ኣነን ስመይን

” ኣብ ስም እንታይ ኣሎ ፡ ንጽግረዳ ወላ  ብኻልእ ስም እንተንጽዉዓ ‘ዉን  ጽገረዳ  ምሸተተት”  ሸክስፐር

ኣብ  ስም  ዳኣ  ኹሉ ኣሎ !

ብዉሑድ-ዉሑዱ፥  ዉልቀ-መንነት ፡ ኣታሓሳስባና ፡ እንታይነትና ፡ ኣረኣእይና፡ ዕሽነትናን ልቦናናን ፡ጽቡቅናን ሕማቅናን ኣሎ ።

መንጉስቱ ፡ ሂትለር ፡ ኢደ ኣሚን ፡ ክልኦትን ዝብሉ  ኣስማት  ምስ እንሰምዕ ፡ ጭካነ ፡ ኣረመንነት ፡ ስቅያትን ደምን  ንዝክር ። ብኣንጻሩ ፡ ውልደኣብ ወልደማርያም ፡  ሽኽ ኢብራሂም ሱልጣን ፡  ዓብደልቃደ ከቢረ ፡ ነልሰን ማንደላ ፡ ማዘር ተረዛን ካልኦትን ዝብሉ ኣስማት ምስ እንሰምዕ  ግና፥  ፍትሒ ፡ ሓርነት ፡ ሕድገት ፡ ሓቂ ፡ ፍቅርን  ርህራሀን ብኣእሙሮና ንስእል ።

ስም ኣልቦ እንተንኸዉን !

ብዘይ ምግናን ካብ ስም ኣልቦ ፡ ገጽ  ኣልቦ ምኻን ኣይ ሓይሽን? ሓደ  ካብቶም ንሂወት ናብ ሙሉኡነት  ዝዕርጉዋ ረቃሒ፡ ስም’ዩ ።  ስም ሒዘ  ‘ለኹ፡  ንስመይ  ድማ  መልከዕኛን ዓባይን  ክገብራ’የ ኢልካ  ምሕሳብ ጥራይ፡  ከምዘይትሕለል’ዩ  ዝገብረካ  ።

ኣብ ኲናት ቬትናም  ዝተማረኹ  ወተሃደራታ ኣመሪካ፡ ኣብ ክንዲ  ብስሞም  ብቑጽሪ  ይጽዉዑ  ምንባሮም  የዘንቱዉ’ሞ፡ ምስ ግዜ  እቶም ምሩኻት፡  ምስ  ስሞም  ዝነበሮም  ዝምድና  ስለ  ዝተበተኸ፡ ብስነ – ኣእሙራኣዊ  ራዕድን  ሕማምን  ከምዝተጠቕዑ ድማ  ይንገር ። ኣብ  ናይ  ሎሚ ኤርትራ’ዉን  ከምዚ  ዓይነት  ጨካን  ኣታሓሕዛ  እሱራት  ከምዘሎ  ይፈልጥ’የ ። ንንያት  ጸላኢኻ  ንምቅታል ፡ መጀመርታ  ንስሙ  ትቐትል ። ምክንያቱ፡ ስም ኣብ  ዘይብሉ  ሰብነት እነ-በዓል  ኒያት  ፡ ራኢ ፡ ተስፋን  ዘይምሕላልን  የለዉን ። ኣዝዩ  ቀልሊል  መላ እዩ! ኣብ  ኤርትራ  ግን  ክግበር  ዘይነበሮ  እዩ።

ስም  መጸዉዒ ጥራይ ድዩ ?

ኣይመስለንን . . . .

ብጋድም ኮይንካ  ምስ  እትዕዘቦ  ግዳ  መጸዉዒ’ዩ። እታ   ናይ  መጀመርታ  ስም  ንኣዳም  ዝተዋሃበቶ ፡ “ኣዳም” እያ  ኔራ ። ናብ  ቀይሕ ፡ ጽቡቅ  መሬት   ዝቀርብ  ትርጉም፡  ድማ ኣሎዋ ። እግዚኣብሔር፡ ንምንታይ  ንኣዳም  ናብ  መሬት  ዝትርጎም ሽም  ከምዝሃቦ  ኣይፈልጥን እየ ። ብርግጽ ግና ፡ ካብ መሬት ናብ መሬት  ምኻኑ  ንምግላጽ ዝሓልፍ  ምኽንያት  ከም ዝነበሮ፡ ንምግማት ይክኣል። ኣዳም ብወገኑ፡  ነታ መላፍንቲ   ክትኮኖ  ዝተፈጥረትሉ  ሰበይቲ፡  ”ሄዋን”  ኢሉ  ክሰምያ  እንከሎ፡ ምኽንያቱ እንታይ ኮን ይነብር?  ምናልባት. .ምናልባት  ”ሄዋን” ናብ ሂወት ስለዝትርጎም፡ ይኸዉን ።

ዕላማ  ጽሑፈይ፡ ድርሳናት   መበቆልን  ትርጉምን  ስም  ስለ ዘይኮነ  ፡ ንኣዳምን ሄዋንን ሓንሳብ  ጠቂሰ ናብ ዘምጻኣኒ  ክኣቱ ።

ኣስማት ናይዞም ቀዳሞት ወለድና  እንክላዓሉ ናብ ኣእሙሮና ዝዉተፍ  ዛንታ ኣሎ ። ሓደ  እዋን ኣብ  ገነት ኤደን  ከምዝነበሩን ፡ ተመን  እኩይ  ለመም  እናበለ  መጺኡ  ፡   ንኣደና ሄዋን  ካብታ  ከልክልቲ  ፍረ ንክትበልዕ ከምዘስሓታን ፡ ንሳ  ድማ  ንኣቦና  ኣዳም ከምዝለከመቶ ። ብሰንኪ እዚ  ስሕታን  ድማ፡  ‘ ሞት ‘  ንዓለም ከም ዝፈለጣ ። ፓስታ!

ነዚ ዛንታ  ክንዝክር  ዝገብረና ዘሎ  ስም እዩ። ስም  ከም  ስእሊ ሽሕ  ቃላት ይዛረብ ። እንፈልጦ ስም ምስ ዝርቓሕ- ጊዜ ፡ ቦታን ቅርጽን ይቕጀለና ። ድሕሪ  ” ስም” ንዘሎ ሰብነት  ክንፍትሽ ንፍትን ።

ናዓይ፡  ስምን ሙዚቃን   ተማሳሰልቲ ኢዮም ።  ክልቲኦም ንድሕሪት  መሊሶም   ምስ ሕሉፍ  የታሓቓቑፉኒ ። ናብ መጻኢ  ወሲዶም የናቓቑሑኒ ።  ስም ግና ኣዝዩ  ፍሉይ  ንብረት  ኢዩ ።  ነዚ  ንብረት እዚ  ምህብታም፡ ካብኡ ተረፈ ክትዕቅቦ  ድማ፡ ግድን  ይኸዉን ።

እምባኣረይ፡ ስም ኪኖ  ትርጉሙ ዝኸይድ   ምስጢርን ሓይልን  ኣለዎ ።  ስም እንተኣሎካ   ዝደለኻዮ  ክትገብር ዘጸግመካ  ኣይኮነን ። ቅድመኻ እትመርሕ ስም እንተኣጥረኻ ብፍላይ፡  ኣብ ዝኸድካዮ፡  ኩቡርን  ቅቡሉን  ኢኻ  ። በዚ ድማ፡  ብስምካ  ቀለልን ሑጉስን  ሂወት  ትነብር ። ሓደ ሓደ ጊዜ  ብገንዘብ  ዝሰኣንካዮ ነገር ፡ ብስምካ  ትዉንኖ  ኢኻ ። ብስምካ ጽብቅቲ  ሰበይትን ጽቡቅ ናብራን እንተተመርዓኻ ‘ዉን  ዘገርም ኣይኮነን  ።

ኣይኮነን ብስምካ ፡ ብስም ስድራኻን ፍተዉትኻን  ‘ዉን  ፍሉይ ዝኾነ ሓለፋ ዘይርከብ ኣይኮነን ። ”ብዘይ ሽፎንክን  ወለል. . .” ከይኮዉን ግን፡  ብስምካ  ክትነብርን  ፡ ብስምካ  ክትእንገድን  ይጥዕም ። ስም ግን  ከምቲ እትክደኖ ክዳን  ፡ ካብ ዕዳጋ  ዝሽመት   ኣይኮነን ። ስም  ከምቲ  ክትሃንጾ  እትምነ  ዉቁብ  ገዛ ኢዩ ። ወይ  ከምቲ  ምስ ዓበየ ለባምን  ዓብን  ክኾነልካ እትምነዮ  ዉላድ ኢዩ ። ንስምካ  ከተማዕርግን  ክትዕቅብን  ዝጠልቦ  ጥበብን  ጻዓትን  ማእለያ  የብሉን  ።  ኣብ ገለ  እዋን ሲ፡  ምእንቲ  ስምካ  ክትብል  ኣብ ዘይትደልዮ ኲናት  ምስ  ነብስኻን  ከባቢኻን  ትኣትዉ  ኢኻ ።

ብኣንጻሩ ሰም እንተዘይብልካ ፡ ምንባርካ  ትርጉም ትስእነሉ ። ጽሉእ ፡ ንጹግን ፍንፉንን ኮይንካ ፡ ኣብ  ትሕቲ  ተራ  ሰብ ዝነብሮ ሂወት  ‘ዉን ቦታ  ትስእን ። ብደዉካ  ሙማትካ ምስ ተረዳኣካ ድማ፡ ብኢድ  ባዕልኻ ትንፋስካ ንምሕላፍ ትደፍር ።

ካብዚ ከምዚ የድሕነና . . . .

ስም ዘይብሉ  ዶ ኣሎ እዩ !

” መጀመርታ ጥበብ  ፡ ንኹሉ  ነገር  በቲ  ቅኑዕ  ስሙ ምርቃሕ  እዩ ”  ምስላ ቻይና

መሊኡ  . . .መሊእና . . .

ንስም ምስ ዝናን ህቡብነትን ከይሓወስኩ’የ ዝርእዮ፡ ዘሎኹ ። መጸዉዒ ዝኾኖ ስም ዘይብሉ ፡ ኣይኮነን ሰብ እዚ ኩቡር ሲ[ ነገራት እካ ዝጽዉዕሉ ስም  ኣሎዎም ። እቲ ሕቶ ግን ስምካ  እንክርቃሕ ኣብ  ኣእሙሮ ፈለጥካ እንታይ ዓይነት ስእሊ ይፈጥር ‘ዩ ? ንኣብነት ስም ነገራት ምስ ዝላዓል ፡ ንብቅዓቶምን ዓይነቶምን ንዝክር ። ስም ሃገራትን ቦታታትን  ምስ ዝላዓል ‘ዉን  ታሪኾምን መልክዕ ቕርጸ -መሬቶምን  ይሳኣለና ። ስምና ምስ ዝላዓል ‘ዉን ተግባርናን ቃላትና ምስኡ ይላዓል ። ብእዝግን ሰብን ድማ  ንስፈር ። ንሕና ስም ንፈጥር ፡ ስም ድማ ንነብረላ ዓለም ይፈጥረልና ። ሕማቅ ስም እንተፈጢርና ፡  ስምና ድማ  ሕማቅ ዓለም ይፈጥረልና ። ጽቡቅ  ስም እንተፈጢርና ድማ  ጽቡቅ ዓለም ይፈጥረልና ።

ኣብ መጀመርታ . . . .

” ካብ ስድራና ስም ንወርስ ፡ ካብ  ተግባርና ድማ ክብሪ  ንወርስ !”

ወለድና ንጽህትን ዓባይን ስም’ዮም ዘረክቡና ። ስምና ረቂሖም ከሐንቅቁናን  ክሕብሕቡና እንከሎዉ ፍቀርን ክብርን ይገልጹልና ። ዓሰርተ ሳብ ስምና ብምጥቅስ ይድሰቱ ። ስለዚ ኣብ መጀመርታና ፡ ንጽህትን ሓያልን ስም ሒዝና ኢና  ንዓቢ ።  ካብቲ ልቢ ዝቆጸርናሉ  ዕድመ ድማ  ንስምና  ናይ  ምዕቃብን  ምሕብሓብን  ሓላፍነት ተሰኪምና ን ” ጉዕዞ ገርግስ ፡ ሂወት ንምንዳይ ‘ ዝመስል ጉዕዞ ንጅምር ።

ከይነስተዉዕል ንኽእል ኢና

ብስሚዒትና ተገዚእና ፥ ንስሱዕ ድለታትና ንክንቅልብ  ጋሕጋሕ  ንጸይቂ  ንወፍር ። ለይቲ ድማ  እኪት  ጎቲትና  ናብ ቤትና ምስ  ኣቶና  ፥ ኣብ ዓራት  ስንፍናና  ንግምሰስ ። 24 ሳዓት  ሕማቅ ክንገብርን ፥ ሕማቅ  ክንነግድን  ንዉዕል !

ከይንግደስ ንኽእል ኢና

ካብ ኢድ መሳኪን እናመንጠልና ከርስና ንመልእ ። ንጹሃት ብምግፋዕ ክሳድ ነርጉድ ። ገንዘብ ኣሎኒ ፡ ማኪና ኣላትኒ ፡ ገዛ ኣሎኒ ፡ ማዕርግ ኣሎኒ  ፡ ፍልጠት ኣሎኒ እናበልና ብትዕቢት  መሬት ጸጊብና ሰማይ ክንረግጽ ንምጠጥ . . .ንምጠጥ

ከይመስለና ይኽእል እዩ

ዕድል ስለ ዝረኸብና ወይ ዕድል ስለ ዝተዋሃብና ፡  ኣፍና ዝሃበና ለፍ ንብል ። ፍቆዶ መናድቅ ብዘይ ስክፍታ  ስምዒትና ንሓናጥጥ ። ብቃላትና ልቢ ዉጹዓት ነጉሂ ። ቁስሊ  ጉሁያት  ንጎድእ ። ብቃላትና  ንፍትሒ ፡ ንሓርነትን ሓቅን  ቀቲልና ኣብ ቦቶኦም ከቢድ ጸልማት ነቐምጥ ።

ክንዕሾ  ንኽእል ኢና .

ከም ጻማ ኣበርኩቶና ፡ ጻዕርናን መንፋዓትናን ጽቡቅ ስም ምስረኸብና ። ሓይሊ ፡ ዝና ፡ ጽልዋን ገንዘብን ንዉንን  ። ኣብ ከባቢና ድማ ተፈራሕትን ፡ ኩቡራትን ፡ ፍትዋትን ንኸዉን ። በዚ ሰኺርና ግን  ንዕምጽ ፡ ነሽካዕልልን ነባጩን  ።

ኩሉ ክሓልፍ እዩ !

ኩሉ  ክሓልፍ ዘይትሓልፍ . . ሓቂ  ጥራይ’ያ!

ኣብ  ሓቂ ድማ ስም ኣሎ ። ጽባሕ ድያ  ድሕሪ ጽባሕ ዕጫ  ኣዳም  ምስረኸበትና  ይግባይ  ናብ ዘይንብለሉ ፡ ፍትሓዉን ጨካንን ዳኛ  ክንቀርብ  ኢና ።   እቲ  ዳኛ  ድማ ስምና ምስ  ነገርናዮ  ፡ ፍርድና  ክነግረና እዩ ። ናቱ  ሕጊ ሓንቲ እያ  ፡ . . .” ፍርድኻ  ክነግረካ  ፡   ስምካ ንገረኒ  ”  እያ  ትብል ‘  ።

ኣቦይ ዝሃቡኒ ወንበር  ወዲቓ ዘይትስበር !

ናዓይ ስም ሓንቲ  ቅድስቲ  ነገር ኢያ  ። ከም ቅድስቲ  ድማ  የኽብራን የምልኻን ። ብሰሪ  ስሱዕ  ስጋይ ከይትማራሳሕ ፡  ብሰንኪ  ድንቁርናይ  ክትሓስር  ኣየፍቅድን እየ ። ኩሉ ጊዜ  ከም ትኩር ዋርድያ  ዓይነ ዓይና ይሕሉ ። ብዘይካ  ካብ  ባዕለይ  ፡ ካብ ጓና  መጺኡ ንክብራ ዘዋርድ ሓይሊ ከምዘይየለ  ስለ ዝኣምን ፡  ምስ ነብሰይ  ክሳብ መቃብረይ  ዘሰንየኒ፡ ኲናት  ኣሎኒ። ኪናት ዉሽጢ  ።

እቲ ዝሓስቦ ፡ ዝሕልኖን  ዝገብሮን  ንስመይ መኽበሪኣን  መሕሰሪኣን ምኻኑ ስለ ዝኣምን  ፡  ንኣእሙሮይ   ፍትሒ ፡ ንልበይ  ፍቅሪ ፡ ንኢደ  እግረይ ትዕግስቲ ፡  ንልሳነይ  ድማ ጥበብ  ክምህር ይጽዕር ።

ከመይሲ፡  ስመይ   ንብረተይ  ኢያ ። ንንብረተይ ድማ ካብ  ምሕብሓቡን ምዕቃቡን ሓሊፈ  ዝዓብሰሉ ስለ ዘይብለይ !

ሰስናዩ !

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in ታሃነ ብሎግ. Bookmark the permalink.

1 Response to ኣነን ስመይን

  1. Berekhet says:

    I can say the best article out of all the articles I read so far on this year!!! Keep writing such articles Habtom. In deed Well done!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s