ዓዲ ጋና ‘ዚ መጋነዪ

ክሓተካ  እንዶ ?  ኣብዚ  ብስደት  ትቅመጠሉ  ዘሎኻ  ሃገር  ምስ  ዘሎዉ  ኤርትራዉያን  ዘሎካ  ዕርክነትን  ምሕዝነትን  ኣብ  ምንታይ   ዝተሞርከሰ  ኢዩ  ። ደቂ  ሃገርካ   ስለ ዝኾኑ  ፡  ኣብ  ሓደ  ፖሎቲካዊ  መርገጺ  ስለ ዘሎኩም  ፡ ኣብ  ሃይማኖት ወላስ  ኣብ  ዓድነትን  ኣዉራጃዉነትን  ? መልስኻ ኣብ  ዓድነትን ኣዉራጃዉነትን  ኣንተኾይኑ  ፡  ምሳኻ  ዘዛራርብኒ   ዛዕባ  ሒዝካ  ስለ  ዞሎኻ   ይዕድመካ  ኣሎኹ !

ዛዕባ’ዶ   ገይርና ሓቀይ ?

ብዓዲ  ንጀምር . . .

ብተለምዶ ዓዲ  ክንጠቅስ  እንከለና   ፡  ንሃገር ወይ  ንመቦቆላዊት  ዓዲ  ስለ  ዘማላኽት ፡  ድርብ  ትርጉም  ኣሎዋ ።  ንኣብነት  ንኤርትራ  ” ዓዲ ”  ኢልካ   ምስእትጠቅሳ  ፡  ኣብኣ   ንዞሎካ  ክብርን  ፍቅርን  ኢኻ  ትገልጽ ። ንእግረ መገድኻ ‘ዉን  ነታ  6  ዞባታት  ዝሓቆፈት ፡ ምጭዉቲ  ሃገር  ከም  መቦቆላዊት  ሃገርካ  ከም  እትርእያ  ትሕብር  ኣሎኻ ።  ካብኡ  ሰጊርካ  ድማ ነቲ  ልዕሊ 4.5 ሚልዮን  ዝግመት ፡ 2 ሃይማኖትን 9 ቢሀርን  ዘልዎ  መልከዐኛ  ህዝቢ ከም ወዲ  ዓድኻ ( ዓደ –  ኣቦኻ ) ትሪኦም  ኣሎኻ  ማለት’ዩ ። ከምኡ  እንተሪኢኻዮም  ብሚለናቶም  ኣቦሓጎታትካ ፡ ኣኖሓጎታትካ ፡ ኣቦታትካ ፡ ኣደታትካ ፡ ሓዉቦታትካ ፡ኣሞታትካን ደቂ ሓዉቦታትካን ከምዝቆጸርካዮም  እዩ  ዝሕሰብ !  ብቃላት  ዘይግለጽ  ዘሐብን  ኣጣማምታ  እዩ !

ናብቲ  ካልኣ  ትርጉም  ‘ ዓዲ ‘  ዶ  ንስገር . . .

ኣብዚ  ሓደ  ሰብ  ‘ ዓደይ ‘  ክብል እንከሎ ፡  ነታ  መቦቆሉ  ዝኾነት  ገጠር ፡ ቁሸት ፡ ደሰት ወይ  ከተማ እዩ  ዘገልጽ ። ኣብ ኣእሙሩኡ  ድማ  ነታ  ንእሽቶ  ዓዱ  ዘዛኻኽር   ስእልታት  እናገንጸለ ፡  ብዛዕባ  ጎቦታታ ፡ ሸኻታታ  ፡  ሩባታታ  ፡ ቃላያታ ፡ ባሕርታታ ፡ ጽርግያታታን ጎዶናታታን  የዉግዕ ።  ኣቡኡ እንከሎ ‘ዉን  ኣስማትን  መንፋዓትን  ደቂ ዓዱ  ( ዓዲ  ብዓዳ  ዳርጋ  ዘመዱ እያ ) እናጠቀሰ የዕልል ። መብዛሕትኡ  ነዚ ኣርእስቲ  ዘልዕል  ሰብ  ግን  የዕልል ዘይኮነ  ይጅሃር እዩ ።  ክንዲ  ዓዱን  ደቂ ዓዱን  ዝዳረግ  ፈጺሙ  ከምዘይየሎ  ስለዝኣምን ፡ ጽን  ንዝበሎት  እዝኒ  ከእምን  ይምድር ።

ዓዱ ምስ እትንእሶ . .

ወይ  ምስ እተሕፍሮ  ፡  ሰንደቅ ‘ ኣዉራጃ ‘ ኣልዒሉ  የንበልብል ። ነዛ  ነዝኾነ  ዓይነት  ክብሪ  ዘይትገልጽ   ሰንደቅ  ከንበልብል  ዝራኣዮ ታዓዛቢ  ኸኣ ” ሰንደቅ  ኣዉራጃዉነት ” ኣልዒሉ  ኢሉ ፡ ናይ ኣዉራጅኡ ሰንደቅ  እናኣምበልበለ   ይከሶ ። ከምዚ  ኣብ መዳ  ቺቸሮ  ክልተ ጋንታታት  እንክጋጠማ   ዝትከል  ባንደራ ድማ ፡ እዞም ተኻሰስቲ  በባንደሮም  ተኺሎም  ኣብ  መዳ  ኣዉራጃዉነት  ብርሱን  ስሚዒት  ዉድድር  የካይዱ ።

እዚ  ናይ  ‘ ኣዉራጃዉነት ‘ ግጥም  ኣብ  ቺቸሮ  እንተታኣንጊዱ ፡  እታ  ኩዑሶ  ድማ  ኤርትራ  እያ ክትከዉን ። እቲ  ባህ ከይብሎ  ዝዕዘብ  ድማ  ህዝቢ ኢረትራ እዩ ።  ብዘይታዓለማ  ኣእጋር ተጻወቲ ‘ ኣዉራጃዉነት ‘ ቡንቲ  ዝተቀለዐት  ኤርትራ ( እታ ኩዕሶ ) ሓንሳብ ልዳት ሲዒማ  ክትነጥር ፡ ሓንሳብ  ኪኖ ቀጽሪ  ቺቸሮ  ወጺኣ  ክትዕዘር  ዝራኣየ  ህዝቢ  ድማ  ብጋሂ  የዕለብጥ ። ሕግታት  ግጥም ‘ ኣዉራጃዉነት ‘ ተጣሒሱ ፡ ተጋጠምቲ  ብኣኩዱርን ጉስጥን  ምትህርራም  ምስ ጀመሩ ፡ ወዮ  ኩዕሶ ( ኤርትራ ) ኣብ ማእከሎም ኣእትዮም  ምስ ዓማጠቅዋ ፡ ፊስ ኢላ  ናብ  ቆርቦታ  ትምለስ ።  ህዝቢ ሓሻካ  ሓዘኑ  ሓዚሉ  ናብ ቤቱ  ይምለስ  ። ኣይረድ  . . . ከይወርድ ድማ  ንመነ !

ዓድኻ  ኣበይ ድዩ ?

እዛ  ሕቶ  ናባይ  እንተትነብር ፡ ‘ ኤርትራ’ ኢለ  ምመለስኩ ። ኣብ  መሮዓ  ናይ  ሓንቲ  ዝፈትዋ  ማሓዛይ’ዉን  ካብ ሓደ ኣቦ  ተተኩሳትለይ  ነያራ ። እቶም ምሳይ  ሓቢሮም  ማኣዲ  ዝምገቡ  ዝነበሩ  ኣቦ ሰሰሪቆም  ክጥምቱኒ  የስተዉዕለሎም  ነይረ’የ ።  ምናልባት  ዓጽመ ስግኦም እንተኾንኩ  ንምጽራይ  እዮም  ዝኾኑ  በታ  በላሕ  ሕቶ ቶሾቅ ዘበሉኒ ። ዕላምኦም  ብዘይየገድስ  ግን  ሓንቲ  መልሲ  እየ  ዝፈልጥ ።

” ኤርትራ ” . . .ናዓይ ዓደይ ኤርትራ’ያ ። እቶም ኣቦ  ብመልሰይ  ስለዘይታሓጎሱ ፡ ” ኩሉና ኤርትራ .  .ዓደ ኣቦኻ ኣበይ’ዩ  እየ ዝበልኩኻ ” በሉኒ ፡ ሕርቃን  ስጋብ ትክል ዝብሎም ።

” ኣቦ   ዓደ ኣቦይ’ዉን ኤርትራ’ዩ ” ምስበልክዎም  ግን  ነዛ ንዓይኖም  ክሪኡኒ  ስለ ዘይደለዩ እዮም ግዲ ፡ ምብላዕ  ንሓዋሩ ኣቃሪጾም   ገጾም ናብቶም  ቶርታ  ክቆርጹ   ዝሻባሸቡ  ዝነበሩ  መርዓዉቲ  ጠወዩ ።  ኣነ ‘ዉን  ኣሰሮም ሒዘ  ናብቶም  መርዓዉቲ  ጠመትኩ ። ኣዒንተይ  ድማ ኣብታ ጽብቅትን ለባምን  ማሓዛይ ዓለባ ። እቲ  ጸሊም ሕብሪ ገጻ  ተኾሊዑን ደሚቁን  ስለ ዝራኣኽዎ ክይፍ በልኩ ።

ምስ ዛ መርዓት 7 ዓመት ከም ሓዉን ሓብትን ተፋቂርናን ተቃራሪብናን ከነብቅዕ ፡ ዓደ -ኣቡኣ ኣይፈልጦ ፡ ዓዲ-ኣቦይ ኣይትፈልጦ ። ብመቦቆላዊት ዓድና  ስለ  ዘይንሕበን ኣይኮናንን ፡  ንዓደ ኣቦና ከም ሓንቲ ቅድስትን ፍልይትን  ገይሩ ዘርኢ  ኣታሓሳስባ ግን ኣይነበረናን የብልናንን ።

ደቂ ዓድኻ ድለ !

ሓደ  ድሕሪ  ነዊሕን ኣህላኽን  ጉዕዞ  ዶብን  ራሻይዳን ሰጊሩ  ናብ  ማዓስከር  ስደተኛታት  ሸገራይብ  ዝኣተወ  ሓዉና ‘ዉን በዛ  መርዛም ጥይት ተሃሪሙ ከምዝፈልጥ ኣጻዊቱኒ ነይሩ ። ናብቲ ማዕስከር ኣብ ዝኣተወሉ  ምሸት ፡ በቲ ንሓደሽቲ  ስደተኛታት ዝቅመጥሉ ክፍሊ ዘትሕዝ ሰራሕተኛ  ተመርሑ ናብቲ ተር ኢሉ ዝተሰረሐ ገዛዉቲ ተወሰደ ። ናብታ እቲ ተቀባሊ ጋሻ  ዝመደበሉ  ክፍሊ  ክኣቱ  እንከሎ ኣዒንቱ ብናፍቆት   ድቃስ  ከቢደንኦ  ነበራ  ። ኣብታ ክፍሊ  ዝጸንሕዎ ስደተኛታት ግን ብዓይኒ ጥርጣረ ካብ ምጥማት ሓሊፎም  ”እንካዕ ድሓን መጻኻ ”  ኸማን ኣይበልዎን ። ብትሕትና ድማ  ዝድቅሰሉ ቦታ ንክህብዎ ተወከሶም  ። እቶም ሰብ ገዛ  ግና ንትሕትንኡ ብዓሻ ሕቶ እዮም መለሰሙሉ . . . . .

” ዓድኻ ኣበይ እዩ ? ”

እቲ ወዲ ድማ ዓዱ ዓደ ኣቡኡ ነገሮም ። እቶም ዓያሱ  ሰብ ገዛ ወየ ወዲ  ዓደም  ስለ  ዘይኮነ ኣብታ  ክፍሊ  ክቅመጥ  ከምዘይየፍቅድሉ  ብምሕባር ፡ ናብቲ ደቂ ዓዱ  ዘሎዉዋ ክፍሊ  ንኽኸየድ ፡ ደቂ  ሓንቲ  ርግኣታ  ዝጠለማ  ንእሽቶ ሃገር  ጥራይ  ዝለጋገስዎ  ማዕዳ  ሂቦም ኣባረርዎ ። ስምዒቱ ድማ ከምዚ ብምባል ኣካፈለኒ ፡

” ኣዝየ   ስለ ዝሓረቅኩ . . . ናብቲ ደቂ ዓደይ ኣለዉዋ  ዝተባሃለት  ክፍሊ ‘ዉን ክኸይድ ኣይፈተኹን ። ብኣንጻሩ  ኣብ ግዳም ተደርብየ ሓደርኩ ። ኣነስ  ካብ  ሃገረይ  ሞት ሰጊረ ናብ ዓዲ ሰብ ብሰላም መጺአ ኣሎኹ ። እዚ  ማዓስከር ድማ ኤርትራዉያን  ስደተኛታት  ዝዕቆብሉ እዩ  ።  ስለዚ ኣነ ጋሻ ኣይኮንኩን . . .እየ  ዝበልኩ ። እምበር ከምዚ ከጋጥመኒ ኢለ  ኣይተጸበኹን  ! ኣብ  ዓዲ  ጋና  ዘጋንዩኒ  ኣሕዋት   ክጎንፉኒ  ኢለ ኣይሓሰብኩን . .ልበይ ተሰይረ ። ነቶም  ከምዚ  ዝገበሩ  ግን ይሓዝነሎም ” በለኒ ። ኣነ ዉን ይሓዝነሎም . . . . .

ክንቃሎሶ  ዞሎና  ናይ ሓባር ጸላኢ !

ሓንቲ ካብ  ጀርመን  ንዓዲ ( ኤርትራ ) መጺኣ ዝነበረት ሓብቲ ዓርከይ ከማን  ኣብቲ እትቅመጠሉ  ሃገር ዘልዉ  ኤርትራዉያን  ብዓደይ – ዓድኻ ዝተማቃቀሉ  ምኻኖም  ኣዕሊላትኒ ምንባራ  ይዝክር ። ኣብ ካልኦት  ሃገራት  ኦዉሮፓ ዘሎዉ ኤርትራዉያን  ‘ዉን ተማሳሳሊ ጸገም ከምዘሎዎም ይሰምዕ እየ ። ግናይ ስማዕ . . .

መን እዩ  ዝሕመ ?

ንባዓል ጣልያንን ኢንግሊዝን  ፡ ንኤርትራ ብኣዉራጃዉነትን ሃይማኖትን መቃቂሎም ክገዝኡ ከምዝፈተኑ ኢና ንከሶም ። እዚ  ሕጂ  ከም ጽጋባ ሮማዲ  ኣስፋሕፊሑ  ዘሎ  ናይ  ‘ ኣዉራጃዉነት ‘ ፍልልይ ድኣ  በየን ነጠበ ። እዚ ኣርእስቲ  ሓድሽ ስለ  ዘይኮነ ፡  ብዝተፈላለየ መገዲ ክዝረበሉን  ክጻሓፈሉን  ሰሚዕኩምን ኣንቢበኩምን  ኣሎኹም  ። እቶም ኣብዚ ጉዳይ ብቀጥታ  ይኹን ብተዘዋዋሪ  ኢድ ኣሎዎም  ተባሂሎም  ዝሕመዩ  እዞም ኣብ ታሕቲ  ተዘርዚሮም ዘሎዉ  እዮም ። ናተይ  መልሲ  ምልክት  ገይረላ  ኣሎኹ ።  ምልስኹም ኣብ  ሳጹን  ሪኢቶ  ንምስፋር  ኣብታ comment እትብል መልጎም ክጥዉቁ  ይዕድመኩም ።

ሀ . መንግስቲ ኤርትራ

ለ. መንግስቲ ኣመሪካ ( CIA)

ሐ. መንግስቲ ኢትዮጲያ ( ወያነ )

መ. ባዕልና ( ህዝቢ ኤርትራ )

ረ. ኩሉ መልሲ እዩ

ሰ. መልሲ የለን

ቲፕ ን ‘ ኣዉራጃዉይን ‘ !

” ኣነ ዜጋ ናይዛ  ዓለም እምበር ፡  ጊሪኻዊ ወይ ኣተናዊ  ኣይኮንኩን ”  ሶቕራጦስ

ቀዳምይ ነገር  ኣብ  21 ክፍለ ዘመን ኢና ዞሎና ። ኣብዚ  ዘበን  እዚ  ሕብረትን ሓድነትን እቲ  እንኮ ናብ  ስልጣነን  ሰላምን  ዝወስድ  መገዲ  ምኻኑ  ተጋሂዱ ኣሎ ። እንተኺእልኩም ምስታ ዊዒላ  ሓዲራ ሓንቲ እትኸዉን  ዓለም  ዘሕብረኩም  ኣታሓሳስባን  ፍቃድን  ከተጥርዩ  ምተገበአ ። እንተኺእልኩም  ምስታ  ዊዒላ  ሓዲራ ሓንቲ እትኸዉን ኣፍሪቃ ዘሕዉሰኩም ኣጣማምታን  ርዲኢትን  ከተማዕብሉ  መድለየ  ። ካብኡ  ሓሊፉ  ግን  ነዛ  ምስኪን  ንእሽቶ  ሃገር  ካብ ብሰፊ ‘ ኣዉራጃዉነት’  ንክትማቃቅሉዋ  ትድብሉ ፡ ዜግነትኩም ደርቢኹም  ንሓዋሩ  እንተትርሕቀላ  መምሓረልኩም ። ንኹሉኹም  ኣብ  ክለብ ኣዉራጃዉነት   ተሰሊፍኩም  ንዘሎኹም ድማ  ነዘን  ፍሉያት  ቲፕ ብምብርካት ፡  መጋረጃ ዛዕባና  ይዓጽዎ ኣሎኹ  ። ቅድሚኡ  ግን  ሓንቲ  ደርፊ  ዓድና  ክደርፈልኩም’የ ኣጣቁዑለይ ፡

ኣበይ  እዩ  ዓድኺ

እንተበላ ሓማትኪ

ኤርትራ ዓደይ’የ ዓዲ  ምብራቅ ጻሓየ ፡

ትፕኩም ድማ  እነሀዋላ . .

1.መጽሓፍ ‘ኣይንፋላለ’ ባኣለምሰገድ  ዝተጻሕፈት

2.ደርፊ ‘ኣይንፋላለ ‘ ብወዲ ትኹል ዝተዘየመት

3.ደርፊ ‘ ሓደ ልቢ ‘ ባኣበባ ሃይለ  ዝተዘየመት

ሰሰናዩ !

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in ዛዕባ ዶ ገይርና ሓቀይ !. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s