓቢ ፡ ካብ ሓቅን እምነትን ዝከብር  ናጽነት ።ንሱ ዝሕዞ  ‘ምበር  ታሓዚ ዘይብሉ ፡ ንሱ ዝዉንኖ ‘ምበር ወናኒ ዘይብሉ ናጽነት ። ንርእሱ  ሓራ ገይሩ ንኣእሙሮን ልሳንን ፡ ንኢድን እግርን ሓራ ዝገብር ናጽነት ።

እዚ ዝሓስብን ዘሕስብን – ዝጽሕፍን ዘጽሕፍን  – ዝነብብን ዘናብብን  – ዝንቃሳቀስን ዘንቀሳቅስን – ዝፈርድን ዘፋርድን  –  ዝመርጽን ዘማርጽን  . .ናጽነት ንልበይ ናይ ዘልኣለም መሕደሪኣ እዩ ። እቲ እኳ ንሙቁሐይ ሰይሩ ንኣእሙሮይ ኪኖ ደረት  ሰማይ ክዕዘር ዝሓደጎ ። ንሙቁሐይ ሰይሩ ንልሳነይ ሓቂ ክጸዉያ ዝፈቀደ ። ንሙቁሐይ  ሰይሩ  ንኣእጋረይ መሬት ዓደን ደልዲለን  ክረግጻ  ዘኽኣለን ። ንሙቁሐይ  ሰይሩ ንባይቶይ ኣብ ከዉሒ ኣስራዚ ዘቆመ ። ንሙቁሐይ ሰይሩ ክመርጽን ከምረጽን  ዝወሰነ ናጽነት  ድማ ዘልኣለማዊ እዩ ።

ኣዒንቲ  ልበይ ዝርእይኦ ሕዝቢ ኣሎ ! ብሰንሰለት ፍቅሪ ዝተጠምረ – ኣብ ናዕታ ሓድነት  ዝሰመረ  –  ምክብባር ዝገርሁ ፡ ስኒት  ዝእኽሉ ህዝቢ ። ፍስሃ ቆሪሱ ፡ ቅሳነት ተመሲሑ ሰላም ዝድራሩ ህዝቢ ። ማዓልታቱ ከም ማዓልታት መንግሰተ ሰማያት ህዱኣትን ቁዱሳትን እየን ። ለይትታቱ ከምቲ ካብ ከናፍር ኣፍቃሪት ዝቅዳሕ  ስዕመት መቀረት ኣለወን ።ልዙባትን  ሙቁራትን እየን ። ክከም ክእለቱን ሞዩኡን ጻሓይ በርቂ ንዕዮ ምስ ወፈረ ፡ ምሸት ጻማ ጻዕሩ ሓፊሱ ናብታ ፍስህቲ ቤቱ ይምለስ ። ዛንታታት ኣቦሓጎታቱን ዓለምን እናተረኸ ድማ  ምስ ደቁን ሓዳሩን ዝተባረኸ እንጀራ ይቆርስ ።

እዚ ንክብሩን መሰሉን ዘይደንን ሕዝቢ ።  ንሰረቅትን ሸፈጥን ዝቃጻዕ ህዝቢ  ። ንፍትሒ ዝቀነዐ ንሓርነቱ ዘይማጻደቅ ህዝቢ ንልበይ  ናይዘልኣለም ወገና እዩ ። እቲ እኳ ንክብረይ ዝመለሰ ፡ ንሓርነተይ ዶዉ ብምባል ንመሰለይ ዘሕቆፈኒ ህዝቢ ድማ ዘልኣለማዊ እዩ !

ኣዒንቲ  ልበይ ዝርእይኦ መንእሰይ ኣሎ ! ከም ሓዊ ዘቃጽል ሙቆት ዘሎዎ – ከም ንፋስ  ዝጋነጽ ሓይሊ ዝዉንን – ከም ማይ ናብ ዘይኣትዎ ዘይብሉ ብልሓተኛ ። ንዕኡ ዘጸግሞ ገለ እካ የልቦን ። ደረትን ዶብን ስለ ዘይቅበል ከልካልን ዓንቃፍን የብሉን ። ቀርቅረ ልቡ ናብ ዝወሰደቶ ኣንፈት ድማ ብትብዓት ይኸይድ ። ንሱ  ብፍቅሪ ጥበብ  ልቡ ዝተሰርቀ  ጎቦዝ’ዩ ። ጥበብ’ዉን ካብኡ ድቂ  ስለ ዝሓዘት ፡ ንዕኡ ዝመስሉ ማናቱ ወድን ጓልን ክትወልደሉያ ። ነቲ ወዲ ስልጣነ ፡ ነታ ጓል ድማ ቅሳነት ኢሉ ክሰምዮም እዩ ።

እዚ ጎይታ መጻኢኡ ዝኾነ ፡ ንፍትሒ ዝጭድር ፡ ንመሰሉ ተቢዑ ዝጣበቅ ፡ ንሓርነቱ ዝተንሰአ መንእሰይ ንልበይ ናይዘልኣለም ኣፍቃሪኣ እዩ ።እቲ እኳ ንመጻእየይ ዘዉሓሰ  ።  መሰለይ ፈለጠ ፡ክብሪ ተጎናጺፈ ኣብ ጎደና ናጽነት ብኩሩዕ ሓርነት ሸናዕ ክብል  ዝገበረኒ መንእሰይ ድማ  ዘልኣለማዊ  እዩ ።

ኣዒንቲ ልበይ ዝርእያኣ  ሃገር ኣላ ! ከም ናይ ምድረበዳ ሽያኽ ማይ እትናፈቅ  – ከምቲ  ኩቡር ኣልማዝ እተዋናዉን – ከም ምቁር ሕብስቲ እተሀረፍ  – ከም ቀናዪ  ነቢት እተብህግ . . .ሃገር ። ገማግማ መራኽብ ፍቅርን ምሕዝነትን ዘንሳፍፋሉ ዑንቅን ዘይትን ዝፍልፍል ባሕሪ ኣሎዎ ።ጎላጉላ ድማ ኣትክልቲ ሩፍታን ዕረፍትን ዝቦቀለሉ ብሩሩን ወርቅን ዝሕፈሰሉ ለምዒ ፍጹም ህዳኣት’ዩ ።

ኣዕዋፍ ሰላም ኣብ  ናሕሲ ከተማታታን ገጠራታን ቤት ኣለወን – ኣብ ዝነበራ ነይረን  ምሕዳረን ናብኣ ይበራ ። ኣማልኽቲ ፍቅርን ስኒትን ነታ ሃገር ከም ናይ ግሎም ግዛኣት  ስለ ዝሓስብዋ ፡ ንዶባታ ብሰይፊ ነበልባል ሓዊ ሓጺሮሞ ኣሎዉ ። ደጊም ፡ ህድኣታ መንጢሉ ንናብራኣ  ከርዕድ ዝህቅን  ሓደ እኳ የልቦን ።  ንሰላማ ክጎድእ ናብ ከተማታታን ገጠራታን ኣእማን ሓዊ ዝድርቢ ሓደ እኳ ኣይርከብን ።

እዛ ንፍትሒ ዝቆመት ፡ ብመሰል ዝተነድቀት ናይ ሓርነት ገዛ ዝኾነት ናጻ ሃገር ንልበይ ናይ ዘልኣለም ዓዳ ‘ያ ። እታ እኳ ፍትሒ ዘንገሰት ፡ መሰል ዝኣወጀት ፡ ሓርነት ዝሃይማኖታ ናጻ ሃገረ ድማ ዘልኣለማዊት እያ !

ሰስናዩ !

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in መዝሙር ሓርነት. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s