ትምኒተይ እንተዝሰምረለይ !

ኩሉና ትምኒት ኣሎና ። ትምኒትና ነገራዊ ወይ መንፈሳዊ ክኸዉን ይኽእክ እዩ ። ምስ ሂወትናን ኣታሓሳስባናን ድማ ናይ ስጋን መንፈስን ዝምድና ኣሎዎ ።  ከምቲ ፕሮፈሰር ዊሊይም ጀምስ ዝገለጾ ፡ ሂወትና ዉጺኢት ኣታሓሳስባና እንተኮይኑ ፡ ኣታሓሳስባና ድም ዉጺኢት ትምኒትና እዩ ።Image ስለዚ ይሕመቅ ይጸብቅ ይዕበ ይንኣስ ትምኒት ዘይብሉ ሰብ የሎን ። ሃይማኖትና ፡ ሕብረተሰብና ፡ስድራቤትና ወይ ድማ ተመኩሮና ብዝማሃረና ኣገባብ ድማ ንትምንትና ናብ ጋህዲ ከነምጽእ ንህቅን ። ጾሎት ፡ ብሕትዉና ፡ ምንኩስና ፡መንፈሳዊ ንግደት ፡ ነብሰ -ኣስተንትኖ ን ካልእ ኣብ ምብራቃዊ ዓለም ግኑን ዝኮነ ልምድታትን ድማ ኣቶም ኣውራ ሃቀናታት እዮም ።

ንትምኒት ይፈልጣ ኣየ !

ኣበይን ማዓስን ግዳ እዚ ክብል ኣይክእልን እየ ። ኣብ ሂወተይ ቀልጢፋ ጠላሕ ከም ዝበለትኒ ግና ይዝክር ። ኽንዶኾን ኣቲ ናብዛ ካብ ፍቕርኻ ኩሉ ፡ ካብ ሓይልኻ ኩሉ ፡ ካብ ትዕግስትኻ ‘ዉን ኩሉ እንተዘይሃብካኒ ኢላ ቢኢደ እግረይ እትዉጥጠኒ ዘላ ዓለም ዘምጻኣኒ ሓይሊ ሂቡኒ ይኸዉን  ? ኢለ ምስ  ነብሰይ ዘሕሸኽሽኸሉ ካሊኢታት ኣሎው ።  ምናልባት እዚ ናይ እናካዕ ደሓን መጻእካ ህያብ እንተነይሩ ድማ ድገም ካብዚ ዝዓቢ ህያብ ኣይጽበይን እየ ። ብዘይቀልዓለም . . . .

Imageብዛዕባ እዚ እንክሓስብ ዝዉተፈኒ ሕቶ ኣሎ ። እት ዋሃቢ ፡ምሃቡ ዘይ ተረፎስ ብከመይ ከምዝትቀመሉ እንተዝነግረንስ ክንደይ ሰናይ ምኮነለይ ? ስለምንታይ ግና ዘይማሃረኒ ? ስለምንታይ ንትምኒት  ታኣክል ዘላለማዊት  ሂያብ  ሂቡኒ  ከብቅዕ ተመሊሱ  እንታይን ከመይን  ትገብር ወይ ትገብሩ ኣሎኩም ዘይበለ ?

ንዑኡ ነቲ ልዑል ፡እዚ ኣብ ኩሎም ፍጡራቱ ዝገብሮ ተራ ነገር ይኸውን ። እዚ ድማ ነቲ ምዕራባዉያን ስድራ ኣብ ድሮ ልደት ፡ ተጸናትዮም ኣብ መደቀሲ ደቆም ህያብ ዘንብርሉ ልምዲ ይማሳሰል ። ንንግሁኡ ደቂ እዞም ምዕራባዉያን ስድራ ካብ ድቃሶም ምስ ተበራበሩ ፡ ነቲ ኣቦ ልደት ኣብ ክፍሎም ዝሓበኦ ህያባት ክደልዩ ንመደቀሲ ክፍሎም ቡቶ ይመልሱሉ ። ምስ ረኸብዎ ድማ ሓጎስ ኣርኪመደስ ይሕጎሱ ።

እቲ ምንጪ ኩሉ ዝኮነ ሓይሊ’ዉን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ዝመስል ተግባር እዩ ኣብ ሂወተይ ፈጺሙ ። ኣብ ልዋም ድቃስ ቁልዕነተይ (ወይ ኣብ ድቃስ ዕሸልነተይ) ኣንከለኹ በተን ሑቡኣትን ልስሉሳትን ኣእዳዉ ገይሩ ፡ ኣብ ምድረ በዳ ልበይ ትምኒት ሓቢኡለይ ናብቲ ቁዱስ ስፍራኡ ታዓዚሩ ።

ዘይከምቶም ምዕራባዉይን ቅልዑ ግና ህያበይ ክእልሽ ናብ ምድረ በዳ ልበይ ኣይኮብለልኩን ። ቀዳማይ ነገር ክደልዮ ዝጽበየኒ ህያብ ከምዝነበረ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ። ካልኣይ ነገር ድማ ኣዝየ ቖልዓ እየ ዝነበርኩ ።

ብገለ ኣብ ገለ ከም ገለ ግና ን ትምኒት ረኪበያ ። ርእይ ምስ ኣቦልኩዋ እየ ፈተየያ ። ንሳ ዉን ግዲ ከምዚ ናተይ ስሞዒት ንልባ ተንኪፍዎ ፍሽኽ ዝበለትኒ ይመስለኒ ። ኮነ ድማ ፡ካብ ኣድማስ ወይ ካብ ኪኖ ኪንኡ ንጨፈራ ዓድና ዝጥዕም ሂር ዝብል ጋይላ ክሃልል በዘን ኣኣዛነይ ሰማዕኩ ። ምስ ትምኒት ብምርኻብና ዝታሓጎሱ ከዋክብቲ ዝተከልዎ ጋይላ ምንባሩ ፈሊጠ ፡ ንከዋክብቲ ምስጋናይ ኣዕሪገሎም ፡ምስ ትምኒት ተታሓሒዝና ናብዘይተፈልጠ ኣንፍና ጎየና ። ነቲ ሾዑ ዝጨጥኩወን ልስሉሳት ኣእዳዋ ድማ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣይለቀቅክዎንን ኣሎኹ ።

Imageክሳብ እቲ ከምእንራኸብ ዝገበረ ዝፈላልየና ድማ ካብ ጥቃይ ኣይየርሕቃን እየ ። ምኽንይቱ ንሳ መገደይ እያ ። ንሳ ብርሃነይ እያ ። ንሳ መልኣኽ ኩሉ ተኽእሎታተይ እያ ። ከምቲ ሕጂ ኣብ ዉሽጠይ ሓቂፈያ ዘሎኩ ፡ ምስ ሞትኩ ድማ ኣብኣ ስለ ዝሕቆፍ ፡ንሳ ዘልኣለማዊት ስፍራይ እያ ። ከም ቆልዓ ኣትላኣኸኒ ፡ ከም ወላዲት እተሐንቅቀኒ ፡ከም ኣፍቃሪትኣብ እዋን ሓዘነይ ንንዓተይ ብመንዲላ እናደረዘት እትእብደኒ ።ከም ሓቀኛ ዓርኪ ድማ ኣብ እዋን ተድላይ ማዕረይን ልዕለይን እትሕጎስ እይ ንሳ ፥ትምኒት እዛ ትምኒተይ ።

ሳላ ትምኒት ድማ እነሆ ኣብ ማእከል ሩባታት ሞት ብሓበንን ተስፋን ሸናዕ ይብል ኣሎኹ።

ትምኒትካ’ኸ

ትምኒትኪ ‘ኸ

ሰሰናዩ !

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in መነቃቅሒ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s