ቅልዕቲ ደብዳበ ናብ ኢሰያስ ጸጋይ

ዝኸበርካ  ኢሰያስ

ስለምንታይ ነዛ  ደብዳበ  ይጽሕፈልካ  ኣሎኹ  ኣይርዳኣንን’ዩ  ዘሎ  ። ስምባደ  ዝነዉነዎ  ባሕሪ ከብደይ እንከዕለብጥ፡ ዝደፈኦ ንብዓት ግን፡  ብመሳኹቲ  ኣዒንተይ  ክዞርቅ  ይደናደን  ከም ዘሎ፡  ክሓብኣልካ   ኣይደልይን’የ ። ብኣኻ’ኳ –  ናብቲ  ናሓዋሩ  እትሕባኣሉ  ሰፈር  እናኸድካ ዘይታሓጎስኩ ፡  ስሚዒተይ  ሓቢአ  ከማስን  ክቅንን  ስለ ዘይደሎኹ’የ  ነዛ  ደብዳበ   ዝጽሕፈልካ  ዘሎኹ ። ምናልባት፡  ናይ  ” እዝጊሔር  ሰላምታ ” ‘ዉን  ስለ  ዘይነበረና ግዳስ  ነዛ  ደብዳበይ  ሸለል  ከይትብላ  ዘሎኒ  ስክፍታ  ክገልጸልካ  ይፈቱ ።

ዘይትፈልጠኒ ደኣ   እንታይ  ክትብል  ኢልካ  ጺሒፍካለይ ?

ነዛ  ሕቶ  ክጽበያ’የ  ጸኒሐ  ። ኣቀዲመ  ኣብ ኢንተርነት  ዘሰምበድ  ዜና  ኣንቢበ ። ”ኢሰያስ  ጸጋይ  ብሃንደበት   ዓሪፉ!” ዝብል  ኣርእስቲ  ዘሎዎ ፡ ሓጺር መርድእ’ዩ  ።  እቲ  ቅድሚ  ገለ ሳምንቲ  ኣብ  አሪ -ቲቪ  ዝራኣኹዎ  ስእልኻ  ኣቡኡ።  እታ  ግንንቲ  ስምካ’ዉን  ኣቡኡ  ኔራ  ። ብ’ዒንተይ  ንዘንበብክዎ  ክኣምን   ኣይከኣልኩን ።  ሓቂ  ዘረባ  ብዓይነ -እዝነይ  ንዝራኽዎን  ዝሰማዕዎን  ምእማን  ካብ  ዝገድፎ  ሓየለ ኣሎኒ  ። ንመርድእ  ዕረፍትኻ  ግን  ከይኣመንኩዎ  ወላ ፡ ዉሽጠይ ሓቦጭቦጭ  ከምዝበለኒ  ዶ  ክነግረካ ?

እንታይካ’ሞ ኮይነ  ኣነ ?

ከምኡ ኢልካ ከይሓተትካኒ ዶ  ክቅድመካ  ?

ሓቂ  ድዩ . . .ብሓቂ  ዓሪፍካ !

ደሓን . .ደሓን  ኣይትመልሰለይ ። ቅድሚ  ገለ  ደቃይቅ  ናብ  ኣስመራ  ደዊለ  ኣረጋጊጸ’የ ።  ሓሚምካ  ከምዝቀነኻን  ፡  ትማሊ  ከምዝዓረፍካን  ብጉሁይ  ቃና  ዝነግረኒ  ዓርኪ  ረኺበ ።

ስለዚ  ሓቂ  እዩ !

ሓቂ  ብሓቁ  መሪር  ሓቂ ። እዚ  ሕልሚ  እንተዝኾነለይ  ደስ ምበለኒ ። ንዕረፍትኻ  ድማ  ወላ ሽሕ  ግዜ  ይምረር  ኣሳትያ  ብርዚ   ምሰተኹዎ  ።  ነገር  ግን  ከም ዎዮ  ትማሊ  ባዕልኻ  ዝበልካዮ’ዩ ።

”ሕልምን   ጋህድን  በበይኑ  እዩ ”

ትማሊ’ዶ  ኣልዒለ . . . .

እታ  ትማሊ  እትብል  ተባዕ  ፊልምኻ  ፡  ኣብ ኤሪ -ቲቪ  ምስ ተረኣየት   ምሽ  ‘ሓዳስ  ኤርትራ ‘  ንክብራ  ከተዕኑ  ዝሑል ኩናት  ወሊዓትላ  ነይራ  ። ሽዑ፡  ባዓል  ኣነን  ካልኦትን   ፡ ኣብ ጀርዲን  ናይ  ሃኮሰአ  ኮይንና ፡ ቢራና  እናኣጣመምና  ንስሕቅ  ኔርና  ። እቲ  ‘ባርያ  ፕረስ ‘ ሃገርና  ታሪኽ  ከዐሪ  ዘይጎየየስ ፡  ከምዚ  ከማኻ  ታሪኽ  ዝገልጹ  ክረክብ  እንከሎ  ዓጽዕጽ የብሎ ‘ታ . . .ትም ኢሉ  ይዕጭዕጭ  ።  ባዓል  ኣነ ድማ  ብጽላሎት  ፍርሕና  ታሓቢእና  ንጨርቀሉ ነርና። . . . ጭርቃን  ኣስመራ ‘ዶ ጠፊኡካ !

ንትማሊ ኣብ  ሎሚ !

ሕጂ  ደኣ  እንታይ  ድየ  ከዘክረካ !  ኣነን  ንስኻን  ደኣ  ንፋለጥ እንዲና ።  ኣብዚ   ኣብ  ላዕሊ  ዝገለጽኩዎ  ቅነ  ዶ  በስበሰብ  ገይረ  ምስረኸብኩኻ ፡  ኣብ ገበላ  ናይ ሙሎቨር  ሻሂ  ኣናሰተና  ኣየዕለልናን ግዲ? ጌጋ  ይኽለኣለይ   እምበር  ንስኻ  ማይ ጋዝ  ኢኻ  ዝሰተኻ  ፡  ኣነ  ድማ  ማኪያቶ. . .ብዝኾነ  ኣብታ  ዘይመልክዓ  ዝዋሃባ  ዝነበረት  ድንቂ ፊልም  ዘሎኒ  ተሞስጦይ  ብዘይሕብእብእ  እየ ነጊፈልካ  ። ነቲ  ናብ  ሓዳስ  ኤርትራ ክልእኮ  ዝሓስብ  ዝነበርኩ ‘ትማሊ  ኣብ ሎሚ ‘ ዝብል ፡  ዉልቃዊ  ገምጋመይ  ዝሓዘ  ጽሑፍ  ከምዘርኣኹኻ ትዝክር ኢኻ  ።  ነቲ 10 ገጽ  ዝነበሮ  ጽሑፍ ኣሻብካ  ነቢብካዮ እዝጊ  ዋናኻ ! ሓንሳብ  ክጽበየካ  ሓቲትካኒ፡ ናብቲ  ነቶም  ”ደቀይ”  እትብሎም ቆልዑን  መንእሰያትን  እተሰልጥነሉ ፡  ኣብ ጎኒ  ክለብ ቦሎኛ  ዝርከብ  ገዛ ፡ ጠልፈፍ  እናበልካ ክትከይድ  ድማ  ኣነ  ይዝክር ።

ዘይከም ድሕሪ ሕጂ፡ ሽዑስ ግልብጥ ኢልካ ኢኻ  ዝተመለስካኒ . . .

ብኻልእ’ዉን  ንፋለጥ ኢና ! ቀደም ክብሎ ( ሂወት ንጽሃትን ዕድል ሃገርን ዝወሰደ  ጊዜ  ካብ ሓለፈ ) ናብ  ገዛና  ምስ ሓደ  ናዓኻ  ዝብጻይካ ፡  ናዓይ  ድማ  ዝዘመደይ  ጫሓም  ሰብኣይ  ክትመላለስ  ኣይርሳዓካን  ኢየ ። እቲ  ጨሓም  ብጻይካ  ሕጂ ስ  ኣበይ  ዝህሉ  ይመስለካ ? ኣበይነቱ  ትፈልጥ ኢኻ  ዝብል  ግምት  የብለይን ። ኣቦይ እዝግን ፡  ኣቶም  ኣብ  ጎደና ዓምበርበብ  ዘሎዉ  ሰባት  ግና  ኣበይ  ከምዘሎ  ኣዳዕዲዖም  ከምዝፈልጡ  ርግጸኛ’የ ። ምናልባት ድሃዩ  እንተኣሎካ  ግን . . .

ኣሎኻ ዶ  ምሳይ ?

ሓደራኻ  እባ  ”  ምሳኻ  ምህላዉን  ዘይምህላዉን  ናተይ  ምርጫ  ኣይኮነን”  ኢልካ  ኣይትመልሰለይ ። ኣብ ቀረባ’የ  ዘሎኹ . .ዘርባዕባዕ  ከይብለልካ ! ዳሓር  ድማ  እቲ  ትማሊ ሞባእ   ከተዉድቆ  ናብ  ደብሪ  ናጽነት  ዝወሰድካዮ ኣካልካ፡   ንሓዋሩ ኣንተራሓቀ ፡  እኖሆ  ‘ንዶ  መንፈስካ  ነዛ  ደብዳበ  የጻሕፈኒ ።  ኣሎኹ  ጥራይ  በለኒ  ፡ ኣሎኹ  ዝበለ  እዩ  ዝህሉ ። ባህሪ ይኹን  ባህሊ  ድማ   ንኣካልካ’ምበር ንስራሕካን መንፈስካን  ዝቀትል  ኣይኮነን ።

” ኣነ  ኣሎኒ  ምዕራፍ

ታሪኽ ኣሎዋ ጋሓፍ ”  ዶስ  ኣይበልካናን ።

ብርግጽ  . . . .ብርግጽ ኢሰያስ !

ነታ ‘ ሰብ  እየ  ‘  እትብል  ግጥምኻ  ደኣ  ኣዘከርካኒ ሕጂ  ። ካብ  እትጽሕፋ  ግዲ  ነዊሕ  ገይርካ  ፡  ረሲዕካያ   ከይትኾዉን  ክደግመልካ  ክፍትን  እየ ።

”. . . ኣነ ‘ዉን  ሰብ ‘የ

ሰብ ኢኺ  ኢለያ  ንነብሰይ 

ስነይ  ነኪሰ . . . .

ዕድለይ ዝፈልጥ . . ዝዉስን ባዓል  ሓንጎል

ጸቅጢ  ዘይቅበል  ባዓል  ሃገር ”  እንዲያ  ትብል ሓቀይ ።

ከም  ምርማስ  ረማሚሰያ  ኣሎኹ ። ካብ  ዝኽረተይ  ዝተቆንጨለት ብምኻና ግዳ  ነዛ  ነግሒ   ኣይትጽላኣያ ።  እንተዘይጸላእኻያ   ድማ  ዝሓተካ’ሎኒ  ።  ኣብዛ  ግጥምኻ ስ ” . . .  ጸቅጢ  ዘይቅበል   ባዓል  ሃገር ”  ክትብል  እንኮሎኻ  ፡  ነቲ    ካብ  ባዓል  ንጉስ ሃይለስላሰ ፡ መንጉስቱ ፡  ወያነን   ምናልባት’ዉን  ኣመሪካን  ዝወርወር ጸቅጢ  ጥራይ  ዲኻ  ዘይትቅበል ? መልስኻ  ” እወ ” ከምዝኾዉን  እምንቶ  ኣሎኒ ። ነቲ  ካብ  መንግስትኻ  ዘውድቅ  ጸቕጢ ኸ ? ድምጽኻ  ከም ዉሕጥ  ኣቢልካ  ኣይቅበልን’የ  እንተ ኢልካኒ ፡ ብጋህዲ  ክትቃዎሞ  ስለ  ዘይራኣኹልካን ዘይሰማዕኩልካን  ንመልስኻ  ኣይቅበሎን  ኢየ  ። ”ብጋህዲ  ዝተቃዎሙ  እንታይ  ረኪቦም?”  እንተኢልካኒ ፡  ኣነ ድማ ”እቶም  ብጋህዲ  ዘይተቃዎሙ ኸ?”  እንታይ  ረኺቦም  ክብለካ  ኢየ  ። ካብ  ሕጅን  ዳሓርን  እንዶ  ንነብስኻ  ራኣያ . . . . .

ይደፍረካ  ከይህሉ  ኣይትሓዘለይ !

ኣባኻ   ዘሎኒ  ኣኽብሮት’ዩ  ክምኡ  ዘበለኒ ።  ኣነስ  ፡  ኢሰያስ  ጸጋይ  ንጸቅጢ  መንግስቲ  ኤርትራ  ብጋህዲ  ዘይተቀበለ  ተባዕ  ገጣሚ ፡  ጻሓፊ  ድራማን ፊልምን ፡   ኣላይን መምህርን   ነይሩ  ተባሂልካ  ንዉሉድ  ወሎዶ  ክትዝከር ‘ምበር ፡ ኢሰያስ  ጸጋይ  ንጸቅጢ  ዘስቀጠሉ ተባሂልካ  ክትስመ  ዘይደሊ  ፈታዊኻ  ኢየ  ።ብዘይቀልዓለም  ግን  ንስነጥበብ ኤርትራ  ጻሓዩ  ምንባርካ ብማዕተበይ  ይምስክረልካ  ኣሎኹ ።

ብዝኸድካዮ  ለምለም ርገጽ

እታ  ጥበበኛ  ነፍስኻ  ብሰላም  ትዕረፍ

መንግስተ ሰማይ  ብዕልልታ  ይቀበልካ

ዝኽርኻ  ይንበር  ኣብ ልቢ  መሬትካ  !

ንበዓልቲ ቤትካ ፡ ደቅኻ ፡ ንስድራኻን ኣፍቀርትኻን  ጽንዓት ተኸደኑ እብል ።

ካብ  ዘይትፈልጦ

ዝፈልጠካ

ሃብቶም ኪ.

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in ስነ - ጥበብ. Bookmark the permalink.

1 Response to ቅልዕቲ ደብዳበ ናብ ኢሰያስ ጸጋይ

  1. yabal says:

    ኣብይ እሞ ኣበይ አሞ ሽሕ ጊዜ ተዝመላለስ ኣብይ አሞ ናይ ተፈትሮ ሕጊ ቀይድዎ አምበር !!!
    ኣታ ብከይሉ !!! ኡይ በልሉ!!!
    ጽንዕት ንኩሎም ሰድራቤቱ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s