ካብ ኣድጊ ዝደለየስ ኣድጊ ዝበለ !

እዛ  ቢሂል  ካብዚ እያ እትብገስ . . . . .

ሓደ  ሚስኪን  ሓረስታይ  ቀዉዑ  ቀዲሉ  ምእኩትን ህጡርን  ፍርያት  ምስ  ሓፈሰ  ፡  ኣእኻሉ ናብ ዕዳጋ  ዘዉርደሉ ኣድጊ  ክልምን  ናብ  ሓደ ኣድጊ ዝነበሮ ወዲ ዓዱ ይኸደልኩም ።

”ከመይ ኢላትኩም ኣምሰኹም ” ኢሉ ናብ ገዛ  እቲ  ባዓል  ኣድጊ ምስ ኣተወ ዶ ዘምጸኦ ይግበር ፡ ቡኑ እናኣጻረረ  ዝተባህለን  ዘይተባህለን  ከዉሪ  ኣማሰየ ። ሻቡ  ድማ  ካልእ ወዲ ዓዱ ” ሰባ ገዛ . . .ኣታ ከመይ ኢልኩም ኣምሲኹም ” እናበለ ሁርግ  ብምባል ፡ ካብ  ሰብ ገዛ መልሲ ከይተቀበለ ፡ ኣድጊ  ደልዩ  ከምዝመጸ ልዳት በሪ ተጎዝጊዙ  ብጠጠዉ ሓበሮም ። ሰብ ገዛ  ድማ ዘረባ ከየድገሙ ፡ ነቲ ኣብ ገበላ ዝነበረ ኣድጎም  ንክወስድ ፈቀድሉ ።

ወዮ እቲ ዝምጸኦ ዝረሰዐ ሓረስታይ  ድማ ፡  ንሱ ‘ዉን  ኣድጊ  ደልዩ መጺኡ  ከምዝነበረ ተናዘዘ  ። ሰብ ገዛ  ድማ ፡

”ካብ ኣድጊ  ዝደለየ ፡ ኣድጊ  ዝበለ ” ብምባል  ኣፋነዉዎ  ይባሃል !

ኣዝያ መሳጢት ዛንታ  እያ ። ዕምቆትን ተግባራዉነትን  ሓድጊ  ናይዛ  ዛንታ  ዝኾነት  ቢሂል  ድማ  ኪኖ  ኣብ  ማዓልታዊ  ሂወትና  ዝኸየድ ስነፍልጠታዊ  ልክዕነት  ኣሎዋ ። ከምዘይ መብዛሕትኡ ምስላታትናን ቢሂላትና ካብ ምዕዶ ዝሰገረ  መልእኽቲ ሓዚላ  ትርከብ ።

ብህኩይ ኣዒንቲ  ምስ  እንርእያ  ” ዘምጻካ  ግበር  ”ትብለና  ዘላ  ኮይኑ  ይስማዕና ይኸዉን ። እንተ ወሰድናያ ‘ዉን  ኣበሳ የብልናን ። እቲ ከተሕልፈልና  ደልያ ዘላ መልእኽቲ  ግዳ ኣዝዩ ፍሉይ ኣዝዩ ድማ ሓያል’ዩ  ። ፍሉይ ዝገብሮ  ሞራላዊ ፡ መንፈሳዉን ስነፍልጠታዉን ሓቂ ስለ እተልዕልል ። ሓያል ዝገብሮ ኸኣ ሓንሳብ እቲ መልእኽቲ ምስዝስቆረና እሞ ፡ ኣብ ሂወትና ከነተግብሮ ምስ እንፍትን ንእለት ሂወትና ስለ ዝልዉጠልና’ዩ ።

ቅድሚ ምቅጻለይ ፡ ደጊመ  ይጽሕፋ ኣሎኹ !

‘ካብ ኣድጊ  ዝደለየ ኣድጊ  ዝበለ ‘

ካብቲ ብዙሕ ንኹሉ ሰብ ዝብጽሖ ባህርያት ፡ ደቂ ሰብ ደለይቲ ምኻንና እዩ ። ናይ ገለና’ሞ  ካብ ድለታትና ምፍቃድ ፡ ጸጉሪ ርእስና ምፍቃድ ይቀለና  ።  ክንምነ  ክንብህግ  ክንሓልምን ክንደልን ወጊሓ ትዓርበና ። ነፍሲ ወከፍ ካሊኢት  ወይ  ዕለት ናታ ድለት ሒዛ ደበኽ ትብለና  ።

ዘረባና ንምእሳር ክጥዕመና . .ፈጺሞም ድለታት ዘይብሎም  ክህልዉ  ከምዝኽእሉ ክንዝክር ኣሎና ።ኣብዚ ብዛዕብኦም  ምዝራብ ግና ሕጂ  ሳዓቱ ኣይኮነን ። እቶም  ድለታት  ኣሎና  እንብል  ድማ ንድለትና ክሳብ  ክንደይ ንፈልጦ ምፍላጥ ንሰናይና እዩ ።

1ይ ክፋል ዕላል ድለት . . . .

— ደቂ ሰብ  ድለታት ኣሎዎም ዶ ኢልና ?

— ጽቡቅ እንካዓነይ . . .ዘይደሊ ኣይወለድ

— ንድለታቶም ግና ይረኽብዎም ዶ ?

— ኢሂናይ ዳኣ

— ብኸመይ ወደይ ?

— ብምሕታት . . ብምሕታት . . . ብምሕታት . . .ብምሕታት

እዚ ድማ ናብታ  መንቀሊት ጽሑፍና ኮይና ዘላ ዛንታ ዶ ይመልሰና . . .

ምድላይን ድለትካ ምርካብን ይፋላለዩ ። እንታይ  ትደሊ  ኣሎኻ  ብዘይየገድስ  ክትሓተሉ  ኣሎኻ ። ብልብኻ ፍቅሪ ፡  ዓወት ፡ ገንዘብ ፡ ሓርነት ፡ ፍትሒ ዲኻ ትደሊ ዞሎኻ ? ባዕሉ  ፈረስ ጊዜ  ሰሪሩ ክመጸካ ዲኻ ትጽበዮ ዘሎኻስ ወላ ፈረስ ሕቶኻ  ስሪርካ ኢኻ  ትኸዶ  ዘሎኻ ?

ንኣብነትሲ . . .

ሓደ  ሕልፍን ፍሽክን ክብል ንልብኺ ከም ዓካት ዘስኮርድድ ጎበዝ ኣሎኪ  እንተኾይኑ ፡  ኣይትማትኢ ፡ ኣይትሰከፊ ፡ ኣይትፍርሒ ፡ ቅርብ  ቅንዕ ኢልኪ ” ፈተካ ኣሎኹ ‘ በልዮ ! ሕራይ  እንተበለ ማርያም  ሕራይ  ትበልካ ኢልኪ  ቀዳመይቲ ስዕመትኪ ተስጠማቅሪ  ። እምቢ  እንተበለ . .ጦን  ይሓንግጦ ፡ ንዓኺ  ትመስል  ሚለን  ቆልዓ  ከሲሩ  ይተርፍ ። ንስኺ ድማ ንዝደለኽዮ ስለ ዝተጣበቅክሉ  ጥራይ  ዕግበት ተደሪርኪ ፡ ዘይከም ካልእ ለይቲ በጥ ኢልኪ ትሓድሪ  !

ዘረባ ቀይር እንተበልክኒ . . . .

ሓንቲ ሓቂ  ኣላ !

ርትዓዊ  መልሲ  ናይዝኾነ  ርትዓዊ  ሕቶ  ክልተ ጥራይ ‘የን . . እወ ወይ  ኣይፋል ! ካብዚአን  ዝወጽእ  መልሲ እንተ ኣሎ ፡  ወይ እቲ  መልሲ ወይ  ድማ  እቲ  ሕቶ  ዘይርትዓዊ  ነይሩ  ኢልካ  ምድምዳሙ ንባዕሉ ርትዓዊ  መደምደማታ እዩ ። ኣብ ማዓልታዊ  ሂወትና  ዳሃይ ናይዘን  ክልተ  ማሓዙት  ከይሰማዕና  ዘዋዓልናላ  ማዓልቲ  ድማ  ትከሰስ ።

እታ ርትዓዊት ሕቶ !

ኣብ ማዓልታዊ ሂወትና ማእለያ ዘይብሎም ሕቶታት ኢና ነልዕልን ንሓትትን ። ርትዓዊ ሕቶ ኣብ ምቅራብ ግና ወይ ንቦክር ወይ ንስሕት ። ንርትዓዊት ሕቶ ብምክንያታዊት ሕቶ ገልቢጥና እንተሪኢናያ ፡ እታ ክትምለሰልና  እንጽበያ ሕቶ ምክንያታዊት ድያ ኣይምክንያታዊት ኢልና ምስ እንመዝና  ኢና ንርትዓዉነታ  እንርዶኦ። እቲ እነቅርቦ ጠለብ ንባህራዊ ሕገ – ኣድማስን ተፎጥሮን ዘይጻረር  ምኻኑ ምርግጋጽ’ዉን ጽቡቅ እዩ ።ንደረታት ባህሊ ፡ ሓፈሻዊ ቕቡል ሓሳባትን ፖሎቲካዊ ቁኑዕነትን  ዝጥሕስ ምስዝኸዉን ግን ሕቶኻ ካብ ርትዒ ከምዘይወጸ  ክትኣምን ኣሎካ ።

ንኣብነት . . . .

ኣነ ሕጂ ሚልዮን ናቅፋ ይደሊ ኣሎኹ ኢልካ ምሕታት ርትዓዊ እዩ ። ምናልባት እቲ ጥማራት እግሪ እዉጺኡ ገዛይ እንተዘይመጸ ኢልካ ትሓስብ እንተኣሎኻ ግና ካብ ርትዒ ምሉእ  ብምሉእ ሲሒትካ ኣሎኻ ። እቲ ድለትካ ዝገለጽካሉ ሓይሊ ይኹን ሰብ  እኮ  ናብቲ እቲ ጥማራት ተቀሚትሉ ዝርከብ  ቦታ ዝወስደካ  ካርታ  እዩ  ዝህበካ ። ንስኻ ድማ ጥማራትካ ክትደሊ ካርታካ ናብ ዝወሰደትካ ትግስግስ. . . .

ሕማቅ ልምዲ !

ብባህሪና  ንኣወንታ  እምበር  ንኣሉታ  ዝቅበል  ኒሕን ትዕግስትን ካባይ  ጀሚርካ  የብልናንን   ። በዚ  ድማ  ካብ  ምሕታት ድለትና ሓቢእና  ምስ ግሁይ መንፈስና  ክንነበር ንመርጽ  ።  ኣብ  ሂወተይ  ሳኣን ጽምም ኢለ  ዝድልየኒ  ዘይምሕታተይ  ዝተረፈኒ  ነገር ክሓስቦ  እንከሎኩ ክሳብ  ምስትንፋስ  ዝስእን’የ  ዝጣዓስ ። ኩርዓተይ  ዓጂቡኒ ይዕበ  ምንባረይ ድማ ይዝክር ።  ብትዕቢት እትቁረስ  ባኒ ፡  ብትዕቢት እትጥረ ጥበብ ፡  ብትዕቢት እትመጽእ  ሻም ግን የላን !

ሓቂ ዘረባ  ካብ  ዓይንኻ ዓሚትካ ምሕታትትሲ ፡ ንድለትካ  ክትሓብእ  ምፍታን  ይኸብድ ። ብዙሕ ጻዕርን ፡ ማእለያ  ዘይብሉ  ጻዓትን  ይሓተና ።

ሂወት  ነቲ ቅኑዕ ሕቶ  ንዝሓትት ፡ ቅኑዕ  መልሲ  ምቅባል  ኣመላ እዩ !

ቅኑዕ  ዝባሃል ሕቶ ኣብ ቅኑዕ ግዚ  ዝቀርብ  እዩ ። እታ ብኹሎ መዐቀኒ ቅንዕቲ  እትባሃል ግዜ ድማ ሕጂ’ያ ። ሕጂ ነቲ  እትደልዮ ምስ ትሓተሉ ፡  እቲ ወሃቢ ድማ ሕጂ   እቲ እትጽበዮ  መልሲ  የዕሙኾካ ።

2ይ ክፋል ዕላል ድለት!

— ስለዚ ኣብ ጉዳይ ድለትሲ ሓታትን መላስን ኣሎ ማለት’ዩ?

— ከመይ ዳኣ

–ተቀባልን ዋሃብን ድማ ኣሎ መስለኒ?

–ብርግጽ’ምበር

— እሞ  ሓደ ኣፊቱ ዳኣ ጎይታ መልስን ምሃብን  ዝኾነ ምርኡይ  ኣሎ ዘይትብለኒ ?

— እታ ምርኡይ . . .ሓይሊ ማለት  እንተኾይና ፡ እወ እያ እታ መልሲ ። ኣብታ ኣብ መእተዊ ጽሕፍና ዝጠቀስናይ  ዛንታ ዶስ ሓታትን መላስን ፡ ተቀባልን ዋሃብን  ከምዘሎዉ ኣይራኣናን ።

ጎይታ ኩሎም ድሌታት ግን መን እዩ ?

ንሓደ  ነገር ኣጸቢቅካ  ምስ  እትደልዮ ኣድማስ ብኣድማሱ ምሳኻ ተመሻጠሩ ከም ትጭብጦ ይገብር ”  Paulo coelhe

እዝጋቢሔር ፡ ተፈጥሮ ፡ ኣድማስ . . .ወዘተ ። ንኹሉ ዉህብን ዘይዉህብን ጎይታ  ከምዘሎዎ ምርዳእ ጥራይ እኹል’ዩ ። ናብ ሓደ ጎይታ ቀሪብካ ብከመይ ጉዳይካ ተሳልጥ ምፍላጥ ድማ  ጥበብ እዩ ። ብትሕትና ፡ ቅንዕናን ግሉጽነትን ርትዓዊ ሕቶ እንተሓቲትካዮ ፡  እትጽበዮ መልሲ እዩ  ዝምልሰልካ ። እንተተገሪህካ ፡ እንተሰሲዕካ ንጎይታኻ ካብታ ሽመቱ ወይ ካብታ ግዝኣቱ ምቀለኒ እንተኢልካዮ  ዝስዕብ  ጣጣ’ሞ መን  ይስሕቶ ።

መፋነዊ ዛንታ . . . . . .

ሓደ  እዋን  ኣብ ሓንቲ ዓዲ ዝናብ  ብምድንጋዩ ተቀማጦኣ ድርቂ ከያኣትዎም ስለ ዝሰግኡ ናብቲ ወትሩ እንክሽገሩ ምኽሪ ዝሓትዎ ዝነበሩ ጥበበኛ ወዲ ዓዶም ታኣኪቦም ከዱ ። እቲ ጥበበኛ  ሰብኣይ ነቲ ኣብ ኣፈፈት ቤቱ  ዓጊጉ  ዝነበረ  ህዝቢ   እንታይ ከምዝደለየ ሓተቶ ።

” እኖሆ ክረምቲ ምድሪ ጥብ ትብል ማይ  ሲኢና ፡ ንስኻ  ኩል ግዜ ሽግርና ትፈትሓልና ነይርካ ኢኻ’ሞ  ሕጂ ድማ በቲ ጥበብካ ማይ ከተህርመልና ኢና መጺእና ” ኢሎም ብሓባር  መለስሉ ።

እቲ ጥበበኛ  ሰብኣይ ድማ ” ማይ ከምዘህርመልኩም እሞ ታኣምኑ’ዶ”  ብምባል ካለአይቲ ሕቶ ሓተቶም ። እቲ ጨነቆ  ህዝቢ ኸኣ ብሓደ ድምጺ ” እወ . .እወ ” እናበለ  ጨረሐ ።

” ከምዘህርመልኩም  እንተታኣምኑስ . .ጽላል ሒዝኩም  ምመጻእኩም ”ኢሉ ጥራሕ ኢዱም  መለሶም ።

ስለዚ ድላይካ ንምርካብ ምሕታትት ጥራይ ዘይኮነ ድላይካ ከም እትረኽቦ  ምእማን ‘ዉን ኣገዳሲ  ምኻኑ ብምስማር . . .ድለትና  ክንረክብ ንሕተት . . ንሕተት . . ንሕተት . .ንሕተትትትትትትት

በሉ. . .ነታ  ኣርእሲቲ  እዚ ጽሑፍ ዝኾነት ቢሂል ንዓኣን ካብኣ ዝፈልፈላ ካልኦትን ጠቂሰ ነዚ ጽሑፍ ክዛዝሞ ።

ካብ ኣድጊ ዝደለየ ኣድጊ ዝበለ

ካብ ፍቅሪ ዝደለየ ፍቅሪ ዝበለ

ካብ ዓወት ዝደለየ ዓወት  ዝበለ

ካብ ገንዘብ ዝደለየ ገንዘብ ዝበለ

ካብ ሓርነት ዝደለየ ሓርነት ዝበለ

ካብ ፍትሒ ዝደለይ ፍትሒ ዝበለ

ሰሰናዩ !

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in መነቃቅሒ. Bookmark the permalink.

1 Response to ካብ ኣድጊ ዝደለየስ ኣድጊ ዝበለ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s