ላዛ ግጥሚ

ሳላ ዕስራ ቅርሺ

ሓደ መተዓብይተይ . . .

 ተርስኽ ዝኣመሉ

 ኪሕ ዝብል ዕላሉ

ዝጋፍያ ፈላሲ

ዝሕሱ ብዕሲ

ኣለቂሐዮ’ሲ

ሓደ-ቁሩብ ሰላዲ. . .

 . . . ክልተ ዓመቱ ካብ ዘይሪኦ ኣብ ዓዲ

ሳላ ዕስራ ቅርሺ

ሸይጠሉ ስክፍታ

( ገዚአ) ግን ሩፍታ

ሰኣን ቁሩብ ቅርሺ

ክትነብሪ ዶ ኮንኪ

ነብሰይ ክትቅሸሺ!

ብ በየነ ሃይለማሪያም

 

 ኣቁርደት

ነዛ ኣቁርደት. . .

ከንፈር ጸሓይ ኣብ ከንፈራ

ኣብ ሙዕጉርታ ኣብ ግምባራ

‘ናሰዓማ በብተራ

ትርፎ ድርቅ ትርፎ ኩራ

ንማለቱ ክምስታ ዘይስዕራ!

ኢለ ክሓስብ. . .ረኺበ ሓታቲ

ኣእዳወይ ቀፊዱ ብእዝነይ ወጣጢ

ሒዙኒ ወረደ  ብለይቲ

ናብ ክንዲ ቁመተይ  ናብ ታሕቲ።

ናብ ኣዉራ ኤርትራ ዘላ ትሕቲ መሬት

ትራክቢ ዝባሃል ሑሱም ኡስሪቤት

ንእኒ ኣስመራ-ሓጋዝ ኣሕሊፉ ብቅጽበት

ደርብዩኒ ከደ ኣብ ዉሻጠ ኣቁርደት

ንሳሞ. .

ንሳሞ ሲኦል’ያ ምድረ ኣጋንንቲ

ዒላ ሓዉን ዲንን ዘይርብርብ ፍልፍልቲ

መናእሰይ ሪአዮም ብሓዊ ክሕጸቡ

ሓዊ ‘ናስተንፈሱ ሓዊ ክምገቡ

ኣነ ‘ዉን ከምኣቶም  . .

ናብቲ ዒላ ሓዉን ዲንን

ጉምብስ ኢለ ድንን

ተሃኒነ መገለለይ ፈቲሐ

ስሒበ ስሒበ ኩምራ ጋህሪ ጊሒጠ

መታን ክጥዕመለይ ብሃልሃልታ ኣብዒጠ

ህዝ ኢለዮ ንከርሰይ

ህዝ ኢለዮ ንርእሰይ

ሽዑ ብሹዑ ደርፊ መጺኡለይ. . .

ህዝ በል ህዝ

ህዝ ኣታ ህዝ

”ዳሓን ኩና ባዓል ንእስነት

ዳሓን ኩና ባዓል ናጽነት

ዳሓን ኩና ባዓል ኣቁርደት

ይኣኽለኒ ኢለ ስኦል ዛ መሬት

ኣሳጊረ’ለኹ ቀይረ ሂወት ”

ኢለ ‘ናደረፍኩ ደርፊ ቅባጸት

ኣብ መታልሐይ ወደቀ ኣባትር ሞት።

ሃ.ኪ

ንሓርነት ደው ኢለ ‘ለኹ

ጽንዕ ትብዕ ኢለ

ኩርዕ ቅንዕ ኢለ

ንሓርነት ደው ኢለ ‘ለኹ!

ሕጊ ተኣሲሩ ኣብ ሸላ ምስ ሰፈረ

ቍዋም ተቂዲዱ ኣብ ጎዳጉዲ ምስ ተቀብረ

ኣእዛኑ ጸሚሙ መሰል ምስ ደንቆረ

ኣዒንቱ ፈሲሱ ፍትሒ ምስ ዓወረ

እነሀኹ ተንሲአ

ዓለባ ፍርሐይ ተርጊአ

ጽንዕ ትብዕ ኢለ

ኩርዕ ቅንዕ ኢለ

ንሓርነት ደው ኢለ ‘ለኹ!

ሕልመይ ተቀቲሉ ጸላም ምስ ጎልበበኒ

ባህገይ ተዘሚተ ተስፋይ ምስ ሞተኒ

ንጽባሕ ክጽበ ሎሚ ከይዳትኒ

ኣብ ዓደይ ክባሪ ግድን ምስ ኮነኒ

እነሀኹ ተንሲአ

ዓለባ ፍርሐይ ተርጊአ

ጽንዕ ትብዕ ኢለ

ኩርዕ ቅንዕ ኢለ

ንሓርነት ደው ኢለ ኣለኹ!

ኣብ ሃገር ባዕለይ ምስ ተጋነኹ

ዜጋ ምኻነይ ተሪፉ ግዙእ ምስ ኮንኩ

ዘይሰብ ተቆጺሪ ምስ ሓሰርኩ

ነዚ ንቡር ምንባር ምስ ተኾነንኩ

እነሀኹ ተንሲአ

ዓለባ ፍርሐይ ተርጊአ

ጽንዕ ትብዕ ኢለ

ኩርዕ ቅንዕ ኢለ

ንሓርነት ደው ኢለ ኣለኹ!

እወ . . እነሀኹ ተንሲአ

ዓለባ ፍርሐይ ተርጊአ

ንስለ ፍትሒ ንስለ መሰል

ብዓዉታ ክምጉት ክጽዉዕ ክጭድር

‘ሓርነት’ ክብል ንሓርነት ክጋደል

ዓሰርተ ሳብ ክመዉት ክሳብ ዝቅበር

ወሲነ እነሀኹ . .

ጽንዕ ትብዕ ኢለ

ኩርዕ ቅንዕ ኢለ

ንሓርነት ደው ኢለ ኣለኹ።

ደዉ. .ደዉ . .ደዉ

ደዉ. . ኢለ’ለኹ።

ሃ.ኪ

ንዓ ሙሴ!

ንዓ ሙሴ ንዓ ኺድ ንግብጺ

ይኣኽለካ በሎ ንፈርዖን ዓማጺ

ህዝበይ ይደሊ ኣሎ ካብ ባርነት መዉጽኢ

ኣታ በትርኻ’ሞ ወስ ኣብላ

ንቐይሕ ባሕሪ ኣብ ክልተ ምቐላ

ህዝበይ ክሳገር ብማእከላ

ወተሃደር ፈርዖን ክህገር ብታኼላ

ኣታ መን ክልእከላ! መን ክልእከላ!

ኣታ መን ክልእከላ ንኤርትራ

ትብል ኣላ! ትብል ኣላ!

ኣዉጽኣኒ ሓራ

ከምታ ካብ ኣምሓራ

ከም ድላያ እምበር ከም ድላዩ ዘይገብራ

ከም ድላያ እምበር ከም ድላዩ ዘየንብራ

ኣታ መን ክልእከላ

ይብል ኣሎ እዝግሄራ

ዶክተር ርእሶም ሃይለ

5  ጥቅምቲ  2001

እስከ ሓንሳብ

 እስከ ሓንሳብ

እስከ ሓንሳብ… እስከ ስቕታ

እስከ ሓንሳብ… እወ ዝግታ

እ… ሽ…. ታ!!

ምስ ናጽነት ምስ’ዛ መነን

ክንደይ ኢና ንመጣጠን

ንንእሳ’ዶ ንመዛዘን??

ማዕረ ስማ ማዕረ ቃላ

ማዕረ ዋጋ ማዕረ ገድላ

እንተ ደኣ ነቢርናላ

ከይንኣስና ከይዓንደፍና

ክዳንና እያ… እወ… ማዕቀንና!!

እሞ ከምኡ… እንተዄንና

ንቤት ልሄም ንታቦታ

ጥዑም-ፈተ ኣይብሕታ

ጸላኤ ሰናይ ኣይጥምታ

ከመይ ኢሉ’ሞ ከመይ’ሉ ኣታ

ረሃጽ-ደምና ጥልላታ

እስከ ሓንሳብ… እወ ንላዘብ

እወ ሓንሳብ… ንዘራረብ

ን… መ… ሓ… ሰ… ብ

ንናጽነት ወርቂ ኣንጉዓ

ከመይ ኢና ንልክዓ

ንንእሳ’ዶ ወይ ንበቕዓ??

እንተ ረሲዕና እንተ ሰሲዕና

ማዕረ ጾራ ማዕረ ሕድራ

እንተዄንና ዘይንነብራ

መን ክሰምዓና መዲርና

መን ከኹርዓና’ታ ፈኪርና

እንተዄንና ደኣ… ግና…

ናይዛ ግንቦት’ዛ ትንግርቲ

ካቲም ኪዳን ተቐበልቲ

መፍትሕ ኤረ ተረከብቲ።

ንናጽነት እዛ መብጽዓ

እንታይ ኴንና ዘይንበቕዓ!!

እስከ ሓንሳዕ… እስከ ሓንሳዕ

እወ ሓንሳዕ… ይጽናሕ ዋዕዋዕ

ን…ሰ…ማ…ማ…ዕ

‘ዛ ናጽነት’ዛ ወለንሳ

ትዓብየና ድያ ንንእሳ??

ንሽም ዝና ከይሰገድና

ብቒም ቅንኢ ከይዓወርና

ማዕተብ እምነት ‘ንተ ኣሲርና።

ተወሊድና ኣብ ሕሰማ

ክንዓቢ ኢና ኣብ ሰላማ፣

እሞ ከምኡ… እንተዄንና

ሻቕሎታታ ንሻቐሎ

ስጕምታታ ንኽተሎ?

ንናጽነት ‘ዛ ወለንሳ

‘ንተ ነቢርና ኣብ መንፈሳ

ኣይትዓብየና ኣይንንእሳ፣

በየነ ሃይለማርያም

ግንቦት 24, 2010

ህላወይ ዚፈጣሪ

ጥንቅሊዒት ‘ድቅስ – ኣብ ዓራት ዉነይ
ክልተ ኮበርታ ኣብ ዘሎዎ

ሓደ ምንጻፈይ ሓደ ክዳነይ

ኣሻበይ . .

ሓላሚ ነይረስ ሕልሚ

ሓሳቢ ነይረስ ሓሳብ

‘ኸዉን ጊዜን ቦታን ኣብ ዘይብሉ

ፈጣሪ ኾይኑ ህላወይ ንክብታ ልዒሉ

ንኣድማስ ነቂሉ ኣድማስ ኮይኑ ባዕሉ

ንሑሉፍ ኣሓሊፉ

ንህልዊ ነዚ ሕጂ

እግረ-ሰባር ገይሩዎ

ኣብ ህላዊኡ ተራፊ

ድሕሪ’ዚ . .

ምስ ዝጊሄር ኮይኑ ምዓሉ

ምሕዳሩ ምንባሩ
ን. . . . .ሓዋሩ
ናይ ፈጠርቲ ‘ኳ ኮይኑ ዕላሉ።

ሃ.ኪ

ስዉራ ቀደም

ከም ቀደም ከምዘይቀደም

ጎፍ ተበሃልና . .

ኣብ ጎዶና ሓርነት – ኣብቲ ዘይሓራ ጎደና

. . . . ዘወንና

ኣነን  ዓርከይን

ዓርከይን  ዓርኩን

ዓርኩን         ዓርካን

ዓርካን                ሓዋን

ሓዋን                      ጓሉን

ጓሉን                       ማሓዛኣን

ማሓዛኣን                             ወዳን ወዳን                                 ኣቡኡን

ኣቡኡን                                ሰበይቱን

ሰበይቱን                                 ዘመዳን              ክንምጽእን  ክንከይድን

ኣምሲና ክንዛዉን

ንምሸቱ . .

ልግስ ‘ልና ግልል

ቡኡ ቡኡ ጀሚርና  ከነዕልል

ሽዑ . . .

ዓርከይ ቲ ሓድሽ ዕላሉ

” ሰብ’ዩ ዝሓስብ ሰብ’ዩ ዝጣበብ

እንታይ ንግበር ንዑ ንላዘብ

ክሳብ ማዓስ ሕትም

ተተቀርጢምካ   ትም ”

ኢሉስ ባዕሉ ትም

ኩሉና ተኸቲልናዮ ትም

ፈሊጠ ግን. . . .

ድሕሪ ደጊም – ከምዘየለ ትም            እምምምምምምምምምምምምምምም

( እዝስ ዳሃይ ሰዉራ ዶ ‘ጥዕም ) እምምምምምምምምምምምምምምም

( ዳሃይካ ኣይታሓባእ ስዉራ ቀደም

ኣበይ ዳኣ ነይርካ ክንእሰር ክንቅተል  )

እምምምምምምምምምምምምምምምምምምም

( ዶ  ? በል   ኩን እሳት  – ኩን ጎመራ

ብሓዉኻ ይርሃዋ ‘ዛ  ምስኪን ኤርትራ ) እምምምምምምምምምምምምምምምምምምም

( ኣብየ . . ት ይኽደ. . . ነና )

ሃ.ኪ

ኣጆኺ በልዋ

ባዓል መን ኣሎኹም . .
ኣብ ጎና ኣብ ጥቅኣ
ኣብ ፊታ ኣብ ድሕሪኣ
ኣብ ልዕሊኣ ኣብ ትሕቲኣ

ነታ ኣደይ ደማ ዝደመይ

ነታ ሓብተይ ሰማ ዝሰመይ

ነታ ቅጭን መታዓቢተይ

ነታ ፍቅረይ ፋኑስ ልበይ

ነታ ወዛም መማህርተይ

ኣጆኺ በልዋ . . .

ናፋቂት ‘ያ ንሳ ኣባብድዋ

” ደልየ ” ተለት ኣይተደንጉይዋ

ኮኾብ ወላ ‘ኹን ኣዉሪድኩም ሃብዋ

ካብኡ ተረፈ . .

ኣይትኹንዋ ኩርካሕ – ምንጻፋ ቢሕትኩም

ኣይትሓንኩሉዎ እግራ – ተንኮላት ጨሪሕኩም

ኣይተብልዋ ሕራይ – ንዘይኮና ሰናይ

ሰላማ ሰሪቅኩም  – ኣይትሸልምዋ ስቃይ

ወረ . .

ከኣሉ . . .ኣይትኽኣሉ

ንሊላይ ፍጥረታ ጥራይ ኣገልጉሉ።

ሃ.ኪ

ኣስመራ

ብርግጽ  . . . .

ሓንቲ ማዓልቲ  –  ኣብ መጻኢ

ኣብ ሓድሽ ወቅቲ – ኣብ ፍሕሽዉ ቀዉዒ

ናጻ እንተኾይነ  – ናጻ እንተኮይንኪ

. . . . . .ንራኸብ ንኸዉን

ኣጋ ዕራርቦ – ኣብ ጎደና ሓርነት

ብዘይቆጸራ ከም ናይ ልቢ ፍቁራት

ሽዑ . . . . .

ሽምጥኺ ዓቲረ  –  ሓፍ ኣቢለ

ገነትኪ ክርእየኪ እየ እቲ ናዓኺ  ዝተባህለ

መሊሰ ድማ ሕቁፍ ኣቢለ

ስዕም ከብለኪ እየ ሰብ ዘለ እና ‘ለ

. . .ኣብ ከንፈርኪ

. . . ከምቲ ፍታዉኪ

.  . . ስለ ዘፍቅረኪ

 ኣስመራ

ሃ.ኪ

ፍቅርን  ስደትን

ኣነ ተሰዲደ  —ንሳ ተሰዲዳ

ኣብ ዘይ ዓዳይ —ኣብ ዘይ ዓዳ

—–ተራኸብና ግዳ

ኣብ ጥምቀት ‘ዳ  ዓርከይ

ኣብ ጥምቀት ‘ዳ  ዘመዳ !

ጥምት ዊዒለያ – ፍጭም ኢለ

ኣሰክፍ ዊዕለያ -ግይጽ ኢለ

—-ክምስምስ

—ካዕ . .ካዕ

ኪርኪ . . .ር ለ

ቀኒዑኒ  ወረ

ቁምነገር ገይረ

ፍቅሪ ተደሪረ

ኣምስየ – – ኣማስየ

ንቤተይ ታዓዚረ

( እዚ  ዓሚ እዩ ዝነበረ )

— ቀኒና  ቀኒና—

ትፍትትዉ   ‘ ቢልናስ

ተመርዒና —-

ቆልዓ  እካ  ወሊድና

ኣሰይ  —  ኣሰና

ንሳዋ ዘይወርድ  ወዲ  ተቦኪርና !

ኣሰይ —ኣሰና

ኣ –ሰ–ናና—-

ሃ.ኪ

ሸገራኣብ

ኣብ ጎልጎል መሬት ተኾዲማ

ጎልጎል ሰማይ ድማ

ኣብ ርእሳ ቀሪቡ ኣመና

ይደናደን ክስዕማ

እንታይ ከምዝራኣየላ -ነዛ ሽግር እኽላ

እዝግሕር ዋንኡ. . . .

ብትምኒት ዝጠልቀያ ልብታት

ብባህጊ ዝዓወራ ኣዒንቲ

ግዳ ኣለዋ ኣብኡ

ቃዚነንን ዘማዕድዋ ናብኡ ።

ሰማይ’ሞ ማዓስ ገጽ ኣለዎ

ዝፍሸኽ ዝጽወግ

ዘባጩ ዝስሕቅ

ዘይከም ሰማይ ኤርትራ እዩ. . . .

ፍትሒ እናታሓርደ ኣብ መገዲ ኣርብዓ

ሓርነት እናተወስደት ካብ ዋናኣ ተመንዚዓ

ኣብኡ ዝተሰርቆ እናበኸየ ቆልዓ

ልቅሶአን ዝወደኣ ኣደታት ንዉሽጠን እናነባዓ

ኣይድንግጽ ኣየጣቅዕ

ኣይድነቅ ኣየሰምዕ

ኣሎ ኣብ ፍጹም ህድኣት

ብዘይምንቅስቃስ ብዘይስምዒት

ኣብ ህዋ እናኣንሳፈፈ !

ኩሉ ክሓልፍ ንሱ ከይሓለፈ

እነብር ኣሎ ከይተሰከፈ ።

ሃ.ኪ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s