ኤርትራ ትረኽቦ

እንታይ  እየ  ዝሰምዕ  ዘለኹ !

ካብ  55  ሰባትሲ  ሓደ ጥራይ ዲሒኑ. . .እቶም 54 ሰባትከ ?

54 ሰባት ክብል እንከለኩ ብዛዕባ 54 ሕልሚ እየ ዝሓትት ዘለኩ !

54 ሰባት ክብል እንከለኩ ብዛዕባ 54 ባህጊ  እየ ዝሓትት ዘለኩ !

ብቀንዱ  ድማ ብዛዕባ ናይቶም 54  ዕንበባ ናእስነቶም ዘይረገፈ መናእሰይ  ትንፋስ. . . . ኣብ ልቦም  ፍቅሪ ፡ ባህጊ ፡ ሕልሚ ፡   ተስፋ ፡ እምነት ፡ ናፈቆት ፡ ተሃራፊ  ዕላል ፡ ንባሕሪ ኤርትራ ዝንቅንቅ  ዛንታ  ዝዓቆሩ ፡ ስግረ  ስግር ኣምዕድዮም ንላምፐዱሳ እናራኣዩ   መዲተረናን  ዝብሉዎ ባሕሪ  ከም ባዓል  ሰናይ  በቱ ረጊጾም ክሓልፉ ሕራይ ኢሉ ከብቅዕ ፡ ኣብ ዉሻጢኡ ዝሃንከቶም መናእሰይ ።

ኤርትራ ን መዲተረናን እንታይ እያ በሊዓትሉ ነይራ ይገርመኒ ኢዩ ። ክንደይ ምስኪን ፡ ዓዱ  ዓደ ኣቡኡ  ነዛ  ኮፍ . . .ነዛ ተወር  ምባል  ምስኸላእቶ ፡ ከም ኣዎፍራ  ቀደሙ  ኣይሰነቀ  ኣይተመረቀ  በርደግ ኢሉ ዶብ  ምስ ሰገረ  ፡ ኣብ ሱዳን ጸኒሑ ( ተካል ጻንሖት )  ፥ ንምድረበድ ሳህራ  ስኑ ነኺሱ  ምስ ወ ጾ  ንሊብያ ይሕወሳ ። ሊብያ ሆይ ድማ  ከምቲ  ኣብ ዓዱ   ዝመስሎ   ማሓዛ  ሃገሩ  ዘይኮነት ፡  ካብ  ኣፉ  ኩላሶ  እትምንጥል  ሃንጎሊማ  ፡  ብብኽያቱ  ኣትስሕቅ   መላገጺት  ምስኮነቶ  ከየዕረፈ ከምዛ ትማሊ  ኣትዩ  ኣብኣ  ኣንተሎ  ጃልባ ይሳፈር . . .

እኖሆ ድማ እዚ  መዲተረንያን  ዝብልዎ  ሓሳድ  ባሕሪ   ጸኒሑ  ይከትሮ !  ኣብ  ባሕሪ  ጸኒሑ  ንዝከተር  ወዲ ኣዳምሲ  ወይ ዘለካ ትነግፈሉ  ወይ ድማ ትቃለሶ ። ባዕሉ ባሕሪ  ከታሪ  ምስዝኸዉን  ግን  ኣንታይ  . . እናታይ  ትገብሮ !

ዝጨነቆ  ሓርጭ ምስ  ንፋስ ይጽጋዕ !

ቅድሚ ክልተ  ወርሒ ፡ ሓደ  መሳርሕተይ  ናብ ሊብያ  ከምዝነቀለ ክነግረኒ ኢሉ  ገዛይ  መጺኡኒ  ነበረ። ሓንቲ  ማዓልቲ  ብዛዕባ እዚ  መሻቀሊ መገሻ  ኣተንቢሁለይ ምንባሩ ይዝከረኒ ። ኣዝየ  ዝፈትዎ  ብግምተይ  20 . .21 ዝገብር ንእሽቶይን በሊሕን  መንእሰይ ኢዩ ። ቀጻሊ   ትዕግስቲ  ክገብር  ይምዕዶ  ነይረ ። ኣብ  ምርጭኡ  ክጸልዎ  ደልየ ዘይኮንኩ  ግን ተጠንቂቁ  ንክመርጽ ንምዝኽኻር እየ ። እምበር  ኩሎም  ኣቶም  ተስፋ  ዘንበረሎም  ኣብ ዓዲ  ዳሕን  ዘሎዉ  ፡ ከምዛ  ኣጆኻ ኣጆኻ  ባዕልና ኣሎናልካ  ዘይብልዎ  ዝነበሩ  ፡ ክንደይ እሾኽ   ሞት  ሰጊሩ  ናብ ሱዳን  ምስመጸ  ሕቆኦም መሊሶም  ካብ  ምሕጋዙ ክሃድሙ  ይርእን ይሰምዕን ነይረ እየ ።

ይኹን እምበር . .ትዕግስቲ   ዘይከፍቶ  ሽጉር  ማዕጾ  ዮልቦን !

ሻሂ ከፍልሕ ኢለ ጋዝ  ክዉልዕ  ዳምዳም እናበልኩ ድማ  ብትሑት  ቃና ክዛረበኒ  ሰማዕኩዎ ። ብዙሕ  ኣይተዛረበንን ። ኣነ ድማ ግልጽ ከይበክዎ  ነታ   ዝሰኽተትክዋ  በራድ  የማዕዱ  ነበርኩ ።

ኣይሰማዓንን  ኢሉ እዩ  መስለኒ  እንደገና  መንገዲ   ከምዝቆጽረ ነገረኒ  ። ብታሃዋኽ ዝፈለሐት  በራድ ሻሂ  ኣብ እግሩ ምስ ኣንበርኩ ኸኣ ፡

” ሃብተጋ   ሓወይ  ሊብያ  ድማ ክንሪእያ ” በለኒ  ካብ  ዓይነይ  ንምኽንያት ስቅታይ  ከንብብ  እናሃቀነ ።

” እንታይ  ትዉስን  ከምዘለኻ ትፈልጥ ኢኻ  ሓቀይ ? ” ኢለ ሓተትኩዎ ፡ ብከሪ  ከቀብሎ ኢደይ እናወረርኩ  ። ነታ ብከሪ  ካብ ኢደይ  እናመንጠለ ድማ  ብኣወንታ  ርእሱ  ነቅነቀለይ ። ሻቡ  ነታ ሻሂ  ፊት  ኢሉ  ክሰትያ ስለዝራኣኩዎ  ግዳ  ፈራሕኩሉ ።  ምኽንያቱ  እዚ  ወዲ  ዉዑይ ዘቡኡ ናብ ነብሱ ከየዝሓለ ኣየቕርቦን  እዩ ። ሽዑ ግና ግዲ ተሸቢሩ ነይሩ . . . .

ሓቂ ዘረባ ኩሉና ምስተሸበርና  ኣባና ዘይነበረ ባህሪ ኢና ነንጻባርቅ ።

ድሕሪ ናይሓሙሽተ ማዓልቲ ጉዕዞ መሬት ሊብያ ከም ዝረገጸ ብሰበሰብ ሰማዕኹ ። ንኣምላኽ  ኩፍእ ስለ ዘየስማዓኒ  ኣመስገንኩዎ ።

ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝረኸብክዎ  ናይ ቀረባ ፈላጢኡ ግና   ፡ እቲ መሳርሕተይ  ነበር ናብ ዓዲ ጣልያን ክሰግር  ይሻባሸብ ምንባሩ  ሓቢሩኒ  ነይሩ ።

ለንቀነ ድማ ብዛዕቡኡ ክሓስብ  ኣየዕረፍኩን ዘለኹ . . . .

እነሆ ድማ ግናይ ስማዕ ይሰምዕ !

ንኹሎም እቶም ኣብ መዲተረንያን ዝሞቱ  ኣሕዋተይን ኣሓተይን እዝጋኣቢሐር ማዕጾ ገነቱ ኣርሕዩ ብፍሽኽታ ክቅበሎም ይትስፎ !

ነቶም ገጽ ደቆም ሪኦም ዝሳኣኑ ስድራቤቶምን ፈተዉቶምን ድማ ጽንዓት ኣብ ልብኹም ትሕደር ይብል !

ኤርትራ ድማ ኣደ ኩለን ኣደታትና እያ እሞ እዝጋኣቢሔር  ይታዓረቅኪ ይብላ !

ሰሰናዩ !

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s